khi thất bại

Khi - Vng vng c khi tht bi bc chn vo lnh vc kinh doanh bn khng th m bo chc chn l mnh lun thnh cng Sau y l mt s li khuyn ca cc nh tm l gip bn gi c s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V ng vàng c khi th t b i ấ ạ Đã b c chân vào lĩnh v c kinh doanh, b n không th đ m b o ướ ể ả ch c ch n là mình luôn thành công. Sau đây là m t s l i khuyên ộ ố ờ c a các nhà tâm lý giúp b n gi đ c s thăng b ng khi g p ph i ữ ượ th t b i trên th ng tr ng. ấ ạ ươ ườ Khi công ty b phá s n, r t nhi u ch doanh nghi p không bi t cách tr l i ế ở ạ cu c s ng bình th ng nh th nào, đ n gi n là h không bi t ph i b t ườ ư ế ơ ế ả ắ đ u t đâu và ph i làm cái gì. Các nhà tâm lý khuyên trong tr ng h p này, b n nên vi t ra gi y t t c ườ ế ấ ấ ả nh ng sai l m đã d n đ n s đ v trong kinh doanh. Đó có th là nh ng sai l m mang tính ế ự ổ ỡ lu t pháp; mang tính kinh t - tài chính; mang tính tâm lý ho c sai l m v cách t ch c và qu n ế
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Ask a homework question - tutors are online