Dong vien - Thuyt nhu cu ca Maslow v k nng ng vin nhn vin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Thuy t nhu c u c a Maslow v k năng đ ng viên nhân viên. ế ề ỹ Thuy t nhu c u c a A. Maslow là thuy t đ t t i đ nh cao trong vi c nh n ế ế ạ ớ ỉ d ng các nhu c u t nhiên c a con ng i nói chung. Cho đ n nay, ch a có ườ ế ư thuy t nào thay th t t h n thuy t này m c dù cũng có khá nhi u “ ng c ế ế ố ơ ế viên có ý đ nh thay th . Theo thuy t A. Maslow, nhu c u t nhiên c a con ế ế ng i đ c chia thành các thang b c khác nhau t đáy” lên t i “đ nh”, ph n ườ ượ ánh m c đ c b n” c a nó đ i v i s t n t i và phát tri n c a con ng i ộ ơ ả ố ớ ự ồ ườ v a là m t sinh v t t nhiên, v a là m t th c th xã h i . ậ ự Vi c s p x p nhu c u theo thang b c t th p đ n cao cho th y đ “dã man ế ậ ừ ế c a con ng i gi m d n và đ “văn minh” c a con ng i tăng d n. ườ ườ C p đ th p nh t và c b n nh t là nhu c u th ơ ả ch t hay th xác c a con ng i g m nhu c u ăn, ườ ồ m c, ... C p đ ti p theo là nhu c u an toàn hay ặ ở ộ ế nhu c u đ c b o v . Nhu c u an toàn có an toàn ượ v tính m ng và an toàn v tài s n. Cao h n nhu ơ c u an toàn là nhu c u quan h nh quan h gi a ư ệ ữ ng i v i ng i, quan h con ng i v i t ch c hay ườ ớ ườ ườ ớ ổ quan h gi a con ng i v i t nhiên. ệ ữ ườ ớ ự Con ng i luôn có nhu c u yêu th ng g n bó. ườ ươ C p đ nhu c u này cho th y con ng i có ườ nhu c u giao ti p đ phát tri n. trên c p đ ế này là nhu c u đ c nh n bi t và tôn tr ng. ượ ế Đây là mong mu n c a con ng i nh n đ c ườ ượ s chú ý, quan tâm và tôn tr ng t nh ng ng i xung quanh và mong mu n b n thân là ườ m t “m t xích” không th thi u trong h th ng ế phân công lao đ ng xã h i. Vi c h đ c tôn ọ ượ tr ng cho th y b n thân t ng cá nhân đ u mong mu n tr thành ng i h u d ng theo ườ ữ m t đi u gi n đ n là “xã h i chu ng c a chu ng công”. ơ Vì th , con ng i th ng có mong mu n có đ a v cao đ đ c nhi u ng i ế ườ ườ ể ượ ườ tôn v ng và kính n . V t lên trên t t c các nhu c u đó là nhu c u s th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Dong vien - Thuyt nhu cu ca Maslow v k nng ng vin nhn vin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online