khi làm sếp

khi làm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
101 quy t c khi làm s p ế Lãnh đ o nghĩa là th ng xuyên liên h v i m i ng i trong t ch c. Làm th nào đ ườ ệ ớ ườ ế lãnh đ o t ch c hi u qu ? Có ki n th c, t t nhiên r i. Ngoài ra, còn có 101 quy t c n n ế t ng mà b n c n nh . Ngôn ng c th ữ ơ Dù mu n hay không, ngôn ng c th b n cũng "nói" r t nhi u, ngay c khi b n im l ng. Đây là ữ ơ ể ạ cách di n t thái đ phù h p v i m t nhà lãnh đ o. 1. Đ ng th ng: Ng c n, vai co ra phía sau, gi cho b n đúng v i chi u cao th c t c a b n ự ưỡ ự ế ủ s khi n b n có đ lu ng không khí t tin. ế ủ ồ 2. B tay ra kh i túi: Cho tay vào túi th ng đ c xem là d u hi u c a vi c b n gi u cái gì đó ườ ượ trong túi. 3. Đ ng th ng, cánh tay v t chéo sau l ng: Đi u này s giúp b n đi u ch nh t th c a b n, và ư ư ế ủ nó đ tay b n m t v trí m và t o ra v không đáng s . ạ ở ộ ị 4. Liên h b ng m t: Luôn nhìn th ng vào m t c a ng i mà b n đang nói chuy n. Đi u này ệ ằ ắ ủ ườ ch ng t b n thích thú v i vi c nói chuy n v i h và cũng giúp b n t tin. ỏ ạ ớ ọ 5. Ng i th ng: Th m chí n u b n ế đi u hành m t cu c h p và c m th y r t m t và u o i, thì ể ả vi c b n ng i th ng gh s r t quan tr ng. rũ và "bò" ra bàn s làm cho b n ch ng có sinh ế ẽ ấ l c và nh ng ng i khác cũng b lây s u o i đó. ườ ự ể ả 6. Đ i m t v i ng i mà b n đang nói chuy n: Đi u này th hi n r ng b n thích thú và chăm ặ ớ ườ ể ệ chú vào cu c trò chuy n. 7. B t tay ch c: V i nhi u ng i, b t tay là s ph n ánh đ i ph ng là ng i nh th nào. B n ườ ươ ườ ư ế không mu n b xem là thi u ch c ch n thì hãy th hi n cái b t tay chuyên nghi p và t tin. ế ể ệ 8. Luôn luôn m m c i: N c i có th lây lan và s làm cho nh ng ng i khác c m th y tho i ườ ụ ườ ườ mái khi có b n bên. ạ ở 9. Nhìn sáng s a nh t: B n không nh t thi t ph i tr nên hoàn h o m i ngày, nh ng b n nên ăn ế ư m c phù h p và g n gàng. Qu n áo s có nh h ng l n đ n vi c m i ng i xem b n nh th ưở ế ườ ư ế nào. 10. B
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 8

khi làm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online