Ky nang lanh dao trong ban hang

Ky nang lanh dao trong ban hang - K NNG LNH O TRONG QUN TR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K N Ă NG LÃNH ĐẠ O TRONG QU N TR BÁN HÀNG 1. Lãnh đạ o là gì? 2. Mô hình lãnh đạ o đố i v i qu n tr bán hàng 3. S d ng ti n th ưở ng trong quá trình lãnh đạ o 4. K n ă ng giao ti ế p trong quá trình lãnh đạ o 5. M t s nguyên t c c a ho t độ ng lãnh đạ o Tóm t t Ch ươ ng này b t đầ u b ng gi i thích m t s khái ni m c ơ s v s lãnh đạ o. Các khái ni m lãnh đạ o c ơ s đượ c s d ng để phát tri n và mô t mô hình lãnh đạ o đố i v i nhà qu n tr bán hàng. T ch c mô hình này đượ c gi i thích thông qua vi c xem xét các hành vi nh t đị nh đư a đế n lãnh đ a qu n tr bán hàng có hi u qu cao h ơ n. S giao d ch là y ế u t ch đạ o trong ho t độ ng lãnh đạ o th c t ế . Các công c quan tr ng khác c a giao d ch qu n tr bán hàng làm cho quá trình lãnh đạ o đượ c thu n ti n c ũ ng s đượ c xem xét. Cu i cùng, b y h ướ ng d n ch đạ o để lãnh đạ o kinh doanh có hi u qu đượ c bàn th o trong m i ho t độ ng bán hàng c a nhà qu n tr bán hàng. 1. Lãnh đạ o là gì? Giám đố c bán hàng là m t nhà lãnh đạ o b i h đượ c b nhi m vào c ươ ng v đ ó h ch u trách nhi m v m t nhóm - l c l ượ ng bán hàng m t khu v c. C ươ ng v giám đố c bán hàng đượ c t ch c phong cho. Giám đố c bán hàng tr thành ng ườ i lãnh đạ o, nh ư ng tuy th ế ch lãnh đạ o l c l ượ ng bán hàng. M t trong nh ng m c tiêu mà ng ườ i giám đố c bán hàng mu n ti ế n lên là ph i phát tri n k n ă ng cá nhân nh t đị nh c a ng ườ i lãnh đạ o có hi u qu . Để đạ t đượ c các k n ă ng lãnh đạ o đ ó, ng ườ i giám đố c bán hàng c n hi u m t m c th ướ c nh t đị nh c a lãnh đạ o, các khác bi t t ươ ng thích gi a ng ườ i đ i u hành và ng ườ i lãnh đạ o, và ph i bi ế t t i sao ng ườ i lãnh đạ o có hi u qu l i quan tr ng. Khái ni m m c th ướ c c a ng ườ i lãnh đạ o Vì không có nhà lãnh đạ o thi ế u môn đệ , m t danh sách môn đệ nào đ ó và đị nh ngh ĩ a nhà lãnh đạ o và s lãnh đạ o c n ph i bao g m m i quan h gi a ng ườ i lãnh đạ o và môn đệ , và c n xem xét m i quan h đ ó đượ c nuôi d ưỡ ng th ế nào. S lãnh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
đạ o đượ c đị nh ngh ĩ a m t cách t ươ ng đố i nh ư kh n ă ng gây nh h ưở
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 17

Ky nang lanh dao trong ban hang - K NNG LNH O TRONG QUN TR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online