doanh nhân thành đạt

Doanh nhân thành đạt

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5 câu nói t các doanh nhân thành đ t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
H là nh ng CEO, ch t ch HĐQT c a các t p đoàn hùng m nh nh t th gi i. Kinh nghi m và ủ ị ế ớ s thông thái c a h đã đ c kh ng đ nh. Nh ng l i nói c a h vì th luôn là nh ng bài h c ượ ế r t quý giá v i b t kỳ ai mu n t o d ng m t s nghi p l n. Hãy l ng nghe và ghi nh ! ớ ấ ộ ự ệ ớ “Chúng ta liên t c đ i m t v i nh ng c h i l n đ c ặ ớ ơ ộ ớ ượ ng y trang m t cách khéo léo trong l p v nh ng v n đ không th gi i quy t đ c” ể ả ế ượ Lee Iacocca, CEO, t p đoàn Chrysler, 1978 - 1992 Sau khi đ c n m gi v trí Ch t ch HĐQT c a t p đoàn ượ ữ ị ủ ị s n xu t xe h i hàng đ u th gi i Ford Motor vào năm ơ ế ớ 1978, Lee Iacocca quy t đ nh gia nh p t p đoàn Chrysler ế v i vai trò CEO cho t i năm 1992. Ông r t tin t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 3

Doanh nhân thành đạt

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online