doanh nhân thế giới

Doanh nhân thế giới

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bí quy t thành công c a các doanh nhân th gi i ế ế ớ Steve Jobs, Jack Welch, Michael Dell - các doanh nhân hàng đ u th gi i ế ớ hi n nay đ u có nh ng th m nh và chi n l c kinh doanh riêng đ ế ạ ế ượ kh ng đ nh v trí và tên tu i. Tuy nhiên, h cùng gi ng nhau đ c đi m: ở ặ đ u có k năng giao ti p thông minh ế . Nh v n d ng hi u qu k năng ờ ậ ả ỹ này mà Gil Shwed, giám đ c đi u hành công ty b o m t n i ti ng Check ậ ổ ế Point SoftwareTechnologies, đã thuy t ph c đ c t p đoàn Sun ế ượ ậ Microsystems h p tác v i công ty ông – khi y v n còn vô danh. Thành công đó là minh ch ng cho th y k năng giao ti p đóng vai trò quan tr ng ế đ n m c nào trong cu c s ng m i chúng ta. ế ộ ố Ngày nay, k năng giao ti p tr thành “vũ khí” hi u qu ế giúp con ng i làm nên c nghi p, đ c bi t là đ i v i gi i doanh nhân. N u giao ườ ơ ố ớ ế ti p gi i, b n có th có c h i t o l p m i quan h r ng h n, t đó gia ế ơ ộ ạ ậ ệ ộ ơ tăng c h i kinh doanh và phát tri n doanh nghi p. N u giao ti p gi i , ơ ộ ế ế b n s đi u khi n doanh nghi p c a mình t t h n thông qua vi c thông ẽ ề ố ơ hi u nhân viên, xây d ng m i quan h trong công s đ c thân thi n và ở ượ c i m h n. T đó, nhân ở ơ viên cũng s g n bó v i công ty lâu dài h n. ẽ ắ ơ Anh Toàn, giám sát bán hàng c a m t công ty qu c t , c nh mãi v 2 v ố ế ứ giám đ c n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Doanh nhân thế giới

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online