{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ky nang dieu hanh cuoc hop

ky nang dieu hanh cuoc hop - ÑIEÀU HAØNH MOÄT CUOÄC...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÑIEÀU HAØNH MOÄT CUOÄC HOÏP HOÏP Noäi dung chính Noäi Taïi sao phaûi ñieàu haønh moät cuoäc hoïp? Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp Caùc kieåu hoïp Chuaån bò cho moät cuoäc hoïp Ñònh nghóa muïc tieâu Con ngöôøi Baøi thuyeát trình Chuû toïa Ñieàu haønh cuoäc hoïp Thôøi gian trình baøy Keát thuùc cuoäc hoïp Taïi sao phaûi vaän haønh cuoäc hoïp? Taïi Caùc cuoäc hoïp laø Caùc laõng phí thôøi gian quyù baùu vaø tieàn. quyù Caùc cuoäc hoïp laø Caùc ñaày daãy caùc vaán ñeà, tranh caõi, maâu thuaån vaø neáu coù chælaø moät ít söï ñoàng thuaän vaø giaûi phaùp. phaùp. Caùc giaûi phaùp cho Caùc caùc vöôùng maéc trong theá giôùi thöïc ñöôïc tìm thaáy xuyeân qua cuoäc hoïp vaø thaûo luaän nhoùm thaûo Moät cuoäc hoïp vaãn Moät toát hôn laø ñieän thoaïi, maùy fax, hoäi nghò baèng video, maùy vi tính, caùc saûn phaåm khaùc cuûa coâng ngheä thoâng tin hoaëc caùc caù nhaân laøm vieäc moät mình moät Ta ïi s a o p h a û i v a ä n h a ø n h c u o ä c h o ïp ? Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì đó là nõi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể” Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian C t h oâ eå ng v g où vaø ieä c p ca söï taä ñ ù nh où p aâ ng n Ra caùc quyeát ñònh quyeát ñoaùn vaø cam keát Tr an h ña áu Söï hình thaønh nhoùm án kie h nh õ se kin aù ia c, ï ñ c Ch öù sö aù th m, ø c áng eä va tho n h i ù, ng gia eàn gia n y tru daâ ûa cu ø h va tín aïo ng c â öù h ñ / co ùm Ñ õn m o la où nh nh ieäc v Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp Caùc Ca ù c k ie å u h o ïp Ca Hoäi nghò Hoäi ñoàng Uûy ban Thöôøng xuyeân Ñieàu ñình, thoûa thuaän Ñoäng vieân Ra quyeát ñònh Haøng ngaøy Haøng tuaàn hoaëc haøng thaùng Baát thöôøng, khoâng thöôøng xuyeânhoaëc keá Baát hoaïch ñaëc bieät hoaïch Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp “Caùc quan heä maät thieát gì ñeå naém chaéc vaø Caùc naém vöõng cuoäc hoïp ....” naém “Sau khi hoïp xong, coù baát kyø tieâu chuaån naøo Sau hoaëc cô cheá ñeå xaùc ñònh coù hay chaêng cuoäc hoïp laø thaønh khoâng hoaëc thaát baïi...” cuoäc Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp Xác định rõ những mục tiêu và kết quả mong đợi. Bạn cần biết chính xác mình đang cố gắng đạt được điều gì thông qua cuộc họp. Xác định xem liệu những hoạt động khác có thể sẽ phù hợp hõn không, hay nhất thiết phải tổ chức các cuộc họp bàn. Đã có không ít cuộc họp vô bổ được triệu tập, trong khi chỉ một vài cuộc điện thoại, trao đổi email, hay gặp gỡ trực tiếp sẽ hiệu quả hõn rất nhiều. Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp Xác định các chủ đề trọng tâm và hình thức thảo luận tốt nhất của mỗi cá nhân. Bạn cần hiểu rõ mình muốn đạt được điều gì thông qua những thảo luận này. Ước lượng thời gian cho cuộc họp. Những người tham gia cần biết thời lượng cuộc họp để lên kế hoạch công việc cho phù hợp. Lịch trình cuộc họp một cách chi tiết và cụ thể: Tuyên bố thời điểm bắt đầu và thời iểm kết thúc. Thời gian là vàng bạc … hãy lên kế hoạch một cách sáng suốt! Xác định địa điểm tổ chức cuộc họp. Lên danh sách những người tham dự và khách mời. Lịch trình cuộc họp một cách chi tiết và cụ thể: Thống kê vai trò của những người tham gia cuộc họp và những điều bạn mong đợi ở họ. Việc này “bắt buộc” những người tham dự thu thập tất cả những thông tin có liên quan mà họ cần mang tới cuộc họp. Chuẩn bị cho những cuộc thảo luận được diễn ra một cách có tổ chức, phù hợp với mục tiêu, chủ đề và định hướng chung của cuộc họp. Gửi trước lịch trình cho những người tham dự để họ có thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc họp. Phân công người ghi chép (lập biên Phân bản cuộc họp) Những ai đã có mặt. Những vấn đề nào cần được thảo luận. Những quyết định chủ chốt nào cần hướng tới. Các bước tiếp theo (hành động cụ thể): Những ai phải hoàn thành nhiệm vụ đặt ra – lên danh sách các tập thể và các thành viên bên ngoài. ngoài. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ. Những việc họ cần hoàn thành chính xác là gì. Ñònh nghóa muïc tieâu Ñònh Cung caáp Cung thoâng tin - Deå hieåu hieåu Coù caáu truùcCoù nguyeân thuûy nguyeân Caùc traùch Caùc nhieäm thi haønh nhieäm Boä khung phaùp Boä lyù lyù na ïi Ta øo Caùi gì Th eá o sa Ai ÔÛ ñ a âu Khi naøo Co n n g ö ô ø i Co Toái öu hoùa soá ngöôøi tham döï cuoäc Toái hoïp. hoïp. Keá hoaïch sô boä cuûa cuoäc hoïp vaø Keá thaûo luaän vôùi caùc thaønh vieân chuû choát tröôùc cuoäc hoïp. choát Vaên kieän Vaên Taøi lieäu quan troïng nhaát trong moät cuoäc hoïp laø Taøi chöông trình nghò söï vì vaäy haõy chuaån bò noù chöông thaät caån thaän. thaät Phaân loaïi chuùng caån thaän: caùi naøo cho thoâng Phaân tin, caùi naøo cho thaûo luaän, hoaëc caùi naøo cho tin caùi thaûo hoaëc quyeát ñònh ñeå maø söï quan troïng vaø thôøi gian quyeát ñaõ ñöôïc yeâu caàu, coù theå ñöôïc tieán haønh treân moãi loaïi moãi Chuû toïa Chuû Baïn laø “xeáp”, ñieàu ñoù ñuùng nhöng ñöøng quaù Baïn nhaán maïnh vaøo ñieàu ñoù khi ñieàu haønh moät cuoäc hoïp cuoäc Laéng nghe, vaø khoâng noùi maõi cho ñeán khi naøo vaø baïn thaáy laø caàn thieát. baïn Vai troø cuûa baïn laø hoå trôï nhoùm ñeå ñi ñeán hoå moät keát luaän toát nhaát coù theå hoaëc quyeát ñònh trong moät caùch coù hieäu quaû nhaát vaø daãn ñeán daãn moät quyeát ñònh chaáp nhaän ñöôïc hoaëc moät quyeát ñònh maø ñöôïc hieåu vaø ñöôïc chaáp nhaän bôûi ña soá. bôûi Bắt đầu cuộc họp Truyền đạt mục tiêu và kết quả mong muốn tới tất cả những người tham dự cuộc họp. Làm rõ những cách thức tham gia và giao tiếp trong cuộc họp mà bạn mong muốn. Đặt ra những nguyên tắc cõ bản (Tiêu chuẩn): Khi nào cuộc họp dừng lại và kết thúc. Các thành viên sẽ được nghe bàn thảo như thế nào. Các mâu thuẫn, xung đột sẽ được giải quyết như thế nào. Mong đợi những gì ở mỗi thành viên. Những chủ đề chỉ được lưu hành nội bộ. Hãy thể hiện rằng bạn thực sự đánh giá cao các ư kiến, nhận định và chất vấn của mọi người. Dẫn dắt cuộc họp Dành thời gian để trò chuyện và nghe mọi người nói, đồng thời chia sẻ với họ những câu chuyện đó. đó. Làm rõ và diễn