{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nguyen_tac_thanh_cong

Nguyen_tac_thanh_cong - 14 NGUYÊN T C THÀNH CÔNG Brian...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 14 NGUYÊN T C THÀNH CÔNG Brian Tracy là m t trong s các tác gi hàng u th gi i v i nh ng cu n sách vi t v bí quy t thành công trong cu c s ng và kinh doanh. Nh ng bài nói chuy n hay h i th o c a ông v k n ng lãnh o, k n ng bán hàng, kinh nghi m qu n lý và chi n l c kinh doanh luôn cung c p nh ng ý t ng thi t th c và chi n l c khôn ngoan mà ng i ta có th t n d ng t c nhi u k t qu t t p h n trong m i l nh v c cu c s ng. Nguyên t c 1. M t cu c s ng cân b ng. Theo nhà tâm lý h c Sidney Jourard, 85% h nh phúc trong cu c s ng b t ngu n t nh ng m i quan h cá nhân. S giao l u và th i gian b n dành cho nh ng ng i b n quan tâm là c i r c a ni m vui, c m giác h ng thú và tho mãn mà b n có c hàng ngày. 15% còn l i c a h nh phúc là k t qu c a nh ng thành tích mà b n t c. Ti c r ng nhi u ng i ã không nh n th c c u ó. H xem nh nh ng m i quan h c a mình, ngu n g c chính c a h nh phúc, c g ng t c nhi u thành t u h n n a trong ngh nghi p. Tuy nhiên, s nghi p c a m t ng i, cho dù là nh cao, c ng ch có th là m t cái c nh t m th i c a ni m h nh phúc sâu xa và s to i nguy n mà con ng i mong mu n. Không có câu tr l i hoàn h o cho câu h i: “Làm th nào cân b ng cu c s ng c a chúng ta?”, nh ng có m t vài ý t ng có th giúp b n làm c nhi u h n n a trong nh ng l nh v c quan tr ng i v i b n. Nh ng ý t ng này th ng òi h i s thay i và s cách tân trong l i t duy, ng nh cách b n s d ng th i gian c a mình, tuy nhiên u ó là hoàn toàn x ng áng. B n s nh n ra r ng, thông qua vi c tái t ch c cu c s ng theo nh ng cách khác nhau, b n có th t o ra t cu c s ng v i ch t l ng cao nh t và ngày càng c tho mãn. Và ây chính là “ngôi sao d n ng” c a b n. Ng i Hy L p c x a có hai câu nói n i ti ng: “Hãy t bi t mình” và “M i th u ph i u ”. Khi c t cùng v i nhau, hai câu này t o thành m t m xu t phát t t t c s cân b ng mà n tìm ki m. T nh n th c v b n thân là m t òi h i quan tr ng b n suy ngh v giá tr th c c a b n thân trong cu c s ng. T t c nh ng l a ch n và tho hi p u d a trên nh ng giá tr a b n, còn s c ng th ng và n i b t h nh luôn b t ngu n t vi c b n tin t ng và t giá tr vào t u, và sau ó, l i phát hi n ra mình ang làm m t u khác. Ch khi nào nh ng giá tr và hành ng c a b n hoà quy n v i nhau, b n m i c m th y h nh phúc và thanh th n v i chính b n thân mình. Vì v y, ý th c v quan tr ng nh cái gì có th u nh t quán v thi t, ch không b n thân ngh a là b n bi t giá tr th t s c a mình, nh n th c c u gì là th t i v i b n. M t ng i khôn ngoan bi t quy t nh cái gì là úng, tr c khi quy t . Anh ta t ch c cu c s ng c a mình ch c ch n r ng m i u anh ta ang làm i giá tr c t lõi c a b n thân. Thay i vì chính b n thân mình m i là uc n ph i là thay i mình vì nh ng òi h i c a th gi i bên ngoài. Câu nói th hai “M i th u ph i u ” là l i kêu g i quan tr ng cho m t s nghi p thành công. Tuy nhiên, b n bi t r ng b n không th thành công th t s , n u b n ch trông ch vào s u trong l nh v c ó. Chuyên gia trong l nh v c qu n lý Peter Drucker ã t ng vi t: “B t c âu b n nhìn th y m t công vi c ã c hoàn thành, b n u nh n th y có m t t t ng h ng v m t c tiêu duy nh t”. S chuyên tâm vào m t m c tiêu ho c m t m c ích là thành công trong b t k l nh v c nào trong m t xã h i c nh tranh. y thì âu là gi i pháp? Trong nhi ã b r t nhi u th i gian và công s phát hi n ra m t công th c r t n nh ng b n l i c n có m t ý th c t u ki n tiên quy t u n m, tôi ã làm vi c v i hàng ch c ngàn ng i, nh ng ng i c u tranh cho s cân b ng trong cu c s ng c a h . Tôi ã gi n. Nó n gi n b i vì b n có th hi u c nó d dàng, th giác m nh m và kiên trì th c hi n nó trong su t cu c i. Công th c này ch xoay quanh m t khái ni m v qu n lý th i gian, hay b n có th g i cách khác là qu n lý cu c s ng. Qu n lý th i gian th t s là m t d ng c a qu n lý cá nhân, khi b n s d ng 24 ti ng ng h theo cách chúng có th em l i cho b n ni m h nh phúc và s mãn nguy n t i a. Chìa khoá qu n lý th i gian, sau khi b n ã xác nh c nh ng giá tr c a mình và nh ng m c tiêu n m trong s hài hoà v i nh ng giá tr ó, là thi t l p th t u tiên và c không u tiên. T m quan tr ng c a vi c thi t l p s u tiên là quá rõ ràng. B n ph i l p danh sách c a t t c nh ng vi c b n có th làm, r i l a ch n t danh sách ó nh ng u quan tr ng nh t i v i b n trên c t t c nh ng u b n ý th c c v b n thân, v nh ng ng i xung quanh và v trách nhi m a b n. Vi c xác nh nh ng vi c không u tiên – quy t nh vi c gì nên d ng l i b n có th i gian b t u m t công vi c m i – l i th ng b b qua. thi u h t l n nh t c a chúng ta hi n nay chính là s thi u h t v th i gian. Chúng ta ang lâm vào m t tr ng thái mà chúng ta g i là “nghèo th i gian”. Dù s ng âu, ng i ta c ng uc m th y r ng thách th c l n nh t c a h là h không có th i gian làm t t c nh ng công vi c h ph i làm ho c mu n làm. Con ng i ngày nay ph i ch u áp l c t t t c các phía và ang trong tr ng thái c ng th ng quá m c. H luôn c m th y m t m i và không kh n ng hoàn thành nh ng trách nhi m mà h ph i gánh vác. mb t u làm nh b t s thi u h t th i gian này là d ng l i và suy ngh . H u h t m i ng i quá b n r n ch y t i ch y lui n n i h hi m khi dành th i gian suy ngh m t cách nghiêm túc v vi c h là ai và t i sao l i làm nh ng vi c mà h ang làm. H gây ra nh ng hành ng iên r , thay vì phân tích m t cách h p lý và khoa h c. H nh m m t leo lên nh ng n c thang thành công n n i ánh m t i c ý th c v m t th c t r ng có th cái thang ó không d ng bên c nh toà nhà mà h mu n lên. Tôi ã khám phá ra r ng bí quy t thành công trong m t xã h i b n r n là dành th i gian c a n cho ch hai l nh v c tr ng y u – gia ình và công vi c c a b n – nh tôi ã làm nh v y trong nhi u n m. B n c n ph i t nhu c u c a gia ình b n lên trên h t, sau ó s p x p th i gian làm vi c sao cho b n có th tho mãn nh ng nhu c u c b n ó. Bên