ky_nang_ra_quyet_dinh

ky_nang_ra_quyet_dinh - KY NANG RA QUYET DINH 2. Quyt nh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KY NANG RA QUYET DINH 2. Quy t đ nh qu n tr kinh doanh ế 2.1 - Khái ni m Nh đã đ c p trên. Quy t đ nh qu n tr là ph ng cách hành đ ng mang tính sáng ư ề ậ ở ế ị ươ t o c a ch doanh nghi p (Giám đ c) nh m x lý m t v n đ đã chín mu i trên c s hi u ộ ấ ơ ở ể bi t các quy lu t v n đ ng khách quan c a h th ng b qu n tr và vi c phân tích các thông ế ậ ậ ệ ố tin v hi n tr ng c a h th ng. T khái ni m này có th xác đ nh n i dung c a m t quy t ề ệ ệ ố ế đ nh là nh m đ tr l i đ c các câu h i sau đây: Làm gì? Ai làm? Khi nào làm? Làm đâu? ể ả ờ ượ Đi u ki n v t ch t đ th c hi n là gì? Làm nh th nào? Bao gi k t thúc? K t qu t i ư ế ờ ế ế ả ố thi u ph i đ t là gì? T ch c ki m tra và t ng k t báo cáo nh th nào? ả ạ ế ư ế 2.2 - Các nguyên t c c b n ra quy t đ nh ắ ơ ả ế ị a. Nguyên t c v đ nh nghĩa ề ị Ng i ta ch có th đ t đ c m t quy t đ nh lôgic khi v n đ đã đ c đ nh nghĩa. ườ ể ạ ượ ế ượ Mu n gi i quy t có hi u l c m t v n đ , đ u tiên ph i hi u rõ v n đ đó. Th i gian dùng ế ệ ự ộ ấ ề ầ đ tìm ra gi i pháp cho m t v n đ th ng là vô ích, b i vì ng i ta hay t th a mãn trong ộ ấ ề ườ ườ ự ỏ vi c x lý các di n bi n c a nó mà quên không bàn t i n i dung sâu s c c a nó. ế ớ ộ b. Nguyên t c v s xác minh đ y đ ề ự M t quy t đ nh lôgic ph i đ c b o v b ng các lý do xác minh đúng đ n. T t c ế ượ ệ ằ ấ ả m i quy t đ nh lôgic ph i đ c d a tr nh ng c s v ng ch c. Ng i ta ph i b o v ế ượ ơ ở ữ ườ đ c quy t đ nh đã đ ra b ng c m t t ng th nh ng s vi c hi n nhiên và có th ki m ượ ế ộ ổ tra l i đ ch ng t quy t đ nh đó là h p lý và lôgic. Mà m t ng i khác n u quan sát tình ế ườ ế hình cũng d i góc đ đó và trong hoàn c nh đó, thì dù h có th có nh ng ý ki n b t đ ng ướ ế ấ ồ hay nh ng đ nh ki n và l i ích khác thì h cũng bu c ph i đi t i cùng k t lu n đó. ế ế c. Nguyên t c v s đ ng nh t ề ự ồ Th c t th ng x y ra tình tr ng cùng m t s vi c, có th có nhi u quan đi m, nhi u ự ế ườ ộ ự ệ cách nhìn nh n khác nhau tùy thu c vào ng i quan sát và không gian, th i gian di n ra s ườ vi c đó. Ch ng h n, c nh tranh d i c ch qu n lý bao c p c a các n c XHCN b coi là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

ky_nang_ra_quyet_dinh - KY NANG RA QUYET DINH 2. Quyt nh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online