{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

songvasuyngam - V N KAKAR First News NHAÂ XUÊËT BAÃN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: V. N. KAKAR First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH Biïn dõch: VIÏÅT KHÛÚNG - HAÅNH NGUYÏN Over a Cup of Coffee 5 Lúâi giúái thiïåu V .N. Kakar laâ möåt trong nhûäng taác giaã nöíi tiïëng nhêët ÊËn Àöå úã thïí loaåi truyïån ngùaen. Öng cuäng laâ möåt cêy buát xuêët sùaec trong lônh vûåc baáo chñ. Caác baâi viïët cuãa öng àaä àûúåc àùng taãi trïn rêët nhiïìu túâ baáo vaâ taåp chñ lúán cuãa ÊËn Àöå. Öng sinh ra úã Peshawar vaâo nùm 1923, lêëy bùçng Thaåc sô Vùn chûúng úã Àaåi hoåc Punjab vaâo nùm 1948. Sau khi àêët nûúác ÊËn Àöå bõ chia cùaet, nùm 1948, Kakar tham gia vaâo böå maáy chñnh phuã bang Uttar Pradesh, chuyïn traách maãng Thöng tin. Öng tûâng laâm cöë vêën cho nhiïìu töí chûác nhû Chûúng trònh phaát triïín quöëc gia (UNDP), Viïån phaát triïín khu vûåc chêu AÁ – Thaái Bònh Dûúng, Viïån quöëc gia Húåp taác cöång àöìng vaâ Treã em, Liïn àoaân Nghõ trûúâng ÊËn Àöå vïì vêën àïì dên söë vaâ phaát triïín… V.N. Kakar àûúåc moåi têìng lúáp àöåc giaã ÊËn Àöå biïët àïën nhúâ nhûäng cêu chuyïån suy tûúãng ngùaen goån, suác tñch vaâ haâi hûúác, thïí hiïån möåt têm höìn rêët nhaåy caãm vaâ möåt caái nhòn sùaec beán. Öng lûu giûä toaân böå nhûäng kyá ûác khöng bao giúâ cuä trong cuöåc àúâi mònh theo 6 möåt phong caách rêët sinh àöång. Söëng vaâ Suy ngêîm laâ möåt tuyïín têåp göìm nhûäng cêu chuyïån thuá võ, nhûäng doâng suy tûúãng tinh tïë. Trong cuöën saách naây, öng àaä lêëy tû liïåu tûâ nhiïìu sûå kiïån trong cuöåc söëng cuãa chñnh mònh cuäng nhû cuãa xaä höåi ÊËn Àöå vaâ thïí hiïån chuáng theo möåt phong caách rêët thuá võ, hoám hónh vaâ àêåm neát traâo phuáng. ÚÃ Söëng vaâ Suy ngêîm, àùåc àiïím nöíi bêåt nhêët trong vùn phong cuãa Kakar chñnh laâ ngön tûâ giaãn dõ maâ nhuêìn nhuyïîn, tinh tïë; caách sùaep xïëp, trònh baây yá tûúãng àêìy múái meã, thuyïët phuåc. Nhûäng thïë maånh àoá àaä thêåt sûå taåo nïn neát hêëp dêîn, quyïën ruä cho Söëng vaâ Suy ngêîm, khiïën àöåc giaã khöng thïí buöng rúâi cuöën saách ngay tûâ nhûäng doâng àêìu tiïn.- First News SÖËNG VAÂ SUY NGÊÎM 7 Xe buyát trong thaânh phöë K hi coá bêët cûá rùaec röëi naâo xaãy ra úã bêët kyâ núi naâo trïn thïë giúái thò chiïëc xe buyát cuä kyä àaáng thûúng úã Delhi laåi phaãi traã giaá, ñt nhêët laâ trong möåt chûâng mûåc naâo àoá....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 65

songvasuyngam - V N KAKAR First News NHAÂ XUÊËT BAÃN...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online