đỉnh cao sự nghiệp

đỉnh cao sự nghiệp

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bí quy t lên t i đ nh cao s nghi p ế ớ ỉ "Đó là bi n pháp h u ích đ b n không bao gi l p l i nh ng sai l m đó n a", ể ạ ờ ặ ạ ông nói. Và đây là nh ng bài h c ông rút ra đ c t nh ng ng i khác đ c ượ ừ ườ ượ đăng trong cu n sách này. L ng nghe l i trái tim, không ch làm vi c vì m c đích ki m ti n. ế Đi u này nghe có v bu n c i, nh ng đây là bài h c ông tích cóp đ c t Diane N. Bark, ườ ư ượ ừ Giám đ c Công ty D ch v tài chính DHB. "Hãy yêu thích công vi c c a mình b i nó s giúp cu c s ng c a b n đáng yêu h n", Bark khuyên. ơ Ông này tin r ng, n u bi t l ng nghe l i trái tim bên c nh lý trí thì chúng ta có ế ế ắ th hoàn toàn đi đúng h ng. N u yêu thích công vi c, ch c ch n chúng ta s ướ ế làm t t và s đ c ông ch đánh giá cao.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

đỉnh cao sự nghiệp

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online