khi khởi nghiệp

khi khởi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tránh s p b y khi kh i nghi p Theo th ng kê c a các nhà nghiên c u th tr ng, nhi u doanh ị ườ nghi p không có c h i k ni m sinh nh t l n th 2 c a mình và b ơ ộ ỷ ệ ậ ầ “khai t ” ngay trong năm đ u ho t đ ng. Th ng tr ng v i lu t ươ ườ ch i kh c nghi t c a nó không bao gi n ng tay đ i v i nh ng ơ ệ ủ ờ ươ ố ớ doanh nghi p “ngây th ”. ơ Đ có th t n t i lâu h n trong môi tr ng c nh tranh ngày m t gay g t, ể ồ ơ ườ các doanh nghi p tr nên h t s c chú ý đ tránh sa vào nh ng “cái b y” d n đ n sai l m trong ế ứ ế chi n l c ho t đ ng và phát tri n. ế ượ B y th nh t: Quá quan tâm t i khách hàng mà không đ ý đ n v n đ tài chính ế Có nhi u doanh nghi p lâm vào c nh v n ch b i vì h t p trung quá nhi u vào doanh thu mà ỡ ợ ỉ ở ọ ậ xem nh khâu qu n lý công vi c kinh doanh. Đ tránh r i vào tình tr ng này, b n nên l p b ng ơ theo dõi đ d dàng ki m tra hàng tu n. B ng theo dõi này ít nh t ph i bao g m doanh thu, l i ể ễ nhu n biên, ngân qu , s l ng hàng bán đ c, chi phí… ỹ ố ượ ượ M i quý c n ki m tra xem nhu c u khách hàng tăng tr ng nh th nào đ có m c cung phù ưở ư ế h p. B n đã phân tích nhu c u ti m năng c a khách hàng hay ch a? B n đã có kênh phân ph i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

khi khởi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online