định giá bản thân

định giá bản thân

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
"Cân" năng l c đ "đ nh giá" b n thân Thông th ng, các bài test cá nhân th ng đ c dùng đ "đ nh giá" con ng i, cá tính, ườ ườ ượ ườ s thích, k năng c a m i cá nhân. Nó có th đ c s d ng đ b n đánh giá v m t ai ể ượ ử ụ ể ạ ề ộ đó ho c xác đ nh b n là ki u ng i nh th nào. Nh ng có m t ch c năng đ c bi t ườ ư ế ư mà b n có th s d ng v i các bài test y chính là ki m tra năng l c c a b n, k năng ể ử ụ c a b n xem phù h p v i lo i, ki u công vi c nh th nào. ư ế Và ch v i 5 phút th m t trong các d ng bài test sau, b n s khám phá đ c r t nhi u ỉ ớ ử ộ ượ ấ đi u v trí thông minh, năng l c, k năng cũng nh kh năng ti p c n c a b n v i các ư ế công vi c mà b n m c. ơ ướ Test năng l c Test năng l c là bài test "đo" kh năng, k năng th c hành c a b n v i m t công vi c nh t đ nh nào đó. Đây là d ng test tiêu bi u mà các s p th ng dùng đ ki m tra các ấ ị ế ườ ể ể ng viên. Nó đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

định giá bản thân

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online