Ngôn ngữ của lãnh đ&aacute

Ngôn ngữ của lãnh Ä‘á

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngôn ng c a lãnh ữ ủ đ o Khi Bill Moyer gi ch c Th ký báo chí trong chính quy n c a T ng th ng M Lyndon ư Johnson, vào m t bu i t i, T ng th ng đ ngh ông ta nói l i c u nguy n tr c khi ăn. ổ ố ờ ầ ướ Ông nói r t nh , và T ng th ng ph i ng t l i ông ta: “Nói to lên, Bill”. T ng th ng qu ắ ờ trách, “Tôi ch ng nghe th y anh nói gì c ". B n th đoán xem, ngài Moyer đã tr l i th ả ờ ế nào? a. "Xin l i ngài, tôi s nh c l i nó" ắ ạ b. "L n t i tôi s nói to h n, th a ngài" ơ ư c. "Tôi không nói v i ngài, th a ngài". ư Và th c t là ngài Moyer đã nói câu (c). Câu tr l i (c) ự ế ả ờ t tr i h n hai câu tr l i tr c đó. Nó cũng ph n ánh ượ ộ ơ ả ờ ướ c s tôn kính và s coi th ng cùng lúc. ả ự ườ Câu tr l i (a) và (b) là câu "có th ch p nh n đ c" ả ờ ượ nh ng chúng v n thi u s s c s o mà chúng ta th ng ư ế ự ắ ườ th y trong cách di n đ t c a nh ng ng i mà đã phát ạ ủ ườ tri n s c m nh truy n thông c a h đ n đ hoàn thi n ọ ế nh t. Là lãnh đ o c a m t t ch c, b n c n di n t ý ki n ộ ổ ế c a b n trong m t thái đ nhi u h n ch là "có th ơ ch p nh n đ c". B n c n di n t ý ki n c a b n v i ượ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ngôn ngữ của lãnh Ä‘á

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online