đối tác làm ăn

đối tác làm ăn

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cách ch n đ i tác làm ăn - B t kỳ m t doanh nhân nào cũng c n có đ i tác làm ăn. Hai t “đ i tác” có ý nghĩa vô cùng quan tr ng, song ch n đ i tác nh th nào đ đôi bên cùng có l i, cùng phát tri n ư ế mà không xâm ph m đ n “lãnh th ” c a nhau? ế Có m t nguyên t c s ng không ch trong cu c s ng hàng ngày mà còn r t h u hi u khi áp d ng trong kinh doanh: Hãy tôn tr ng l n nhau trong m i s thích và ý t ng, cùng th giãn và ọ ở ưở ư luôn “ch i đ p”v i đ i ph ng. Làm vi c trên tiêu chí “đôi b n cùng ti n” và không xâm ph m ơ ẹ ớ ố ươ ế đ n quy n l i c a nhau. ế ề ợ ủ Ch n đ i tác th nào? ế L a ch n khôn ngoan B n có dám kh ng đ nh r ng mình nh t đ nh ph i có đ i tác trong l n g p đ u tiên hay không?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

đối tác làm ăn

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online