{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nghethuatdienthuyet - Ngh thut chin thng s s hi khi din...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngh thu t chi n th ng s s hãi khi di n ế ự ợ thuy t ế M t l n n a, tim b n đ p m nh, c m giác h i h p tăng cao, và gi ng nói thì líu l i. Không có kh u súng n p đ y đ n nào dí vào đ u b n, mà ch là b n đang chu n b cho m t bài di n thuy t tr c các nhà đ u t ti m năng. ế ướ ư Vi c di n thuy t tr c đám đông có gây ra cho b n n i ng i ngùng và khi p s ? “M t ế ướ ế vài ng i r t e s công vi c này th m chí h n c vi c ph i lên bàn m ”, Kim Dower, ườ ơ tác gi cu n Life Is a Series of Presentations (Cu c s ng là m t chu i các bài di n thuy t) và là ch s h u hãng d ch v truy n thông Kim-From-L.A, cho bi t, “Ý nghĩ ế ủ ở ế th t b i khi đ ng tr c đám đông luôn t o ra n i s hãi”. C m giác này là r t th t và ướ mang tính ch t sinh lý con ng i. ườ Cho dù là đ ng tr c các khách hàng kinh doanh m i hay m t nhóm các nhà đ u t ướ ư m o hi m, c m giác e s có th gi m b t s l u loát và t tin trong bài di n thuy t ự ư ế c a b n. Theo Dower, th m chí không ít chuyên gia giàu kinh nghi m trong lĩnh v c c a h cũng g p ph i c m giác này. “Ch nghĩ v vi c ph i trình bày, chúng ta b ng nhiên c m th y không bi t rõ mình bi t nh ng gì và không còn tin t ng vào l i nói c a ế ế ưở mình n a”, Dower cho bi t. ế Vi c đánh b i c m giác lo s , h i h p và xây d ng đ c nh ng bài di n thuy t thuy t ượ ế ế có s c thuy t ph c là y u t quy t đ nh thành công trong kinh doanh. T câu m đ u ế ế ế cho đ n cách tr l i nh ng câu h i ch t v n, b n đ u có th h c đ c đ bài di n ế ả ờ ượ thuy t c a b n có th làm say lòng ng i nghe. ế ườ “Hai k năng quan tr ng nh t đ thành công trong s nghi p c a b n đó là k năng nói và vi t thông th o”, Diana Booher, m t nhà t v n giao ti p cho nhi u khách hàng ế ư ế trong danh sách Fortune 500, cho bi t. ế S c m nh c a s chu n b V i s chu n b t t, b n hoàn toàn có th chuy n c m giác e s và ng i ngùng thành ị ố m t bài di n thuy t đ y s c thuy t ph c.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}