giá phải trả

Giá phải trả

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cái giá ph i tr cho s giàu có Tr n Cao Dũng (Trích d ch t RICH DAD’S GUIDE TO INVESTING) N g i cha giàu nói v i tôi có r t nhi u cách đ làm giàu. Cách nào cũng có cái giá c a nó. ườ 1. Đám c i vì ti n ướ B n có th tr nên giàu có nh đám c i vì ti n. Trên khuôn m t ng i cha giàu xu t hi n ể ở ướ ườ nh ng v t nhăn khi ông nói: "C ph n và đàn ông đ u l y ai đó ch vì ti n. Con có th hình ế ụ ữ ề ấ dung đ c cu c s ng v i ng i mình không yêu? Đây là cái giá r t cao." ượ ườ 2. Tr nên giàu có b ng nh ng vi c phi pháp Ng i cha giàu nói: "R t d làm giàu b ng nh ng vi c làm h p pháp. T i sao m i ng i ph i ườ ườ ph m lu t và m o hi m đ vào tù? S m o hi m có th ng i tù là cái giá quá cao đ i v i ta. Ta ố ớ mu n giàu có đ có t do, t i sao ta ph i m o hi m đ ng i tù? Lúc y ta s đánh m t s tôn ấ ự tr ng đ i v i chính b n thân mình. N u ta ph m pháp, ta s không th nhìn th ng vào m t ố ớ ế nh ng thành viên trong gia đình và b n bè. H n n a ta có trí nh kém và là ng i nói d i r t t i, ơ ườ ố ấ ồ ta s không th nào nh h t đ c t t c nh ng l i nói gi d i c a mình. T t nh t là nói th t ớ ế ượ ấ ả ả ố ủ lòng. Tính l ng thi n và trung th c là chi n l c h u hi u nh t đ làm giàu." ươ ế ượ 3. Tr nên giàu có qua th a k tài s n. ế Ng i cha giàu nói: "Michael th ng có c m t ng r ng chính nó không t ki m ra ti n. Con ườ ườ ưở ự ế ru t c a ta th ng đ n đo r ng, nó có th t mình tr thành giàu có hay không. Chính vì th mà ộ ủ ườ ể ự ế ta đ l i cho Michael r t ít. Ta đã d y nó, cũng nh ta d y con r ng, t t c đ u hoàn toàn ph ể ạ ư
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Giá phải trả

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online