nghethuatthuyetphuc

nghethuatthuyetphuc - Ngh thut thuyt phc 15 bc di y s gip...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngh thu t thuy t ph c ế 15 b c d i đây s giúp b n thành công m mãn trong vi c thuy t ph c đ i ướ ướ ế tác đ ng ý v i d án c a cá nhân b n. ớ ự 1. T o s tin t ng. ạ ự ưở L th ng ai cũng r t th n tr ng v i ng i đ nh thay đ i b t c ẽ ườ ườ ị ổ ấ ứ th gì mình. Đ ti p c n và chi m đ c s tin t ng c a ng i khác không h đ n ể ế ế ượ ưở ườ ề ơ gi n. Khéo léo thôi không đ , b n còn c n ph i chân thành n a. N u mu n ng i ủ ạ ế ườ khác ng h ph ng án c a mình, tr c tiên hãy cho h bi t t i sao h nên nghe b n, ươ ướ ọ ế ạ và ch ng minh cho h th y đó là ph ng án kh thi nh t. ọ ấ ươ 2. Tìm đi m t ng đ ng. ươ Nh ng "t t ng l n" th ng v n hay g p nhau. Do đó ư ưở ườ hãy th hi n cho ng i nghe th y ý t ng c a b n r t "ăn kh p" v i h ho c chí ít thì ể ệ ườ ưở ớ ọ cũng "dính dáng" nhi u đ n công vi c c a h . ế T t nh t b n nên đ t mình vào hoàn c nh c a h , th u hi u nh ng lo l ng c a h và ấ ạ bi t cách chia s . Khi đã th y b n cùng "thuy n" v i h , ch c ch n lòng tin t đó s ế ớ ọ hình thành. 3. L p lu n rõ ràng. Cho dù đó là bài thuy t trình, m t bu i g p g gi i thi u s n ế ổ ặ ỡ ớ ph m hay gì chăng n a thì hãy c g ng đ m i l p lu n c a b n th t m ch l c. Hãy ố ắ ể ọ ậ b t đ u sao cho ai cũng mu n nghe b n nói ti p. Hãy k t thúc sao cho nh ng gì b n ắ ầ ế ế nói s đ l i n t ng lâu dài trong tâm trí ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

nghethuatthuyetphuc - Ngh thut thuyt phc 15 bc di y s gip...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online