c nh ó, khi làm vi c, b n ph i p trung cao vào công vi c mà b n ang làm. u h t chúng ta u là nh ng ng i phí ph m th i gian. Chúng ta phí ph m th i gian c a mình, và c th i gian c a ng i khác n a. thành công và h nh phúc, b n ph i t giác làm vi c trong kho ng th i gian dành cho công vi c c a b n. Nh ng nhân viên trung bình ch làm vi c v i 50% kh n ng. 80% l c l ng lao ng ngày nay ang làm nh ng công vi c không c n n toàn b ng l c c a h . Ch 5% nhân công c u tra g n ây m i c m th y r ng h ang làm vi c nhi u h n so v i kh n ng c a h . Nh ng u này không ph i dành cho b n. B n c n ph i kiên quy t làm vi c trong toàn b th i gian làm vi c c a mình. B n ph i quy t nh th i mb nb t u vào bu i sáng cho n th i mk t thúc vào bu i t i, b n s làm vi c 100% th i gian. Th m chí, n u không có ai giám sát b n làm vi c, b n c ng ph i coi nh là m i ng i ang nhìn b n. Trong công ty, m i ng i bi t ai ang làm vi c, ai không. Ngh a v c a b n là ph i làm vi c trong th i gian làm vi c. N u m t ng i nào ó i ngang qua và mu n tán g u, n gi n b n ch c i v i h và nói: “Chúng ta nói chuy n sau c không?”. Hãy nói v i h b n ph i làm vi c. n nên l p ra m t danh sách các công vi c c n làm và th c hi n theo danh sách ó m i ngày. Hãy vi t ra m i ý t ng xu t hi n trong u và b sung vào b n danh sách ó. t m i vi c theo th t th i gian u tiên, và ch c ch n r ng b n ang làm nh ng vi c quan tr ng cho công ty c a n. Kiên quy t t ch i tham gia vào nh ng trò tiêu khi n làm phí ph m th i gian c a nh ng ng i xung quanh b n. Hãy làm vi c trong toàn b th i gian làm vi c c a b n. Hãy nh r ng thành công, b n ph i tr thành ng i chuyên tâm i v i m t m c tiêu. u này luôn úng trong xã h i c nh tranh c a chúng ta. thành công trong ngh nghi p, b n ph i làm vi c nhanh, hi u qu và liên t c trong su t th i gian b n nhi m s . B n ph i tr thành m t chuyên gia qu n lý th i gian. B n ph i tr nên có n ng l c và hi u qu có th làm vi c nhi u p hai l n so v i b t k ng i nào khác. Theo cách này, b n s phát tri n ngh nghi p c a mình im tt c nhanh nh t có th , và b n c ng s u khi n c công vi c c a mình trong h u t th i gian. Khi ó, vi c mang nhi m v d dang v nhà làm thêm vào bu i t i hay nh ng ngày cu i tu n s không còn n a. Sau khi ã hoàn thành xong công vi c, b n có th h ng toàn b m i quan tâm c a mình vào gia ình và nh ng ng i thân c a b n. Kinh Thánh ã vi t: “M t ng i hay dao ng s không kiên nh trong b t c vi c gì mà anh ta làm”. M t trong nh ng ý ngh a c a câu nói này là n u b n suy ngh v công vi c trong khi b n ang bên c nh gia ình, ho c b n ngh v gia ình khi b n ang làm vi c, b n s không t c gì trong c hai l nh v c ó. Tuy nhiên, n u b n làm vi c m t cách chuyên tâm, khi tr v nhà, b n s có th dành tr n tâm trí cho các m i quan h gia ình. u c t y u là hãy h c cách s d ng th i gian t t h n. B n không th có nhi u gi , nh ng b n có th t nhi u n l c h n trong nh ng gi ó. Hãy b t xem TV và dành th i gian cho nh ng thành viên trong gia ình. ng bao gi c báo ho c sách khi m t thành viên mu n nói chuy n v i b n. Hãy t p trung chú ý vào nh ng ng i thân – nh ng ng i quan tr ng nh t trong i b n. T t c i th khác u có th i. Trong khi cân nh c gi a công vi c và gia ình, b n hãy th ng xuyên t t câu h i: “S d ng th i gian c a mình vào vi c gì là thích h p nh t?”. Hãy cân nh c xem li u nh ng u mình ang làm hi n nay có ý ngh a gì trong m t tu n hay m t n m t i không. ng quá b n tâm v i nh ng u nh nh t và không th t s quan tr ng. n không c n ph i là m t “siêu nhân” m i có th cân b ng gi a nh ng òi h i c a công vi c và c mu n c a gia ình. Tuy nhiên, b n ph i th n tr ng h n, ph i là ng i lên k ho ch xu t s c n, ph i s d ng th i gian c a mình m t cách h p lý h n, và ti p t c suy ngh v nh ng gi i pháp nâng cao ch t l ng cu c s ng c a mình trong c hai l nh v c. N u b n xem u này nh m t c tiêu và kiên trì làm vi c h ng theo m c tiêu ó m i ngày, d n d n b n s làm vi c hi u qu n, và là m t ng i h nh phúc h n. ó m i là u quan tr ng h n t t th y. NGUYÊN T C 2: HÀNH X V I LÒNG T T tr ng là m t giá tr , gi ng nh s kiên T R NG nh, lòng can m v à s c n cù. H n th , t tr ng còn là giá tr m b o cho t t c các giá tr khác. B n tr thành ng i t t n m c nào còn tu thu c v ào m c b n s ng nh t quán v i nh ng giá tr mà b n theo i. T tr ng là c s c a nhân cách. Và phát tri n nhân cách là t trong nh ng công vi c quan tr ng nh t b n có th th c hi n. Xây d ng nhân cách ngh a t quy nh mình ph i làm ngày càng nhi u nh ng u mà m t ng i trung th c s làm dù trong b t c hoàn c nh nào. Tr c khi có th trung th c v i ng i khác, tr c h t b n ph i trung th c v i chính mình, thành th t v i chính mình. Có l nguyên t c s ng quan tr ng mà b n c n n m v ng là cu c s ng c a b n ch tr nên t t p h n, khi chính b n tr nên t t p h n. Hãy t h i mình: 5 giá tr nào là quan tr ng nh t i v i b n? Câu tr l i s ti t l r t nhi u v con ng i b n. n s s ng vì u gì, hi sinh vì u gì, ch u ng vì u gì và th m chí ch t vì u gì? B n s n sàng ng lên u tranh vì u gì, hay s không u tranh u gì? B n coi tr ng giá tr nào nh t? Hãy suy ngh c n th n và th u áo v c u h i này và n u có th , hãy vi t ra câu tr l i c a b n. n c ng có th a ra câu h i này. Ai, còn s ng hay ã ch t, là ng i mà b n ng ng m nh t? Sau khi b n ã ch n c ba hay b n ng i, câu h i ti p theo là: T i sao b n ng ng m h ? Giá tr , ph m ch t hay c nh nào h làm b n kính tr ng? B n có th miêu t nh ng ph m ch t ó không? Ph m ch t nào c a con ng i nói chung làm b n kính tr ng nh t? ây chính là c n c kh i u b n quy t nh nh ng giá tr c a mình. Câu tr l i cho nh ng câu h i trên chính là n n t ng cho cá tính và nhân cách c a b n. Sau khi ã quy t nh n m giá tr quan tr ng nh t cho mình, b n nên s p x p chúng theo m c quan tr ng. Giá tr quan tr ng nh t i v i b n là gì? Giá tr nào quan tr ng th hai, th ba và k ti p? Hãy s p x p các giá tr ó m t cách h p lý và nhanh nh t khám phá ra tính cách c a b n. Hãy nh r ng giá tr nào trên trong b ng x p h ng