ky_nang_ra_quyet_dinh

ky_nang_ra_quyet_dinh - KY NANG RA QUYET DINH 2 Quyt nh qun...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KY NANG RA QUYET DINH 2. Quy t đ nh qu n tr kinh doanh ế 2.1 - Khái ni m Nh đã đ c p trên. Quy t đ nh qu n tr là ph ng cách hành đ ng mang tính sáng ư ề ậ ở ế ị ươ t o c a ch doanh nghi p (Giám đ c) nh m x lý m t v n đ đã chín mu i trên c s hi u ộ ấ ơ ở ể bi t các quy lu t v n đ ng khách quan c a h th ng b qu n tr và vi c phân tích các thông ế ậ ậ ệ ố tin v hi n tr ng c a h th ng. T khái ni m này có th xác đ nh n i dung c a m t quy t ề ệ ệ ố ế đ nh là nh m đ tr l i đ c các câu h i sau đây: Làm gì? Ai làm? Khi nào làm? Làm đâu? ể ả ờ ượ Đi u ki n v t ch t đ th c hi n là gì? Làm nh th nào? Bao gi k t thúc? K t qu t i ư ế ờ ế ế ả ố thi u ph i đ t là gì? T ch c ki m tra và t ng k t báo cáo nh th nào? ả ạ ế ư ế 2.2 - Các nguyên t c c b n ra quy t đ nh ắ ơ ả ế ị a. Nguyên t c v đ nh nghĩa ề ị Ng i ta ch có th đ t đ c m t quy t đ nh lôgic khi v n đ đã đ c đ nh nghĩa. ườ ể ạ ượ ế ượ Mu n gi i quy t có hi u l c m t v n đ , đ u tiên ph i hi u rõ v n đ đó. Th i gian dùng ế ệ ự ộ ấ ề ầ đ tìm ra gi i pháp cho m t v n đ th ng là vô ích, b i vì ng i ta hay t th a mãn trong ộ ấ ề ườ ườ ự ỏ vi c x lý các di n bi n c a nó mà quên không bàn t i n i dung sâu s c c a nó. ế ớ ộ b. Nguyên t c v s xác minh đ y đ ề ự M t quy t đ nh lôgic ph i đ c b o v b ng các lý do xác minh đúng đ n. T t c ế ượ ệ ằ ấ ả m i quy t đ nh lôgic ph i đ c d a tr nh ng c s v ng ch c. Ng i ta ph i b o v ế ượ ơ ở ữ ườ đ c quy t đ nh đã đ ra b ng c m t t ng th nh ng s vi c hi n nhiên và có th ki m ượ ế ộ ổ tra l i đ ch ng t quy t đ nh đó là h p lý và lôgic. Mà m t ng i khác n u quan sát tình ế ườ ế hình cũng d i góc đ đó và trong hoàn c nh đó, thì dù h có th có nh ng ý ki n b t đ ng ướ ế ấ ồ hay nh ng đ nh ki n và l i ích khác thì h cũng bu c ph i đi t i cùng k t lu n đó. ế ế c. Nguyên t c v s đ ng nh t ề ự ồ Th c t th ng x y ra tình tr ng cùng m t s vi c, có th có nhi u quan đi m, nhi u ự ế ườ ộ ự ệ cách nhìn nh n khác nhau tùy thu c vào ng i quan sát và không gian, th i gian di n ra s ườ vi c đó. Ch ng h n, c nh tranh d i c ch qu n lý bao c p c a các n c XHCN b coi là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 9

ky_nang_ra_quyet_dinh - KY NANG RA QUYET DINH 2 Quyt nh qun...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online