Nang_cao_nang_luc_lanh_dao_2

Nang_cao_nang_luc_lanh_dao_2 - PACE’s Copyright 2006 CH...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PACE’s Copyright - 2006 CH AÂN DUNG NH AØ LAÕNH ÑAÏ O (tt) Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO 2- Nhà Lãnh đ o đóng nh ng vai trò gì ? ạ ữ 2- Nhà Lãnh đ o đóng nh ng vai trò gì ? ạ ữ NG I D N Đ NG ƯỜ Ẫ ƯỜ HU N LUY N VIÊN Ấ Ệ TH LĨNH Ủ BOSS TH N T NG Ầ ƯỢ CEO CEO NG I TH Y M U M C ƯỜ Ầ Ẫ Ự TÁC NHÂN XÚC TÁC NG I TRUY N L A ƯỜ Ề Ử NH C TR NG Ạ ƯỞ CH TH : Ủ Ể NHÀ LÃNH Đ O DOANH NGHI P Ạ Ệ 3 - Đ i t ng lãnh đ o ố ượ ạ 3 - Đ i t ng lãnh đ o ố ượ ạ c a Nhà lãnh đ o là gì ? ủ ạ c a Nhà lãnh đ o là gì ? ủ ạ CH TH : Ủ Ể NHÀ LÃNH Đ O DOANH NGHI P Ạ Ệ MACHINE- MÁY MÓC MATERIAL- NGUYÊN LI U Ệ MONEY- TÀI CHÍNH METHODOLOGY - K THU T Ỹ Ậ MISCELLANEOUS - TÀI S N KHÁC Ả (TH NG HI U, UY TÍN…) ƯƠ Ệ MANAGEMENT INFORMATION THÔNG TIN QU N Ả TR Ị MARKET & ENVIRONMENT TH TR NG & Ị ƯỜ MÔI TR NG ƯỜ MAN MAN-- CON CON NG I ƯỜ NG I ƯỜ THIÊN TH I Ờ THIÊN TH I Ờ Đ A L I Ị Ợ Đ A L I Ị Ợ NHÂN HÒA NHÂN HÒA K t h p, s p x p ế ợ ắ ế các đ i t ng ố ượ lãnh đ o theo : ạ- Con ng i ườ- Công vi c ệ- Ph ng ti n ươ ệ- Th i gian & ờ Không gian 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ Nh ng y u t ữ ế ố tình hu ng ố nh h ng t i ả ưở ớ tính hi u qu ệ ả c a nhà lãnh ủ đ o ạ Năng l c ự nòng c t ố c a nhà ủ lãnh đ o ạ Tính thu n ầ th c c a ụ ủ nhân viên Nhu c u ầ Nhân viên Ra quy t ế đ nh ị Quan h ệ Lãnh đ o – ạ Nhân viên Lo i hình và ạ Cách s d ng ử ụ quy n l c ề ự C u trúc ấ nhi m v ệ ụ Nh ng ữ đ c đi m ặ ể cá tính 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ Hành vi Lãnh đ o : ạ T m nhìn ầ Đ nh d ng khung s n ị ạ ườ Phong cách n t ng ấ ượ Y u t tình hu ng : ế ố ố ■ Kh ng ho ng ủ ả ■ Nhu c u thúc đ y ầ ẩ cùng nhau đ t đ n ạ ế t m nhìn m i ầ ớ ■ Thay đ i quan tr ng v t ch c ổ ọ ề ổ ứ ■ M c đ n l c c a nhân viên cao h n ứ ộ ỗ ự ủ ơ ■ S tho mãn c a nhân viên l n h n ự ả ủ ớ ơ ■ Tính liên k t, ph i h p t p th tăng cao h n ế ố ợ ậ ể ơ Hành vi nhân viên : ■ Nh n th c v t m nhìn c a lãnh đ o ậ ứ ề ầ ủ ạ ■ M c đ c m nh n ứ ộ ả ậ ■ Hài lòng v s phân quy n ề ự ề ■ Suy xét đ i v i nh ng ch đ o mù ố ớ ữ ỉ ạ quáng 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ 3 - Đ i t ng lãnh đ o c a Nhà lãnh đ o là gì ? ố ượ ạ ủ ạ CÔNG VI C LÃNH Đ O Ệ Ạ LÀ KHOA H C Ọ KHOA H C Ọ HAY NGH THU T Ệ Ậ NGH THU T...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

Nang_cao_nang_luc_lanh_dao_2 - PACE’s Copyright 2006 CH...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online