s là giá tr quan tr ng h n. B t c khi nào b n bu c ph i a ch n hành ng theo m t giá tr nào ó, b n s luôn ch n hành ng theo giá tr v trí cao nh t trong tháp giá tr c a b n. Vi c b n th t s là ai s c tr l i thông qua nh ng gì b n làm hàng ngày, nh t là khi nb y n hoàn c nh ph i l a ch n gi a hai giá tr ho c hai con ng. Các nghiên c u cho th y r ng, trong m i l nh v c, lòng t tr ng, hay nói cách khác là s tuân theo các giá tr a m t ng i, luôn c t cao h n các giá tr khác. Khi quy t nh mua hàng c a ai, khách hàng u cho ng s trung th c c a ng i bán hàng là tiêu chí s m t và quan tr ng nh t. Ngay c khi khách hàng bi t ch t l ng s n ph m c a ng i bán hàng này t t h n và giá c ph i ch ng h n, h c ng s không mua hàng a anh ta n u h th y anh ta không trung th c v à t t b ng. tr ng c ng là ph m ch t hàng u c a ng i lãnh o. T tr ng trong lãnh o c th hi n trong s kiên trì và nh t quán, trong n l c gi l i h a c a mình. Ch t k t dính t o nên các m i quan h , bao g m c i quan h lãnh o nhân viên, chính là ni m tin. Và ni m tin l i d a trên lòng t tr ng. Lòng t tr ng quan tr ng n xã h i c a chúng ta s không th t n t i n u thi u nó. Chúng ta không th th c hi n m t v mua bán n gi n nh t, n u chúng ta không tin ch c r ng giá c c a món hàng là trung th c và s trao i là trung th c. Nh ng cá nhân và t ch c thành công luôn là nh ng ng i có lòng t tr ng trong t i tác c a h . T tr ng ã xây d ng ni m tin trong lòng các i tác và giúp h ho t ng thành công h n nh ng i th không m y c tin t ng c a h . Ng i ta nói: u lòng trung th c không t t n t i, nó ph i c t o ra, vì ó là cách t t nh t làm giàu . t nghiên c u t i tr ng i h c Havard c ng k t lu n r ng tài s n quý giá nh t c a m t công ty chính là hình nh c a h - hay nói cách khác là uy tín c a công ty ó i v i khách hàng. T ó có th suy lu n r ng tài n cá nhân l n nh t c a b n là hình nh c a b n trong m t khách hàng. Uy tín cá nhân c a b n c th hi n kh n ng gi l i h a và th c hi n nh ng cam k t. n có th làm r t nhi u u nhanh chóng tr thành ng i ng i t tr ng. Th nh t, nh trên ã nói, là xác nh n m giá tr quan tr ng nh t trong cu c s ng c a b n v à s p x p chúng theo th t . Sau ó, vi t m t n v n ng n ch ra ý ngh a c a các giá tr ó i v i b n. M i giá tr ph i kèm theo m t thành m t nguyên t c ch ch t, hay kim ch nam cho các quy t nh c a b n. nh ngh a to c th hai là h c h i các nhân cách l n. Hãy tìm hi u cu c s ng và các câu chuy n v nh ng con ng i nh George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Florence Nightingale, Susan B. Anthony... Hãy tìm hi u nh ng ng i ã thay i th gi i b ng s c m nh c a nhân cách. Khi b n c v h , hãy th t ng ng xem h s x s th nào n u h g p nh ng khó kh n nh c a b n. Hãy ch n nh ng ng i b n ng ng m vì s d ng c m, tính kiên trì, tính trung th c và s khôn thái c a h . B n s tìm c nh ng ch n có th giúp b n tr thành m t ng i thông thái. c th ba và quan tr ng nh t trong quá trình xây d ng tính chính tr c là vi c hình thành quan mc a n. Chúng ta u bi t r ng chúng ta c m th y th nào, chúng ta s hành ng th y. Ví d , n u b n vui, b n hành ng m t cách vui v . N u b n t c gi n, b n s hành ng m t cách t c gi n. Còn n u b n th y can m, b n s hành ng m t cách can m. Nh ng chúng ta c ng bi t r ng không ph i lúc nào chúng ta c ng m th y nh chúng ta mu n. Tuy nhiên, n u b n hành ng nh th b n có m t c m xúc nào ó, hành ng ó s t o ra m t c m xúc phù h p v i nó. Th c t là b n có th chuy n hành ng thành c m xúc. B n có th gi v nh v y cho t i khi b n th t s ang hành ng nh v . n có th tr thành con ng i ti n b b ng cách c tình hành ng y h t ng i mà b n ng ng m . N u n x s nh ng i chính tr c, d ng c m, quy t oán, kiên nh và có nhân cách, b n s t o ra trong não n m t khuôn kh và thói quen c a ng i ó. Hành ng c a b n s tr thành con ng i th t c a b n. Và n s t o ra m t tính cách gi ng nh b n mong i. NGUYÊN T C 3: NUÔI D NG LÒNG T TR NG t c nh ng gì b n làm, b n nói hay suy ngh u nh h ng n lòng t tr ng c a b n. Chính vì th , vi c a b n là ph i luôn nuôi d ng lòng t tr ng. Có l nh ngh a chính xác nh t v lòng t tr ng là c mà n tôn tr ng và t ánh giá chính mình nh m t ng i có t m quan tr ng và h u ích . Nh ng ng i có lòng tr ng cao th ng c m th y t hào v b n thân mình c ng nh cu c s ng c a h . M c t tr ng c a b n nh th nào c ng ph n ánh tinh th n, tr ng thái c a b n. ó chính là th c o s qu c m, tính kiên c ng a b n v à vi c b n s i phó nh th nào tr c nh ng bi n c không th tránh kh i trong cu c s ng. Lòng tr ng còn cho th y b n t c tr ng thái bình yên n âu, c ng nh b n c m th y hài lòng v i chính mình nh th nào. Tôi ã phát tri n m t công th c n gi n ch a ng t t c nh ng nhân t c b n xây d ng lòng t tr ng. Công th c này g m có sáu y u t c b n. ó là: các ch tiêu, các tiêu chu n, nh ng kinh nghi m thành công, so sánh v i ng i khác, s ch ng nh n, và các ph n th ng. Chúng ta hãy xem xét t ng y u t m t. Vi c b n yêu thích và tôn tr ng b n thân n âu luôn ch u nh h ng tr c ti p t nh ng m c tiêu c a b n. Chính vi c b n t ra nh ng m c tiêu cao và y th thách cho chính mình và l p các k ho ch hành ng chi ti t trên gi y th c hi n các m c tiêu ó s th t s làm cho lòng t tr ng c a b n t ng lên. Và u này s khi n b n c m th y hài lòng h n v b n thân. Lòng t tr ng là m t u ki n mà b n ph i có khi b n t ng b c hoàn thành m t vi c gì ó quan tr ng i v i n. Chính vì l ó, v n m u ch t ây là b n ph i có nh ng m c tiêu rõ ràng cho t ng hành ng c a mình và ph i theo i liên t c t c nh ng m c tiêu ó. M i l n b n t m t ti n b , lòng t tr ng c a nl i c nâng lên và u này khi n b n c m th y t tin h n và làm vi c có hi u qu h n trong t t c m i vi c mà b n s làm sau ó. u t th hai trong vi c xây d ng lòng t tr ng là có c nh ng tiêu chu n v à giá tr rõ ràng nh ng tiêu chu n mà b n cam k t th c hi n. Ng i có lòng t tr ng cao bi t r t rõ v nh ng gì mình tin t ng. Nh ng giá tr và lý t ng c a b n càng cao, cu c s ng c a b n càng h ng g n h n n nh ng giá tr và lý t