Làm sếp tốt

Làm sếp tốt

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Làm s p t t v i 6 bí quy t ế ố ớ ế Nh ng ng i gi i chuyên môn không h n đã qu n lý t t. C n r t ườ nhi u k năng và ki n th c đ khuy n khích, đánh giá và đi u hành ế ế m t t p th . M t nhà lãnh đ o không ch n m rõ v công vi c mà ộ ậ ỉ ắ còn ph i giao ti p t t - m t k năng không ph i đ n m t cách t ế ộ ỹ ả ế nhiên. Có nh ng nguyên t c c b n đ tr thành m t nhà qu n lý hi u qu , Rich Moore, chuyên gia ơ ả ể ở c p cao t i Hi p h i Qu n lý AAIM M , nói. "Nhà qu n lý hi u qu nh t là ng i bi t đ c tài ườ ế ượ năng c a t ng đ i t ng và dành th i gian đ tìm hi u nhân viên c a mình". ố ượ Sau đây là 6 cách đ nâng cao k năng qu n lý. 1. Ki m tra ki n th c b n thân ế Đôi khi, bi t đ c đi u gì mình ch a bi t là đi m t t nh t đ kh i hành. Ki m tra l i nh ng gì ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Làm sếp tốt

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online