{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

minh - T hi mnh Thnh thong trn hnh trnh tr thnh nh lnh o...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T h i mình Th nh tho ng, trên hành trình tr thành nhà lãnh đ o th c s , hãy ngh chân và t h i xem li u b n có đang đi đúng đ ng hay không. ườ * Tôi có đang đ u t vào b n thân? ư Đây là câu h i v s phát tri n cá nhân. Nh ng ng i ham h c h i có nh ng đ c đi m: ườ - H phát tri n m t k ho ch phát tri n cá nhân. ế - H thái đ ti p thu. ế - H đ u t vào các ngu n l c h ng đ n phát tri n và ư ướ ế các m i quan h . - H liên t c r i kh i nh ng môi tr ng hài lòng. ườ - H n m b t nh ng đi u h h c đ c b ng vi c áp ượ d ng ki n th c c a h . ế - H nghĩ v nh ng đi u h h c đ c và bi n kinh ượ ế nghi m thành hi u bi t. ế - H truy n đ t nh ng gì h h c đ c v i nh ng ng i khác. ượ ườ * Tôi có th c s yêu quý nh ng ng i khác? ườ Đây là m t câu h i v đ ng c . ơ Các nhà lãnh đ o nhìn th y tr c khi nh ng ng i khác th y, h nhìn th y nhi u h n nh ng ướ ườ ơ ng i khác có th nhìn. Vì các nhà lãnh đ o nhìn ra v n đ tr c nên h có th b cám d vào ườ ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

minh - T hi mnh Thnh thong trn hnh trnh tr thnh nh lnh o...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online