ng ó. Và vì th , b n s c m th y yêu quý và tôn tr ng b n thân mình h n, nh nâng cao h n. ó lòng t tr ng c a b n l i Lòng t tr ng ch c duy trì n u nh ng m c tiêu và nh ng giá tr c a b n t ng x ng v i nhau. Ph n l nh ng s c ép mà nhi u ng i tr i qua chính là do h tin t ng vào m t u, nh ng l i n l c làm m t khác. N u nh ng m c tiêu và nh ng giá tr c a b n hòa h p v i nhau, m i chuy n s khác h n. B n s c th y mình tràn y n ng l ng và kh e m nh nh th nào. Và ó m i chính là lúc b n t c nh ng ti th c s . c n u m nb Nhi u ng i nói v i tôi r ng h không hài lòng v i công vi c c a mình và d ng nh h không th thành công cho dù h ã h t s c c g ng. Tôi h i li u ó có ph i là nh ng vi c mà h th t s quan tâm và tin t ng hay ch a. K t qu là r t nhi u ng i nh n ra r ng h không hài lòng v i công vi c c a mình ch b i vì ó không ph i là công vi c dành cho h . M t khi h thay i v à b t u m t công vi c khác mà h th t s yêu thích, tin ng, h b t u t c nh ng ti n b rõ r t v à c m th y hài lòng v i công vi c c a mình. u t th ba trong vi c xây d ng lòng t tr ng chính là có c nhi u kinh nghi m thành công. M t khi b n ã t ra m c ích và các tiêu chu n cho mình, thì vi c có th o l ng c chúng là u quan tr ng. Nh th , b n m i có th tích l y c nh ng thành công c a mình, c thành công nh l n thành công l n. Chính vi c b n t ra các m c tiêu, chia nh chúng thành nh ng công vi c khác nhau, và ti p ó là hoàn thành t ng công vi c m t, s khi n b n c m th y mình nh m t ng i chi n th ng. Song c ng c n nh r ng b n không th t c m t m c tiêu mà ngay chính b n c ng không th hình dung n i. B n không th tr thành m t ng i chi n th ng, n u b n không t ra nh ng tiêu chu n rõ ràng mà b n s d a v ào ó ánh giá thành công c a mình. Gi s b n có m c tiêu chính là ph i có c m t con s doanh thu nh t nh trong th i gian m t n m. N u n chia nh ra thành các m c tiêu theo t ng tháng ho c t ng tu n, thì ngay khi t c m c tiêu u tiên, n s c m th y b n thân mình tuy t v i nh th nào. Và khi b n t c thêm m t m c tiêu, kh n ng làm vi c c a b n c ng t ng lên. Nh ó, b n c m th y t tin và nhi t tình h n cho nh ng l n th thách t i. u t th t c a lòng t tr ng là vi c so sánh v i nh ng ng i khác. ánh giá ch t l ng công vi c c a mình, b n không nên so sánh v i nh ng tiêu chu n tr u t ng, mà hãy so sánh v i nh ng ng i mà b n bi t. có c c m giác c a ng i chi n th ng, b n ph i bi t ch c r ng b n ang làm t t nh m t s ng i nào ó, hay th m chí là t t h n h . Lúc ó, c m giác c a ng i chi n th ng càng v vang h n, và lòng t tr ng a b n c ng s t ng lên. Nh ng ng i thành công luôn so sánh mình v i nh ng ng i thành công khác. H tìm hi u v nh ng ng i ó, h c h i kinh nghi m t h v à n l c v t qua nh ng con ng i ó, d n d n t ng b c m t. Cu i cùng, nh ng ng i thành công t n m c ích khi h ch còn c nh tranh v i chính b n thân mình và v i nh ng thành công trong quá kh c a mình. Tuy nhiên, u này ch có c sau khi h ã lên n nh cao và b l i sau l ng nh ng i th khác. u t ti p theo là s ghi nh n nh ng thành qu c a b n t nh ng ng i b n tôn tr ng. có c c m giác hài lòng v b n thân mình, b n c n c nh ng ng i khác ghi nh n. B t k lúc nào b n nh n c l i khen ng i t nh ng ng i mà b n ng ng m và khâm ph c, lòng t tr ng c a b n s t ng lên, cùng v i lòng nhi t huy t và s náo n c làm công vi c ó t t h n n a. u t cu i cùng xây d ng lòng t tr ng chính là nh ng ph n th ng x ng áng v i nh ng thành qu c a n. Có th ó là nh ng ph n th ng có giá tr tài chính hay b t k ph n th ng nào, nh v n phòng l n h n, xe h n t ti n h n, hay th m chí là nh ng k ni m ch ng hay t gi y khen vì nh ng thành tích xu t s t lu n là th gì, nh ng ph n th ng ó u có tác ng nh t nh làm t ng thêm lòng t tr ng c a b n. Và ôi khi chính b n c ng không th tin c chúng ã khi n cho b n c m th y hài lòng v b n thân mình nh th nào. Tuy nhiên, trong tr ng h p b n không nh n c m t ph n th ng nào, b n hãy t th ng cho chính mình. Ch ng h n, nh ng ng i làm công vi c u tra khách hàng qua n tho i th ng t th ng cho mình m t tách cà phê sau khi h g i c 10 cu c n tho i. Sau 25 cu c, h s cho phép mình i d o quanh tòa nhà làm vi c. Và sau 50 cu c g i, h s ra ngoài n tr a. Chính nh ng ph n th ng nh th là ng l c thúc y h làm vi c t t h n và ph n th ng cao nh t dành cho b n là s thành công. NGUYÊN T C 4: TRAO QUY N CHO NG I KHÁC Khi b n bi t cách trao quy n cho ng i khác, thúc y và t o c m h ng cho h , h s mu n làm vi c v i b n giúp bn t c nh ng m c tiêu trong công vi c c a mình. Kh n ng thu hút ki n th c, nhi t huy t và ng l c c a h s t o s c m nh cho b n, làm òn b y cho b n, nh ó b n hoàn thành c kh i l ng công vi c l n h n và trong th i gian ng n h n so v i nh ng ng i khác. Trao quy n ngh a là a quy n l c vào tay ai , ng th i có ngh a là thu hút s c l c và nhi t huy t h . Vì v y, b c u tiên trong vi c trao quy n cho ng i khác là h n ch làm nh ng vi c có th t c quy n l c ho c gi m b t s c l c và nhi t huy t c a ng i khác i v i nh ng vi c h làm. Thông th ng, có ba nhóm ng i b n mu n v à c n ph i trao quy n. Tr c h t, ó là nh ng ng i g n g i nh t v i b n: gia ình, b n bè, v ho c ch ng và con cái b n. Th hai là các m i quan h công vi c nh nhân viên, ng nghi p, ng i có v trí t ng ng, và có th là c c p trên c a b n n a. Th ba là nh ng ng i n g p g trong cu c s ng hàng ngày nh khách hàng, nhà cung ng, ngân hàng, nh ng ng i b n g p g i c a hàng, nhà n, trên máy bay, trong khách s n và nh ng n i khác. i v i nh ng ng i thu c nhóm u tiên, b n có r t nhi u cách n gi n b n có th làm hàng ngày quy n cho h v à làm cho h th y th a mãn v i chính b n thân h . Nhu c trân tr lòng t và t c trao u l n nh t mà m i ng i u có là nhu c u c tôn tr ng. ó là c m giác th y mình quan tr ng, c ng và có giá tr . M i vi c b n làm trong các m i quan h v i ng i khác u ít nhi u nh h ng t i tr ng c a h . B n ã bi t có th làm khi n nh ng ng i xung quanh b n c m th y c tôn tr ng ó c m th y h có quy n l c. Vì v y hãy i x v i ng i khác theo cách b n mu n