Ky_nang_giam_sat

Ky_nang_giam_sat - K NNG GIM ST NNG NI DUNG Mc tiu Vai tr...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K NĂNG GIÁM SÁT K NĂNG GIÁM SÁT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
N I DUNG M c tiêu Vai trò c a vi c GS Nhi m v thăm vi ng KH ế K năng Đ ng c thúc ơ đ y K năng lãnh đ o K năng đàm phán L p k ho ch & u tiên ế ư công vi c H p hi u qu Qu n lý th i gian Qu n lý & ki m soát vi c th c hi n Marketing Th nh c nh ư
Background image of page 2
Đ NH H NG C A CÔNG TY ƯỚ ?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
S M NG C A P.KD Ứ Ạ ?
Background image of page 4
M c tiêu hu n luy n Sales Organisation Development Vì sao tôi ng i đây? Đi u này s giúp gì đ c cho tôi? ượ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vai trò c a vi c giám sát Nh ng đi u thi t y u ế ế Xây d ng Kinh doanh Xây d ng T ch c ổ ứ
Background image of page 6
Trách nhi m c a vi c GS XD Kinh Doanh Th c hi n bán hàng Hình nh - TPOSM / POSM - Đ nh v s n ph m ị ả - S đ tr ng bày ơ ồ ư Phân Ph i / Hi n di n Bao ph đi m bán ủ ể Ph n không gian / Th ph n Giá c Khuy n mãi / KM th ng m i ế ươ Tuân th chính sách K ho ch kinh doanh ế Tài Chính / ROI Th c hi n k ho ch Chu Kỳ ế XD T Ch c Hu n luy n C v n ố ấ Xây d ng nhóm Đào t o Đánh giá th c hi n K ho ch phát tri n NS ế Đánh giá năng l c Tuân th các chính sách
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vai trò c a Giám Sát XD kinh doanh XD T ch c ổ ứ Đo l ng đ c ườ ượ Phân tích Chia s Rà soát l i Liên t c hoàn thi n Phát tri n nhân viên c a b n Suy nghĩ và Th c hi n nh b n ư ạ làm
Background image of page 8
Sales Organisation Development Giám sát Đ ng nghi p S p ế Khách hàng Thành viên trong nhóm Các m i quan h c a công vi c GS ệ ủ
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Trách nhi m c a GS N u nh ng gì b n làm không đáp ng: ế Xây d ng kinh doanh Xây d ng t ch c ổ ứ ho c
Background image of page 10
Làm sao ta bi t ta đang làm ế t t công vi c ???
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nhi m v thăm vi ng khách ế hàng Nhân viên bán hàng In-call mission
Background image of page 12
N I DUNG M c tiêu Vai trò c a vi c GS Nhi m v thăm vi ng KH ế K năng Đ ng c thúc ơ đ y K năng lãnh đ o K năng đàm phán L p k ho ch & u tiên ế ư công vi c H p hi u qu Qu n lý th i gian Qu n lý & ki m soát vi c th c hi n Marketing Th nh c nh ư
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ ng c thúc đ y ơ (Motivation)
Background image of page 14