mau dong nghiep

mau dong nghiep - 5 mu ng nghip v cch ng ph Ti ni lm vic bn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5 m u đ ng nghi p và cách ng phó T i n i làm vi c, b n luôn ph i ti p xúc v i nhi u ng i v i nhi u tính cách khác nhau. H có th ạ ơ ả ế ườ ớ là nh ng ng i b n d dàng làm vi c cùng ho c là nh ng ng i luôn gây cho b n c m giác khó ườ ạ ườ ch u. V y ph i làm gì đ ng x cho phù h p v i m i ng i? ể ứ ườ D i đây là 5 m u đ ng nghi p gây khó d cho b n và m t s l i khuyên giúp b n có nh ng m i quan h ướ ộ ố ờ t t v i m i m u ng i. ố ớ ườ 1. Ng i ba hoa ườ H thân thi n và mu n chia s t t c nh ng suy nghĩ c a mình v i b n. H không c ý làm ng i khác khó ẻ ấ ả ớ ạ ườ ch u nh ng vi c “b n liên thanh” c a cô y l i làm b n khó t p trung vào công vi c. D i đây là cách đ ư ấ ạ ướ b n h n ch vi c nói chuy n và t p trung vào công vi c. ế ệ Thay vì ch p nh n m o hi m b ng cách s nh c đ ng nghi p thì b n nên t khi n trách mình. Hãy nói v i đ ng nghi p r ng b n s g p khó khăn trong vi c t p trung vào công vi c khi l ng nghe nh ng câu chuy n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

mau dong nghiep - 5 mu ng nghip v cch ng ph Ti ni lm vic bn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online