Cử chỉ ngôn ngữ

Cử chỉ ngôn ngữ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ch ngôn ng t t hay x u cho công vi c KD c a ữ ố b n? B n có bi t r ng trong giao ti p có đ n 60-75% là ngôn ng không l i? ế ằ ế ế Hi u đ c đi u này và h c cách làm th nào đ thay đ i ngôn ng c ch cho phù h p nh m ượ ế ữ ử nâng cao kh năng giao ti p, xây d ng ti ng tăm và tăng c ng các m i quan h s có 1 tác ế ế ườ ệ ẽ đ ng m nh m đ n công vi c kinh doanh c a b n ẽ ế M t khi b n hi u đ c m t vài cách th hi n c b n c a ngôn ng c ch , b n cũng s bi t làm ượ ể ệ ơ ả ữ ử ẽ ế th nào đ đáp l i hi u qu b ng cách quan tâm đ n nh ng gì h nói mà không th hi n thành ế ả ằ ế ể ệ l i. D i đây là 11 đi u c n bi t khi giao ti p v i ng i khác ướ ế ế ườ 1. N u hoàn c nh yêu c u b n ph i xu t hi n m t cách có uy quy n thì hãy đ ng lên thay vì ế ng i. Vi c chi m nhi u không gian h n vô tình làm b n tr nên có quy n l c và s c m nh. N u ế ơ ề ự ế đ ng không thích h p, b n có th đ t k t qu t ng t b ng cách du i chân ra ho c đ t tay lên ể ạ ế ả ươ ự ằ hai thành gh . ế 2. R t nhi u ng i đ u c a h th ng xuyên chuy n đ ng đ nh m nh n đ c s tán thành ườ ầ ườ ượ c a ng i khác, nh ng n u b n mu n mình xu t hi n có quy n th h n thì hãy h n ch t i đa ườ ư ế ế ơ ế ố hành đ ng này. 3. Hãy chú ý đ n bàn tay c a b n. Bàn tay n u có hình kim t tháp (fingers and thumbs on both ế ế hands touching, with palms wide apart) là th hi n s c m nh. Đi u này đ c g i là "steepling"
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cử chỉ ngôn ngữ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online