ky nang quan ly su thay doi

ky nang quan ly su thay doi - SM QUN L S THAY I 1 SM 1 Hiu...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  1 SM QU N LÝ S THAY Đ I
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  2 SM 1. T i sao ph i thay đ i? Đ gi th cân b ng và phát tri n – công ty ể ữ ế T o ra c h i ơ ộ đ làm phong phú con đ ng s nghi p và cu c s ng – cá ườ nhân Hãy đón nh n s thay đ i 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự
Background image of page 2
  3 SM 1. Nguyên nhân c a s thay đ i Nguyên nhân xã h i : xu h ng tiêu dùng… ướ Nguyên nhân kinh t ế : toàn c u hoá, c ph n hoá doanh nghi p doanh nhà n c… ướ Nguyên nhân v công ngh : internet; mobile phone… 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  4 SM 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự 1. Nh n bi t thay đ i t đâu? ế ổ ừ T bên trong Thay đổi lớn thường xuất phát từ cấp cao nhất T đ i th c nh tranh ừ ố ủ ạ Sản phẩm mới Hạ giá bán sản phẩm… T môi tr ng xung quanh ườ Pháp lý Các nhà đầu tư Khách hàng
Background image of page 4
  5 SM Pháp lý : 1. C ph n hoá doanh nghi p nhà n c ướ 2. Niêm y t trên th tr ng ch ng khoán các công ty đã đ c c ph n hoá ế ị ườ ượ 3. Không đ c v a ki m toán v a cung c p d ch v k toán ượ ụ ế Nhà đ u t ầ ư 1. Áp l c v c t c ề ổ ứ 2. Bán c phi u ế Khách hàng 1. S trung thành c a khách hàng 2. Ý ki n đóng góp c a khách hàng ế 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  6 SM 1. Phân lo i s thay đ i ạ ự Thay đ i t t : tái c u trúc,… ổ ừ ừ Thay đ i t c thì: chính sách an toàn… ổ ứ 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự
Background image of page 6
  7 SM 1. Ch n l a thay đ i ọ ự Nên t p trung vào m t vài quy trình th t s c n thi t ậ ự ầ ế u tiên thay đ i nh ng lĩnh v c chính, sau đó hãy t p trung di n r ng Ư ổ ở h n ơ Ph i có m c tiêu rõ ràng 1. Hi u bi t v s thay đ i ế ề ự
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  8 SM 2. Thi t l p các m c tiêu c th : ế ậ Quy trình thay đ i nên đ c b t đ u v i nh ng tuyên b rõ ràng và chi ượ ti t v các m c tiêu mà b n mu n v n t i. ế ề ươ Các m c tiêu này nên đ c trình bày trong b i c nh tình hình th c t và ượ ố ả ự ế liên quan v i m c đích chung c a công ty. Đi u này yêu c u ho t đ ng thông tin và giao ti p n i b ph i đ c đ m b o thông su t đ toàn b ế ộ ộ ả ượ nhân viên đ u ch c ch n r ng t p th c a b n đang đi đúng h ng, đ ng ể ủ ướ th i các m c tiêu l n c a công ty không mâu thu n v i nhu c u c a nhân viên.
Background image of page 8
  9 SM Ho ch đ nh và th c hi n S thay đ i
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

ky nang quan ly su thay doi - SM QUN L S THAY I 1 SM 1 Hiu...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online