giải cẩn thận những ư kiến then chốt. Đề nghị mọi người đưa ra quan điểm của mình, bảo vệ những ư tưởng mới. Sử dụng những “kỹ năng động não” (brainstorming techniques). (brainstorming Ghi lại những ư tưởng và lưu ư trên một biểu đồ minh hoạ: Dẫn dắt cuộc họp Sử dụng các màu sáng và chữ in đậm. Sử dụng hình ảnh cùng các câu chữ. Sử dụng các dấu hoa thị (*) để nhấn mạnh các điểm them chốt. Sử dụng không quá 7 từ trên một dòng và 7 dòng trên một biểu đồ. Đăng tải tất cả các biểu đồ để mọi người có thể dễ dàng tham khảo khi cần thiết. Vào cuối cuộc họp, chuyển các biểu đồ này tới người thư kư ghi chép để sau đó đưa chúng vào biên bản cuộc họp. Dẫn dắt cuộc họp Đưa ra những câu hỏi mở nhằm khuyến khích sự đóng góp ư kiến của mọi người. Hướng sự tập trung vào ư tưởng, quan điểm, chứ không phải vào những con người. Ấn định những bước tiếp theo trong thời gian diễn ra cuộc họp và đảm bảo rằng những hành động này đều được phân công một cách cụ thể. Bám sát chủ đề của cuộc họp đã đề ra trong lịch trình. Đừng quá lệch hướng khỏi những chủ đề đã định hay làm cho nó trở nên rối rắm. Lịch trình cuộc họp xứng đáng để được thực hiện một cách nghiêm túc … nhưng đừng dập tắt sự sáng tạo hay làm tổn thưõng đến những người tham dự cuộc họp đang đi lệch hướng Duy trì trọng tâm và tiến triển của Duy cuộc họp Thu nhận những thông tin và dữ liệu từ cuộc họp. Đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đã được nghe và biết những thông tin đó. Để mọi người tham dự thực thi nội dung cuộc họp, bạn chỉ là người dẫn dắt tiến trình mà thôi. Biểu lộ sự cảm kích và ủng hộ những đóng góp mang tính xây dựng của mọi người. Sử dụng lịch trình để đảm bảo cuộc họp tiến triển theo đúng kế hoạch. Duy trì trọng tâm và tiến triển của Duy cuộc họp Điều chỉnh nhịp độ của cuộc họp: đẩy nhanh, chậm lại, tạm ngưng, thay đổi hướng tiến triển. Để mọi người biết rằng họ đang ở giai đoạn nào trong lịch trình cuộc họp đã định. Sõ kết định kỳ những điểm chủ chốt và để mọi người thông qua. Giúp đỡ mọi người đạt được sự đồng thuận và tìm kết luận. Chuû toïa Chuû Baïn neân chæ lyù chöông trình nghò söï vaø ñaûm nh Baïn chæ baûo raèng thôøi gian laø khoâng bò laõng phí vôùi thôøi töøng noäi dung hoïp hoaëc caùc tieâu chuaån khaùc khoáng cheá thôøi gian thaûo luaän hoaëc khoâng cho khoáng pheùp caùc phaùt bieåu daøi. pheùp Ñaûm baûo raèng taát caû ñöôïc cung caáp quyeàn Ñaûm nhö nhau ñeå noùi nhö Ñieàu haønh cuoäc hoïp Ñieàu Ñaûm baûo raèng taát caû thaønh vieân hieåu Ñaûm taát raèng taïi luùc baét ñaàu noäi dung naøo laø ñöôïc thaûo luaän, vaán ñeà caàn giaûi quyeát vaø caùc thaûo vaán muïc tieâu caàn phaûi ñaït ñöôïc cuûa cuoäc hoïp muïc Laéng nghe caån thaän vaø duy trì cuoäc hoïp caån taäp trung veà caùc muïc tieâu cuûa noù. taäp veà Ñôn giaûn hoùa taát caû nhöõng phöùc taïp söû taát nhöõng duïng caùc toùm taét vaø toång keát. duïng Ngaên chaën caùc hieåu laàm vaø söï mô hoà vaø coá gaéng duy trì söï trong saùng trong caùc coá duy buoåi thaûo luaän buoåi Ñieàu haønh cuoc hoïp Ñieàu Keát thuùc caùc thaûo luaän daøi tröôùc khi quaù muoän. muoän. Coá gaéng ñeå ñaït ñöôïc söï maõn