b n thân mình ix . Có l cách n gi n nh t khi n ng i khác hài lòng v i chính h là b n ph i luôn th hi n s bi t n c a b n i v i nh ng vi c h làm cho b n, dù là vi c l n hay nh . Hãy th ng xuyên nói l i c m n. Hãy c m n /ch ng c a b n vì nh ng gì cô y/anh y ã làm cho b n. Hãy c m n con cái c a b n vì chúng ã giúp n làm vi c nhà. Hãy c m n b n bè vì s giúp dù nh c a h . B n càng c m n ng i khác nhi u, h càng mu n làm nhi u u cho b n. i l n b n c m n ng i khác, b n khi n h hài lòng v b n thân h h n. B n ã nâng cao tính t tôn và hình nh c a h . B n khi n h c m th y mình thêm quan tr ng, và nh ng vi c h làm r t h u ích và áng c trân tr ng. Và u kì di u trong vi c c m n ng i khác là m i l n b n nói t m , b n c ng th y hài lòng v b n thân mình h n. B n c m th y tho i mái trong tâm h n, th y vui v v à th a mãn v i b n thân và cu c s ng. B n th y h t mình h n v à l c quan h n v i nh ng gì b n ang làm. Khi b n t xây d ng cho mình thái bi t n trong các m i quan h , b n s ng c nhiên th y mình c yêu m n v à c giúp trong m i vi c. Cách th hai khi n ng i khác c m th y h quan tr ng, có quy n l c và nhi t huy t, nâng cao tính t tôn c a h là th ng xuyên a ra l i tán d ng và ng tình. Các nhà tâm lý h c ã thí nghi m và k t lu n ng khi tr em c nh ng ng i chúng kính tr ng khen t ng, m c n ng l ng c a chúng t ng lên, nh p tim và nh p th c ng t ng và h n h t, chúng th y hãnh di n h n v b n thân mình. Có l bài h c áng giá nh t mà Ken Blanchard l i trong cu n sách The One Minute Manager (Nhà qu n lý t phút) là ý t ng a ra nh ng l i khen ch trong vòng m t phút, b t c khi nào b n có c h i. N u b n i xung quanh ngôi nhà b n s ng, ti p xúc v i các m i quan h xã h i v i l i khen t ng và ng h chân thành, n s ng c nhiên khi th y m i ng i yêu m n b n nhi u h n và s n sàng giúp bn t c m c ích a mình. Có m t quy lu t tâm lý v s có i có l i, r ng u b n khi n tôi th y h nh phúc v i b n thân mình, tôi c ng có cách khi n b n th y h nh phúc v i chính b . Nói cách khác, m i ng i luôn c g ng tìm cách áp tr lòng t t b n dành cho h . Khi b n tìm m i c h i nói ho c làm nh ng u khi n ng i khác hài lòng v i chính h , b n s kinh ng c không ch vì b n thân b n th y hài lòng, mà còn vì nh ng u tuy t di u ang x y ra xung quanh b n. Cách th ba, r t n gi n, trao quy n cho ng i khác, xây d ng lòng t hào trong h và khi n h th y mình quan tr ng là chú ý n nh ng gì h nói. H u h t m i ng i u c g ng ng i khác nghe mình nói, song l i thi u kiên nh n khi ng i khác nói. Nh ng u này không có l i cho b n chút nào. Hãy nh r ng, ho t ng quan tr ng duy nh t di n ra th ng xuyên ph i là l ng nghe ng i khác m t cách ch m chú khi h ang nói, ang th l b n thân mình. Nh v y, ba nguyên t c chung khi trao quy n cho nh ng ng i quanh b n chính là s bi t n, tán thành và chú ý. Hãy nói l i c m n v i ng i khác trong m i tr ng h p, khen t ng h vì thành tích h t c, và th t chú ý khi h mu n nói chuy n hay giao ti p v i b n. Ba cách x s này s giúp b n ki m soát c các i quan h v i ng i khác. t nhiên, ng i khác có th h p tác v i b n n u b n e d a h , nh ng nh th b n ch có c s h p tác i thi u, k t qu t i thi u và s h tr t i thi u. có th thành công trong l nh v c c a mình, b n ph i kêu i c nh ng ng l c bên trong c a ng i khác, nh ng c m xúc sâu s c c a h . u gì thúc y nhân viên làm vi c? ng l c l n nh t là s rõ ràng. Nhân viên ph i bi t chính xác anh ta ph i làm gì, t i sao ph i làm nh v y và công vi c ó có ý ngh a gì trong toàn b h th ng. Anh ta c n ph i bi t công vi c c ánh giá nh th nào và khi nào ph i hoàn thành. Anh ta c n bi t c n ph i có ph m ch t gì làm c công vi c ó và n l c c a mình nh h ng nh th nào n công vi c c a nh ng ng i khác. Các nhi m v c a công vi c và trình t th c hi n chúng càng rõ ràng, nhân viên càng c m th y hài lòng và tho i mái ngay t khi b t u th c hi n. t khác, u khi n cho nhân viên n n lòng là anh ta không bi t ph i làm gì, anh ta th y m h v nhi m v a mình và không bi t ph i làm gì tr c. B n hãy dành nhi u th i gian trao i v i nhân viên và khuy n khích h a ra ph n h i và nh n xét v công vi c, nh th h s c m th y mình quan tr ng và s hoàn thành công vi c t t h n. T chúng ta ang c p khi nói v s trao quy n trong công vi c chính là t làm ch Nhi m v c a b n là ph i chuy n quy n làm ch cho nhân viên. Khi nhân viên c m th y h c làm ch công vi c, th y c trách nhi m ph i hoàn thành t t công vi c ngh a là anh ta ã th t s c trao quy n. ây là m t trong nh ng khía c nh quan tr ng nh t c a ngh thu t qu n lý. t ng l c n a trong công vi c là s quan tâm. Nhân viên ã phát bi u r ng ông ch t t nh t c a h là ng i bi t quan tâm n m i ng i nh b n c a mình. Các ông ch này ã dành th i gian h i th m v cu c ng c a nhân viên và kiên nh n l ng nghe h tâm s v nh ng khúc m c, nh ng khó kh n và tình tr ng cu c ng gia ình c a h . Nhân viên càng th y c p trên c a mình quan tâm và tôn tr ng h bao nhiêu, h càng th y mình quan tr ng và c khích l b y nhiêu. Bi u hi n c a vi c không quan tâm là thi u s ghi nh n, thi u tán thành, thi u khích l và thi u chú ý t i cu c ng c a nhân viên. Hãy nh r ng kho ng th i gian b n dành nói chuy n v à l ng nghe nhân viên là tín hi u cho nhân viên th y quan tr ng nh th nào i v i b n và v i công ty. ây là lý do t i sao nh ng ông ch t t luôn dành th i gian i d o xung quanh và nói chuy n v i nhân viên. H n tr a hay u ng cà phê cùng nhân viên. H khuy n khích các nh n xét, các cu c th o lu n c i m và nh ng b t ng liên quan n công vi c. H t o ra m t môi tr ng, trong ó nhân viên c m th y công vi c là c a h v à c a công ty. Trong môi tr ng ó, nhân viên th y hài lòng v i chính mình, mong mu n c làm vi c và hoàn thành công vi c c a mình. trao quy n và t o ng l c cho nhóm ng i th ba, nh ng ng i xung quanh b n nh khách hàng, nhà cung ng, ngân hàng vân vân, b n c ng ch c n th c hành nh ng gì chúng ta ã nói trên. u quan tr ng nh t là b n ph i thành th t, l c quan và vui v . B n ph i có thái tích c c, d g n, ân c n, thân