LEADERSHIP_SKILLS

LEADERSHIP_SKILLS - LEADERSHIP SKILLS Ni dung chnh 1 2 3 4...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LEADERSHIP SKILLS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
N i dung chính 1. Nhà lãnh đ o làm gì? 2. Nhà lãnh đ o nhìn xa trông r ng 3. Nhà lãnh đ o là ng i gi i quy t v n đ ườ ế ấ 4. Nhà lãnh đ o là ng i xây d ng đ i ngũ ườ 5. Nhà lãnh đ o là nhà qu n tr 6. Nhà lãnh đ o là ng i truy n đ t ườ 7. Nhà lãnh đ o là nhà phân ph i quy n l c ề ự 8. Nhà lãnh đ o là m i liên l c 9. Nhà lãnh đ o là nhà ho ch đ nh
Background image of page 2
Nhà lãnh đ o làm gì? Nhà qu n tr làm gì? H ng d n công vi c thay vì th c hi n nó ướ Thuê, sa th i, hu n luy n và k lu t nhân viên ỷ ậ Đ m b o đi u ki n làm vi c và ch t l ng công ấ ượ vi c M i liên l c gi a nhân viên và c p cao h n ơ Đ ng viên nhân viên và đóng góp vào n n văn hóa thành tích
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nhà lãnh đ o làm gì? Nhà lãnh đ o làm gì? Ph i h p v i nh ng ng i khác đ t o ra ố ợ ườ ể ạ s khác bi t T o ra m t giá tr ch a t n t i tr c đó ư ướ Bi u l ngh l c tích c c ể ộ ị ự Hi n th c hóa t m nhìn Đón chào s thay đ i
Background image of page 4
Nhà lãnh đ o làm gì? Ng i lãnh đ o (Leader) ườ Nhà qu n tr (Manager) - Thái đ tích c c và trung th c đ i v i t ch c ố ớ ổ - Công b ng, đáng tin c y, tôn tr ng - Hu n luy n, đ ng viên, thách th c và khuy n khích ế nhân viên - Hành đ ng nhi u h n ơ - Nhi m v đ c ch ụ ượ đ nh - C i ti n liên t c và ch u r i ro ả ế nhi u h n ơ - Nghĩ ra ngoài khuôn kh Ng i lãnh đ o (Leader) khác v i Nhà qu n tr ườ (Manager) nh th nào? ư ế
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nh ng đ c đi m c a nhà lãnh đ o Can đ m (Ex: ABCD approach) T hào Chân thành Kh năng thích ng, linh ho t S nh h ng (ch không ph i quy n l c) ự ả ưở ề ự Đa ngôn ng (ngôn ng c a s vi c và ngôn ữ ủ ự ệ ng c a gi i h n ngu n l c) ữ ủ ớ ạ ồ ự Nhà lãnh đ o làm gì?
Background image of page 6
Bài t p 1 Hãy nghĩ v l n cu i khi anh/ch g ng nh ề ầ ị ắ h ng đ n ai đó. N u thành công không ưở ế ế thì đã phát huy tác d ng gì và n u không ế thì cái gì đã sai?
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nhà lãnh đ o ph i nhìn xa trông r ng Nhìn th y đi u vô hình Khuy n khích c i ti n ế ả ế Hi u rõ và c ng c ch y u ỗ ế Chia x ki n th c ẻ ế Nh n th c s liên quan trong h th ng Bi t dùng ph ng cách t t nh t ế ươ T n công s t mãn ự ự Ti p sinh l c cho nhân viên ế Theo đu i đ n cùng ổ ế Ki m chu n n đ nh các chu n đ o lý
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 58

LEADERSHIP_SKILLS - LEADERSHIP SKILLS Ni dung chnh 1 2 3 4...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online