{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

khanangcanbang - Gia nhp sng y hi h v bn rn ca th k XXI bn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ng ườ i l ã nh  đạ o v à  kh  n ă ng c â n b ng cu c s ng Gi a nh p s ng đ y h i h và b n r n c a th k XXI, b n lăn x vào công vi c mà đôi khi quên ế dành m t chút th i gian cho gia đình, b n bè và nh ng thú vui c a chính b n thân mình. Và đ n khi ế cái ch t c n k m i k p hi u r ng mình đã không bi t cách s ng sao cho có ý nghĩa. Toàn b cu c ế ế đ i b n đã tiêu t n cho nh ng m c đích và lý t ng mà b n cho là cao c . Có l Henry David ưở Thoreau đã r t đúng khi cho r ng: “Đi u khi n con ng i khi p s nh t là khi đ ng tr c cái ch t ế ườ ế ướ ế l i c m th y mình không còn c h i đ đ c s ng và s ng có ý nghĩa n a”. ơ ượ N u đang c ng v qu n lý, có ph i b n đang hăng say lao vào công vi c, v t lên trên nh ng ế ươ ượ th thách, có khi m t ngày 24 gi cũng không đ cho b n làm vi c. H t th i gian c quan, v ế ơ nhà b n l i ti p t c bi n ngôi nhà c a mình thành m t góc c a văn phòng đ theo đu i m c ế ế đích ki m ra th t nhi u ti n. Ý nghĩ ám nh trong đ u b n su t ngày là làm sao đ tài kho n ế ngân hàng lúc nào cũng đ y ti n. V y thì ch c ch n s có m t bu i sáng đ p tr i, b n đ ng c a s phòng làm vi c, nhìn qua khung c a và b ng nh n ra r ng mình đã b l quá nhi u c h i đ nh n đ c nh ng món quà ỏ ỡ ơ ượ vô giá mà cu c s ng trao t ng. Đó là v đ p huy hoàng và r c r c a ánh bình minh, hay nh ng n c i c a con tr . Khi đó, b n s t h i: “không bi t bao lâu nay ni m vui trong cu c s ng ườ ẽ ự ế c a ta là gì nh ?”, và trái tim s c m th y nhói đau vì nh ng câu h i không ng ng xâm chi m ế đ u óc: “T i sao mình l i không d nh ng bu i hòa nh c y nh ?”; “T i sao mình đã không đi cùng gia đình trong kỳ ngh hè y nh ?”; “T i sao mình l i đánh m t cái kho nh kh c huy n o y nh ?”... Đó chính là m t trái c a thành công. B t c ai trong chúng ta cũng đ u mu n có thành công t t đ nh mà l i v n đ c s ng th nh th i, không chút căng th ng. Nh ng đây là m t đi u không ượ ơ ư th c t . Ch c ch n s luy n ti c đ i v i cu c s ng s đ c an i ph n nào khi b n đ t đ c ế ế ế ượ ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

khanangcanbang - Gia nhp sng y hi h v bn rn ca th k XXI bn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online