{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nâng lương

nâng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6 b c đ s p nâng l ng cho ướ ể ế ươ b n? M c dù ti n không ph i là t t c nh ng đôi khi cũng nên cân nh c vi c đàm phán nâng ấ ả ư l ng nh m t ph n trong k ho ch xin vi c c a b n. N u th c hi n đúng theo 6 ươ ư ộ ế ế b c sau, đ m b o b n s đ c nâng l ng. ướ ẽ ượ ươ B c 1: Hi u đ c giá tr c a b n thân ướ ượ ị ủ Chìa khoá quan tr ng cho s thành công c a b t c cu c đàm phán nào là thông tin. Vì ấ ứ v y, hãy làm sao đ đ n xin vi c ph n ánh đ c t t nh t kh năng toàn di n c a b n. ể ơ ượ ố Hãy nghiên c u k đ tìm ra các thang b c l ng trong công vi c mà b n đ nh tìm. ỹ ể ậ ươ Sau đó hãy t đánh giá l i t t c k năng, trình đ , kinh nghi m và b t c giá tr đ c ạ ấ ả ỹ ấ ứ ị ặ bi t nào mà b n có th mang đ n cho ông ch t ng lai đ bi t li u b n đang đâu ế ủ ươ ể ế trong các n c thang y. B c 2: Đ ng v i vàng đ c p đ n "ti n l ng" ướ ề ậ ế ề ươ V i vàng đ c p đ n chuy n ti n l ng s là m t vi c m o hi m n u nh b n t ề ậ ế ề ươ ế ư ạ ự đánh giá mình quá cao ho c ng c l i s là thi t thòi n u b n t cho r ng mình x ng ượ ạ ẽ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

nâng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online