thi n, kiên nh n, d tha th và c i m . B n ph i khi n ng i khác th y tho i mái khi bên b n. Hãy nh r ng m i ng i u có c m xúc. M i vi c h làm, hay không làm, u b t ngu n t c m xúc c a h . Nhi m v c a b n là g i lên nh ng c m xúc tích c c c a h , khi n h hài lòng v i b n, s n sàng giúp bn và làm vui lòng b n. Ví d , m i khi b n vào m t nhà hàng ông úc hay trên máy bay, hay vào m t qu y ti p tân b n r n trong khách s n, thay vì khó ch u vì ph i ch n l t mình, b n hãy th h i han m t chút. Ví d , khi vào m t nhà hàng ông khách, b n có th h i ng i b i bàn tên c a anh y/cô y. Sau ó, b n g i h b ng tên và nói v i thông c m: Hôm nay anh/ch th t v t v . Nh th , ng i b i bàn s c bi t chú ý n b n. Vì sao? Vì n ã thông c m v i hoàn c nh c a h , thay vì ch i h thông c m v i mình. Hãy th làm vi c này v i t t m i ng i t i n i làm vi c c a b n. Hãy quan sát tình hình c a h và xem h ang làm vi c v t v th nào, ang g p khó kh n gì, ang b n r n ra sao Trong cu c s ng, b n luôn có nh ng l a ch n. B n có th ch n t mình làm m i vi c, ho c nh ng i khác giúp b n m t s vi c. t c thành công nh t, b n ph i óng góp nhi u s c l c nh t có th . B n ph i p trung s c l c vào làm m t công vi c c th nào ó t c nh ng ti n b mong mu n. Nh ng bn có th t p trung vào công vi c, b n ph i có ng i khác giúp b n làm nh ng công vi c còn l i. t s ng i không làm qu n lý cho r ng v n giao vi c cho nhân viên không liên quan n h . Nh ng khi n nh con b n mang h t báo, ngh a là b n ang giao vi c. Khi b n n tr a t i nhà hàng, thay vì t n u ng, b n c ng ang giao vi c. Nh v y, b n trong m t quá trình giao vi c liên t c t bu i sáng th c d y n khi b n i ng . V n là b n làm vi c ó nh th nào mà thôi. NGUYÊN T C 5: NG I BÁN HÀNG THÀNH CÔNG khi b n th c d y cho n khi b n i ng , b n luôn ph i th ng l ng, giao ti p, thuy t ph c và tác ng n ng i khác, c g ng làm cho h ng ý h p tác v i b n hoàn thành nh ng vi c b n mu n. V y nên m u ch t ây không ph i là b n có th t s làm ngh bán hàng hay không, mà là n có thông th o các k n ng bán hàng không. t c nh ng nhà qu n tr hàng u u là nh ng ng i bán hàng tài ba. Và t t c các nhân viên gi i u s d ng các k n ng bán hàng t huy t ph c ng nghi p và c p trên ng h hay h p tác i h trong công vi c. Nói chung, nh ng ng i t ra hi u qu trong nh ng l nh v c c a cu c s ng mà òi h i s t ham gia c a ng i khác u là nh ng ng i bán hàng gi i. áng ti c là trong th i gian qua, ngh bán hàng l i ch u m t ti ng x u. R t nhi u ng i, th m chí nh ng ng i trong l nh v c này, c m th y bán hàng là m t công vi c t m th ng và không mu n th c hi n. G n nh không có tr ng i h c nào có m t khoa g i là “khoa bán hàng”, trong khi trên th gi i có hàng tr m tri u ng i s ng b ng ngh bán hàng. Ng i bán hàng là ng i làm nên s t hành công hay th t b i c a t t c các công ty, t t c các ngành ngh . H là nh ng ng i ch ch t t o ra nhu c u i v i t t c các s n ph m, d ch v và t o vi c làm cho nh ng ng i thu c các ngành ngh khác. s giúp các n l c bán hàng thành công là nguyên t c phân tích k h . Phân tích k h là vi c xác nh rõ ý t ng, s n ph m hay d ch v c a b n có th mang n l i ích gì cho con ng i và sau ó tìm cách th hi n u ó m t cách thuy t ph c. Nh ng ng i thuy t ph c, giao ti p và bán hàng gi i nh t là nh ng ng i t p trung tìm ra k h và xác nh l n c a nó. Sau ó, h s c g ng tìm cách n i r ng k h cho t i khi khách hàng ti m ng ngày càng c m th y b t mãn v i tình tr ng hi n t i c a mình và ngày càng mong mu n t t i tình tr ng t t h n có c nh s d ng s n ph m, d ch v hay ý t ng. y ví d , t tr c t i nay, tôi v n hài lòng v i chi c xe c a mình. ó là m t chi c xe p, ã c thanh toán h t và ch y c ng n. Th nh ng có m t l n tôi mang nó n c a hàng ki m tra và b o ng nh k . Nhân viên d ch v , sau khi xem xét ã báo v i tôi m t s th t bu n bã r ng chi c xe không nh ng ph i thay c b n l p, mà còn ph i thay c b phanh, vô l ng và r t nhi u các th khác. Cu i cùng, chi phí lên n kho ng 3.000 USD. n có th t ng t ng tôi ph n ng th nào. Tôi th t s c b s c. Tôi không h bi t chi c xe l i c n a nhi u n th . R i ng i bán hàng c a h n và ch cho tôi r ng chi c xe c a tôi s b g i m 2.000 USD v giá tr khi m u xe m i ra i trong vòng 60 ngày t i. Anh ta nói v i tôi r ng tôi n u tôi gi chi c xe c và s a ch a nó, tôi s m t t ng c ng 5.000 USD giá tr c hi c xe mà không tài nào g l i c. Nh v y, ch ng bao lâu tôi ã i t c m giác th a mãn v i chi c xe c a mình n b t mãn, n h t c b t mãn và r i r t mu n làm gì ó thay i tình tr ng hi n t i. Ng i bán hàng ti p t c nói ng anh ta có th coi chi c xe c c a tôi nh m t kho n tr tr c cho chi c xe m i t t i n. Hi n i, tôi s không ph i m t xu nào, ch c n thanh toán trong vòng ba b n, ho c n m n m và m c giá r t v a ph i. n ó, tôi không còn t ch i c n a. Tôi ã t ng hài lòng v i chi c xe c , sau ó l i b t mãn v i nó n tôi ã mua m t chi c khác m i tinh, sang tr ng, t t i n và th t ng c nhiên tôi ã lái chi c xe m i ra v m t cách vui v . ây, ng i bán hàng ã áp d ng m t vài m chính trong vi c phân tích k h ã nói trên. Và b n c ng có th s d ng k thu t t ng t khi n ng i khác hành ng nh b n mu n. Hãy nh r ng con ng i mua các gi i pháp cho v n c a h , ch không ph i mua s n ph m hay ch v . V y thì bán c hàng, b n ph i là ng i t ìm ra v n . V n c a khách hàng càng n thì b n càng d bán hàng. M t trong nh ng câu h i hi u nghi m nh t b n có th a ra cho khách hàng là: “Ông/bà ang m t bao nhiêu ti n gi i quy t v n ?”. Hãy giúp khách hàng nh n ra nh ng chi phí rõ ràng, tr c ti p và c nh ng chi phí không rõ ràng, hay gián ti p. Hãy h i khách hàng ti m n ng: “V n là gì? V n ó nh h ng th nào ó còn nh h ng th nào n công vi c và cu c s ng riêng t c a ông/bà?”