{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Giỏi vẫn bị Ä‘uổi viá&r

Giỏi vẫn bị Ä‘uổi viá&r

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi i v n b đu i vi c Khi m i b t đ u đi làm, h u h t các nhân viên không bao gi nghĩ ế r ng h có th b đu i vi c. Tuy nhiên, cu i cùng h v n có th b đu i vi c, không ph i vì năng l c c a h kém mà trên th c t h đã ế m c m t s sai l m mà h không h hay bi t. ế Bà Jennifer Star, nhà tuy n d ng và đào t o trong lĩnh v c nhân s t i m t ự ạ công ty New York cho bi t đ đ m b o lâu dài cho công vi c c a mình, b n c n ph i th n ế tr ng và tránh m c ph i 10 l i ph bi n th ng g p nhân viên văn phòng d i đây: ế ườ ướ 1. Đ a thông tin không chính xác trong h s xin vi c: Hãy luôn thành th t b i vì b n s ph i ư ơ ch u trách nhi m v nh ng thông tin mà b n cung c p và c p trên c a b n s ki m tra nh ng thông tin đó. Nói chung, vi c ki m tra v trình đ h c v n có th s th c hi n sau m t tháng b n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}