landaulamsep - Chongilnulmsp Ai c th a ra nhng li khuyn v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cho người lần đầu làm sếp Ai có th đ a ra nh ng l i khuyên và hi u rõ nh ng ng i m i vào ngh ể ư ườ qu n lý h n là m t nhà qu n lý chuyên nghi p và dày d n kinh nghi m? ơ D i đây là chia s c a m t ng i trong s h . Có ng i đã nói v i tôi ướ ẻ ủ ườ ố ọ ườ r ng: "Hãy h i t ng l i th i gian đ u tiên khi anh b c vào ngh qu n ồ ưở ướ lý. Khi đó anh mong c s đ c ch d n đi u gì? Và gi đây anh có l i ướ ẽ ượ ỉ ẫ khuyên nào dành cho m t ng i qu n lý v a m i lên ch c "s p"?" ườ ế Sau đây là 10 l i khuyên tôi có th chia s : 1. H c h i, tham kh o, tìm hi u. 2. B n qu n lý con ng i, không ph i là qu n lý các d án, phát tri n s n ph m ườ hay ph c v khách hàng ho c làm công vi c hành chính. Con ng i r t ph c ườ ấ t p và khó hi u. H không ph i là m t cái máy, và cũng th t th ng cho dù b n ườ mu n hay không. Do đó c n ph i luôn quan tâm đi u gì đang x y ra v i h . ớ ọ 3. Vào nh ng ngày đ u tiên, hãy làm quen và tìm hi u nhân viên c a b n. Hãy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

landaulamsep - Chongilnulmsp Ai c th a ra nhng li khuyn v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online