khanang - Nng tm kh nng lnh o (phn 1) Ngy nay, nhng m hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nâng t m kh năng lãnh đ o (ph n 1) Ngày nay, nh ng mô hình kinh doanh xu t s c đ c duy trì thông qua các quy t đ nh t ấ ắ ượ ế phía trên xu ng, cũng nh t phía d i lên. Do đó, m t nhà lãnh đ o th c s ph i h ng ư ừ ướ ả ướ d n và phát tri n các nhà lãnh đ o khác trong toàn t ch c. Peter Drucker đã có l n nói, “Kh năng lãnh đ o là v n đ c a thái đ và luy n ề ủ t p, ch không ph i là món quà tr i cho hay tài năng thiên b m; đó là m t trách nhi m”. V i m c đích này, nhà lãnh đ o xu t s c ấ ắ nh t phát tri n m t thông đi p và quá trình đ nh h ng rõ ràng, nâng cao s hi u bi t ướ ự ể ế v các đ nh h ng đó, phát tri n nh ng ướ ng i có th làm vi c theo đ nh h ng đó. ườ ướ Noel Tichy - m t nhà t v n kinh doanh, ư ấ nhà giáo d c, h c gi , ng i t ng là giám ườ ừ đ c v Giáo d c qu n lý t i General Electric cho r ng công vi c này c n m t s ộ ố nhân t : S tham gia c a các cá nhân Nhà lãnh đ o v i b ng thành tích đã đ c ch ng minh s ch u trách nhi m phát tri n các nhà ớ ả ượ lãnh đ o khác. Các lãnh đ o thành công th ng có nh ng ph ng pháp khúc chi t và các k ườ ươ ế thu t h ng d n và đào t o phát tri n toàn di n. Trong s đó là s s n sàng m c ph i sai l m ướ ự ẵ và s nh y c m h p lý đ hoàn thi n vai trò hình m u hi u qu cho nh ng ng i khác. ườ Các ý t ng - lý thuy t kinh doanh trung tâm ưở ế Nhà lãnh đ o có m t chi n l c hay “lý thuy t kinh doanh trung tâm” và h có nh ng ý t ng v ế ượ ế ưở cách th c th c hi n chi n l c này. M t lý thuy t kinh doanh trung tâm c a công ty gi i thích t i ế ượ ế sao công ty l i kinh doanh lĩnh v c này và cách th c công ty đem l i l i nhu n. N u m t công ty ạ ợ ế trên đang trên đà th ng l i trong m t môi tr ng c nh tranh, m i ng i trong t ch c ph i bi t ườ ườ ế đ c h đang c g ng đ t đ c m c tiêu nào. ượ ố ắ ượ B i tình th luôn luôn thay đ i, m t ý t ng kinh doanh là t t ngày hôm qua có th l i không t t ế ưở ể ạ ngày hôm nay. Đi u này có liên quan m t thi t đ n th gi i kinh doanh thay đ i chóng m t ngày ế ế ế ớ nay. Khi nhìn th y nh ng s thay đ i t phía xa, các nhà lãnh đ o hi u qu s thay đ i ý t ng ổ ừ ả ẽ ưở c a h và sau đó thôi thúc t t c m i ng i trong công ty làm vi c đ đ t ý t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

khanang - Nng tm kh nng lnh o (phn 1) Ngy nay, nhng m hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online