{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nghethuatthuyetphucbacthay

nghethuatthuyetphucbacthay - Ngh thut thuyt phc bc thy Hc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngh thu t thuy t ph c b c ế th y H c cách giành đ c nh ng gì b n mu n b ng kh năng thuy t ph c. ượ ế Kh năng thuy t ph c có th giúp b n giành đ c nhi u h n nh ng gì b n ế ượ ơ mu n nhanh h n b t kỳ k năng nào khác. Đó có th là ranh gi i gi a thành ơ công và th t b i. Nó có th b o đ m s ti n b c a b n và giúp b n s d ng ế t t c các k năng, s tr ng khác v i hi u qu cao nh t. Kh năng thuy t ườ ế ph c khi n khách hàng, ông ch , đ ng nghi p và b n bè tôn tr ng và s n sàng ế giúp đ b n. Kh năng thuy t ph c ng i khác làm nh ng gì b n mu n h làm ế ườ s bi n b n tr thành m t trong nh ng ng i quan tr ng nh t trong c ng đ ng ế ườ c a b n. Th t may m n là thuy t ph c, cũng gi ng nh đi xe đ p là m t k năng b n có ế ư th h c đ c thông qua quá trình h c h i và rèn luy n. Công vi c b n ph i làm ượ là tr thành m t chuyên gia xu t s c có k năng gây nh h ng và khuy n ưở ế khích ng i khác h tr và giúp đ b n hoàn thành nh ng m c tiêu c a b n và ườ gi i quy t nh ng v n đ c a b n. ế B n có th thuy t ph c ng i khác giúp đ b n ho c b ng i khác thuy t ph c ế ườ ườ ế ph i giúp h . H u h t m i ng i không ý th c đ c m i s t ng tác gi a con ế ườ ượ ự ươ ng i v i con ng i liên quan đ n m t quá trình thuy t ph c và gây nh h ng ườ ườ ế ế ưở ph c t p. Chính vì không nh n th c đ c nên h th ng là ng i b ng i khác ượ ườ ườ ườ thuy t ph c ch không ph i là ng i ch đ ng thuy t ph c ng i khác. ế ườ ế ườ Thuy t ph c b ng đ ng l c ế C t lõi c a kh năng thuy t ph c ng i khác là đ ng l c. M i hành đ ng c a ế ườ con ng i đ u đ c thúc đ y do m t y u t nào đó. Vi c b n ph i làm là tìm ra ườ ượ ế đi u gì khuy n khích h hành đ ng và cho h đ ng l c y. Con ng i có hai ế ườ đ ng l c chính: ham mu n l i ích và s hãi m t mát. Ham mu n l i ích thúc đ y ng i ta mu n giành đ c nhi u h n nh ng đi u giá ườ ượ ơ tr trong cu c s ng c a h . H mu n có nhi u ti n h n, thành công h n, kho ơ ơ m nh h n, nh h ng nhi u h n, đ c tôn tr ng nhi u h n, đ c yêu th ng ơ ưở ơ ượ ơ ượ ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

nghethuatthuyetphucbacthay - Ngh thut thuyt phc bc thy Hc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online