nguyeän laãn Coá ñaït nhau nhöng khoâng laõng phí toaøn boä thôøi gian cuûa baïn vaøo caùc noäi dung ñôn leû cuûa Taïi cuoái cuûa moãi noäi dung trong chöông trình Taïi hoïp, toång keát caùi gì ñaõ ñöôïc thaûo luaän vaø caùi gì ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän. caùi LOAFS vôùi caùc lôøi pheâ bình LOAFS Laéng nghe noù (Listen to) Quan saùt (Observe) Chaáp nhaän (Accept) Chòu ñöïng noù (Feel) Ngaäm mieäng (ShutUp) Ñieàu ñoù giaûi thích taïi sao chuùng ta coù hai tai, hai maét vaø chæ coù moät mieäng Thôøi gian trình baøy Thôøi Muïc tieâu cuûa baïn laø ñaûm baûo coâng baèng vaø Muïc ñaûm cô hoäi bình ñaúng cho moïi thaønh vieân tham gia phaùt bieåu. phaùt “Beû gaõy söï im laëng”, ñaëc bieät laø khi caùc thaønh vieân laø quaù nhuùt nhaùt hoaëc thuø ñòch. thaønh K hoâng cho pheùp “ngöôøi cuõ” laøm haïi “ngöôøi Khoâng môùi”. Haõy nhôù raèng taát caû laø bình ñaúng. taát K huyeán khích yù kieán toát xuyeân qua söï xung Khuyeán yù ñoät giöõa caùc yù töôûng, nhöng caàn traùnh vaø traùnh khoâng cho pheùp caùc maâu thuaån caù nhaân khoâng Thôøi gian trình baøy Thôøi Caån thaän vôùi nhöõng phaûn aùnh ñaõ ñeà nghò Caån maø loaïi tröø nhau, cheøn eùp nhau. Tuy nhieân cuõng coù nhöõng ñeà nghò maø chöùa ñöïng nhöõng maàm moáng cho thaønh coâng cuûa töông lai. lai K huyeán khích ‘ngöôøi môùi” noùi tröôùc vaø sau Khuyeán ñoù laø “ngöôøi cuõ” ñoù K eát thuùc vôùi moät lôøi phaùt bieåu tích cöïc Keát phaùt Ke thuùc cuoäc hoïp át Ke Giúp đỡ tập thể quyết định những bước tiếp theo. Xem xét lại những bước đi tiếp theo đã được ấn định, đảm bảo rằng mỗi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình. Hãy chắc chắn rằng mọi người đang chuyển từ “bàn bạc” sang “hành động”. Ở phần kết luận, hãy tổng kết lại những gì tập thể đã làm được. Lịch sự cảm õn sự tham gia và đóng góp của mọi người trong cuộc họp Keát thuùc cuoäc hoïp Keát Noäi Noäi hoïp: hoïp dung toái thieåu cô baûn cuûa bieân baûn cuoäc Thôøi gian, ngaøy, nôi hoïp vaø chuû toaï Thôøi cuoäc hoïp cuoäc Teân cuûa taát caû thaønh vieân döï hoïp Teân vaø thaønh vieân vaéng maët (cuøng vôùi lyù do vaéng maët). lyù Toaøn boä caùc noäi dung thaûo luaän, ra Toaøn quyeát ñònh, traùch nhieäm caù nhaân cho caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng. cho Thôøi ñieåm keát thuùc hoïp Thôøi gian, ngaøy, nôi choán cho laàn Thôøi hoïp keá. hoïp Những hành động tiếp theo Nh Đánh giá về cuộc họp: Những gì đã làm được? Những gì chưa làm được? Những gì cần cải thiện trong những lần tiếp theo? Chuẩn bị những việc “hậu- bàn bạc” sau khi cuộc họp kết thúc. thúc. Trên cõ sở biên bản cuộc họp và cảm nhận của chính mình, bạn hãy soạn ra một văn bản miêu tả đầy đủ và rõ ràng về cuộc họp và đừng quên đưa vào những lời bình luận, câu hỏi, phê phán, và phân tích theo chiều sâu để nâng cao chất lượng của văn bản. Gửi văn bản này tới tất cả những người tham gia cuộc họp, cũng như tới những nhân vật quan trọng khác trong tổ chức. Giám sát tiến trình thực hiện các bước đi tiếp theo. Saún saøng ñeå vaän haønh moät cuoäc hoïp Saún ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online