. n ông/bà? V n Ng i bán hàng tài tình là ng i có th tìm ra nh ng k h nh r i n i r ng nó ra. H có th phát hi n ra nh ng khó kh n, nh ng b t mãn nh trong lòng khách hàng ti m n ng r i, thông qua h i han và bình lu n, nghiêm tr ng hóa chúng lên cho t i khi khách hàng mong mu n ch p nh n gi i pháp h a ra. N u b n bán hàng cho các công ty, b n ph i t h i ng i ra quy t nh c a công ty ó mu n t c u gì. âu là chênh l ch gi a tình tr ng hi n t i và tình tr ng mong mu n? Ng i ra quy t nh ó c ghi nh n nh th nào và vì sao?. Khi b n ti p xúc v i khách hàng l n u tiên, b n s th y r ng khách hàng th ng không nh n ra chênh l ch gi a tình tr ng hi n t i và tình tr ng ti m n ng c a h . Vì v y h th ng nói nh ng câu nh : “Tôi không quan tâm”, “Tôi không ti n mua s n ph m ó” hay “Chúng tôi r t hài lòng i t ình tr ng hi n t i c a mình”. ây là nh ng câu tr l i r t t hông th ng và t nhiên. Không y ai thích s thay i. Vì th , nhi m v c a b n là mang n cho khách hàng m t vi n c nh c a th a mãn to l n n u h ng ý thay i. H u h t các ch ng trình qu ng cáo u c g ng th hi n cho m i ng i th y h s c l i nh t h nào khi s d ng m t hàng hóa hay d ch v h ch a ng s d ng. Vi c phân tích k h ph thu c vào các câu h i phù h p. ó là nh ng câu h i t p trung phát hi n các v n khó kh n c a khách hàng ti m n ng. Thành công trong bán hàng ph thu c tr c ti p vào kh n ng s d ng các k n ng t câu h i, b i vì ng i h i chính là ng i có quy n ki m soát tình hình. Do ó, b n hãy cân nh c l i l câu h i c a mình, vi t i vi t l i và th c hành h i tr c khi p tr c ti p khách hàng. i ây là m t s câu h i hi u qu phân tích k h . Câu h i u tiên là câu h i áp d ng “k t hu t cây a th n”. Hãy t ng t ng b n có m t cây a th n và b n có th dùng nó thay i t ình tr ng c a khách hàng. B n có th h i: “Th a ông/bà, u c ch n m t tình hu ng hoàn h o, ông/bà mu n tình hu ng ó nh th nào?”. Sau ó, b n hãy im l ng l ng nghe. Khi khách hàng miêu t tình hu ng hoàn h o ó, b n s phát hi n ra k h mà b n có th l p y t o nên tình hu ng lý t ng ó. Ti p theo, b n hãy gi i thích cho khách hàng r ng s n ph m, d ch v c a b n có kh n ng l p y k h nh th nào và b n s có c h i bán hàng r t l n. Nh ng câu h i hi u qu c ng có th b t u b ng t “S th nào, n u…?”. Ví d , b n có th h i, “S th nào, n u chúng tôi có th em l i hi u qu cho ông/bà; u gì nh h ng n vi c tiêu dùng hi n t i c a ô ng/bà?”. có s c thuy t ph c khi bán hàng, b n hãy s d ng ph ng pháp phân tích k h . Thay vì thao thao b t tuy t v lý do t i sao b n mu n h mua hàng, hãy h i nh ng câu h i tìm ra v n , nhu u và b t mãn c a h . Hãy l ng nghe ch m chú các câu tr l i và h i thêm các câu h i t ìm hi u nhi u thông tin v t ình tr ng hi n t i c a h . Hãy chú ý a ra nh ng bình lu n c a b n cho h th y b n ang th c s l ng nghe và hi u rõ nhu c u c a h . Sau ó, hãy c g ng thuy t ph c khách hàng b ng cách ch cho h th y s n ph m, d ch v c a b n tình c l i là cách lý t ng gi i quy t n , th a mãn nhu c u c a h và giúp h t c m c ích. Khi b n ch n cách ti p c n t t n này khi n ng i khác làm u b n mu n, h s mua hàng c a n m t cách tho i mái và h s gi i thi u b n v i b n bè c a h . H s c m th y b n ã giúp c i thi n cu c s ng c a h , ch không ph i ép h mua s n ph m mà h không mu n ho c không c n. NGUYÊN T C 6: XÂY D NG HÌNH NH B N THÂN n có bao gi ý r ng m t s ng i c th ng ch c và nh n l ng cao h n ng nghi p c a , m c dù rõ ràng h không gi i giang và có n ng l c h n nh ng ng i kia?. T i sao m t s ng i có v ph i làm vi c v t v h n, v i th i gian dài h n l i không c th ng ch c và không c nh n nh ng b ng l c kèm theo?. Th c t là thành công, u quan tr ng không ch là b n gi i trong công vi c c a mình, mà cái chính là ng i khác ph i bi t b n gi i. Con ng i là sinh v t bi t nh n th c. u khi n h suy ngh và hành ng không ph i nh ng gì h nhìn th y, mà là nh ng gì ngh là h nhìn th y. Th t may m n là b n có th làm r t nhi u n trong ngh nghi p c a mình. u ng i khác bi t n b n và nh ó ti n nhanh Hãy b t u t vi c phát tri n n ng l c. Hãy xác nh m ng nào trong công vi c c a b n quan tr ng nh t i v i công ty t p trung làm t t m ng ó. B n ph i c ánh giá là có n ng l c trong công vi c mình làm, vì t ng lai c a b n ph t hu c vào u ó. Ch s ánh giá ó thôi c ng khi n b n nhanh c m i ng i chú ý h n r i. Khi ó, b n s có c h i l n nh n thêm trách nhi m, có thu nh p và v trí cao h n. Kh n ng trong công vi c ph i là n n t ng trong chi n l c o hình nh c a b n nh m th ng ti n nhanh. Gi i trong công vi c là u c n thi t, nh ng nh th v n ch a . Còn có nh ng y u t khác tác ng n cách ngh c a m i ng i v b n. Và m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t là hình nh ngoài c a b n. Cách b n xu t hi n tr c m i ng i có th t o nên khác bi t l n. t kh o sát g n ây i v i các giám c nhân s cho th y quy t nh tuy n d ng m t ng viên c a ra trong 30 giây u tiên khi g p g ng viên. Nhi u ng i còn tin r ng quy t nh này c a ra trong vòng 4 giây u tiên. Nhi u ng viên ã b lo i n gi n ch vì nhà tuy n d ng trông th y b ngoài c a h không phù h p. Trong cu c s ng có r t nhi u l nh v c mà b n không th ki m soát hay l a ch n, nh ng cách n c và hình th c l i hoàn toàn là v n mà b n có th u khi n c. Thông qua cách l a ch n trang ph c, cách trang m và hình th c b ngoài, b n ang th hi n v con ng i hay nhân cách a b n. Hình th c ã ti t l b n ch t c a b n. N u b n có cái nhìn l c quan và chuyên nghi p v n thân, b n s c g ng khi n hình th c c a mình phù h p v i u ó. t cách n a c chú ý n là tham gia vào m t hay hai hi p h i liên quan n l nh v c hay ngành c a b n. Hãy b t u b ng vi c tham d các bu i g p g v i t cách là khách cân nh c xem m t h i nh t h em l i cho b n u gì. Hãy xem các thành viên c a h i ó có ph i nh ng ng i b n mong mu n c giao thi p, và h có ph i nh ng ng i uy tín trong l nh v c c a mình không. Sau ó, n u b n th y vi c c nh ng ng i quan tr ng trong h i ó bi t n có th giúp n th ng ti n trong công vi c, hãy tham gia vào h i ó v i t cách thành viên. ó, b n có c h i th hi n mình tr c nh ng nhân v t quan tr ng trong l nh v c c a b n mà không s nh ng con m t xoi mói. B n có th cho h th y kh n ng và nhân cách c a b n. B n có th m r ng các m i liên h quan tr ng theo m t trong nh ng cách hi u qu nh t. B n c ng có th