đánh giá một người

đánh giá một người

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C n th n khi đánh giá m t ng i ườ ! Khi ph i đánh giá v m t ng i, đ ng ch tin vào nh ng gì b n nhìn th y. S không quá ề ộ ườ l i khi nói r ng, các nhà lãnh đ o có th tàn phá s nghi p c a h b ng các quy t đ nh ọ ằ ế d a trên s phán đoán t i v nhân l c. ồ ề Đó là lí do t i sao đ h n ch s m o ể ạ ế ự hi m có liên quan đ n các quy t đ nh ế ế v nhân l c, s r t quan tr ng khi ẽ ấ phát tri n ph ng pháp phán đoán ươ con ng i c a b n. Tìm ki m s th t ườ ủ ế v kh năng và ti m năng c a m t cá nhân là m t s kh i đ u đúng cách. ộ ự ở ầ S không quá khó đ hi u vì sao ể ể nhi u nhà lãnh đ o l i m c ph i sai ạ ạ l m khi phán đoán v con ng i. H ườ th ng nhìn th y m t các cá nhân ườ làm vi c gì đó t t ho c không t t và xem nó nh là b ng ch ng c a toàn ư b kh năng c a ng i đó. ườ M t s tr ng h p ộ ố ườ Đây là m t s tr ng h p mà các nhà ộ ố ườ lãnh đ o có th ra các phán đoán không chính xác v ng i khác: ườ - H đ c m t k ho ch chi n l c và ọ ọ ộ ế ế ượ k t lu n r ng tác gi có nh ng đi u ế c n đ th c thi chi n l c đó. ế ượ - H th y m t nhà qu n lý b c trung trình bày m t bài di n văn sôi n i tr c các đ ng nghi p - và ch c ch n ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

đánh giá một người

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online