tham gia vào m t t ch c t thi n và ho t ng tích c c trong các ch ng trình quyên góp hàng m. Có th hi n t i b n ch a giàu có, nh ng b n có th i gian, và lòng nhi t t ình c a b n s s m c c p trên chú ý. Nhi u ng i m c dù không có nhi u m i quan h và kh n ng, nh ng v n tr nên n i b t nh giao thi p v i nh ng ng i quan tr ng trong các t ch c t thi n và hi p h i. Vài n m tr c, tôi làm vi c cho phòng th ng m i c a bang và tình nguy n tham gia vào Ban Giáo c kinh t . R t ít thành viên dành th i gian và công s c cho ban này nên nh ng ng i tham gia ban này có r t nhi u vi c. Trong vòng m t n m, tôi ã c thay m t cho h i phát bi u t i h i ngh th ng niên. Trong s các thành viên h i ngh có m t s th ng gia có s c nh h ng trong toàn bang. Vài n m sau ó, tôi c m i n m t cu c h p báo quan tr ng v i ngài th ng c và các ph tá c a ông. Tôi tr nên n i ti ng trong gi i kinh doanh n n i trong vòng sáu tháng sau ó tôi c m i u hành m t công ty v i m c l ng g p ba m c l ng tr c ó. T t c b t u t vi c tham gia tích c c vào ho t ng c a phòng th ng m i. n có th làm nhi u u khác c bi t n - u không ph i ai c ng làm c. Ví d , m t công trình nghiên c u 105 nhà qu n tr ã k t lu n r ng có hai ph m ch t giúp ti n nhanh trong s nghi p. Th nh t là bi t u tiên làm vi c gì tr c, kh n ng phân bi t vi c quan tr ng và không quan tr ng trong c núi công vi c anh ta ph i th c hi n trong ngày. Th hai là t c làm vi c, kh ng hoàn thành công vi c m t cách nhanh chóng. Nhà qu n lý th ng ánh giá cao nh ng ng i bi t s p x p công vi c và hoàn thành công vi c nhanh chóng. Kh n ng hoàn thành công vi c chính là m t trong nh ng ph m ch t c ánh giá cao nh t. Khi c p trên c a b n giao vi c cho b n r i i mà không c n ph i lo l ng v nó, ngh a là b n ã a mình t i con ng s m b o ch c ch n vi c th ng ch c và t ng l ng c a b n. Cách ti p theo c bi t n nhi u h n là liên t c nâng cao các k n ng b tr cho công vi c a b n. Ch c ch n r ng c p trên s bi t u ó. Hãy tìm ki m các khóa h c nâng cao và bàn b c i c p trên. B n có th ngh ông ta ài th cho khóa h c, nh ng nh nh n m nh r ng b n s tham gia khóa h c cho dù có c ài th hay không. Các ông ch th ng r t n t ng v i nh ng ng i luôn c g ng h c t p ph c v công ty. Cu i cùng, b n s c bi t n nhi u h n n u b n có m t thái suy ngh tích c c. M i ng i u thích bên c nh và nói t t v ng i mà h thích. M t tinh th n vui v , l c quan s nhanh chóng c m i ng i chú ý. Khi b n c g ng duy trì thái thân thi n v i m i ng i, h c ng s g ng t o c h i cho b n. Tóm l i, c g ng tr thành m t ng i có nhân cách là cách t t nh t giúp b n c m i ng i bi t n và là cách gián ti p m r ng các c h i th ng ti n cho b n. Và b n s làm c u ón u n th t s mong mu n. NGUYÊN T C 7: T O N NG L NG CHO B N THÂN n có th có vô s m c tiêu l n nh khác nhau trong su t cu c i mình. Tuy nhiên, h u nh m i vi c mà b n làm u h ng t i vi c nâng cao ch t l ng cu c s ng c a b n thân. Có b n lo i m c tiêu: Lo i m c tiêu u tiên là mong mu n có nh ng m i quan h t t p. B n mu n yêu và c ng i khác yêu. B n mu n có m t cu c s ng gia ình h nh phúc và hòa h p. B n mu n quan h t t i nh ng ng i xung quanh. B n hy v ng r ng khi mình tôn tr ng ai thì ng i ó c ng tôn tr ng i b n nh v y. Vi c b n tham gia vào nh ng công vi c xã h i và c ng ng c ng b t ngu n t mong mu n có nh ng m i quan h t t p v i ng i khác và óng góp cho xã h i mà b n ang ng. Lo i m c tiêu th hai là m c có c m t công vi c thú v . Có ph i vì b n mu n có m t cu c ng y ? u ó là hi n nhiên. Nh ng h n th n a, b n còn mu n th t s yêu thích, say mê công vi c, ngh nghi p mà mình theo i. Lo i m c tiêu th ba là mong mu n c c l p v tài chính. B n mu n thoát ra kh i nh ng m i n tâm v t i n b c. B n mong r ng b t c khi nào b n c ng có ti n trong ngân hàng làm m i vi c mình c n. Không nh ng th , n u có nhi u ti n, b n s không còn ph i lo l ng v già mình s ng nh t h nào. B n s s ng quãng i cu i cùng tho i mái và an nhàn mà không c n s g iúp b t k ai. Vì th , n u b n ti t ki m và u t u n trong su t th i gian mình còn làm vi c, thì n cu i i b n s không ph i v t v n a mà v n trang tr i cho cu c s ng c a mình. Lo i m c tiêu cu i cùng là mong mu n có c s c kh e t t, không m au, b nh t t, luôn c m th y b n thân y n ng l ng làm vi c. Trên th c t , b n th ng ít ý n s c kh e c a mình, tr khi có m t s c nào x y ra v i b n thân. u s chung cho c b n m c tiêu trên, và c ng là òi h i c b n t c t ng m c tiêu ó chính là có ngu n n ng l ng d i dào. Mu n t c thành công dù là nh trong b t k l nh v c nào b n c ng c n ph i có m t l ng n ng l ng nh t nh. N ng l ng là nhân t vô cùng quan tr ng mà thi u nó b n s không t c k t qu gì. c tiêu c a các doanh nghi p khi lên các k ho ch chi n l c là làm th nào t ch c các ho t ng kinh doanh hi u qu , t ng d n ch s hoàn v n. B ng cách di chuy n các ngu n l c t n i có giá tr t h p n n i có kh n ng mang l i giá tr cao h n, ch s này có th c t ng lên. i i k ho ch cá nhân thì m c ích c ng s t ng t nh th . Có khác ch ng là trong tr ng h p này, ch s hoàn v n là nh ng gì b n thu c t n ng l ng ã b ra. T t c nh ng gì b n làm phát tri n cá nhân, t hoàn thi n mình, t ra m c tiêu và qu n lý th i gian c ng chính là nh m giúp b n thu l i c nhi u k t qu t n ng l ng mình b ra. u nh các công ty có ngu n v n tài chính, thì b n có ngu n v n nhân l c. Ngu n v n c a b n bao g m n ng l ng v th ch t, tinh th n và c m xúc. B n càng b ra nhi u n ng l ng, và u t ng l ng càng thông minh, b n càng có nhi u c h i thu l i nhi u k t qu t t p. n không ph thu c vào l ng th i gian b n dành cho công vi c, c ng không ph thu c vào nh ng m i quan h c a b n, mà chính là th i gian b n d n tâm s c cho công vi c. N u b n i ng mu n, th c d y s m, và i làm v i tr ng thái m t m i, b n c ng có th có m t ó tám ti ng, nh ng ch t l ng c ng nh kh i l ng công vi c mà b n thu c trong su t t h i gian ó l i không h có chút giá tr nào. B n ch làm c b ng m t ph n nh so v i n ng l c th t s c a mình khi b n hoàn toàn kh e m nh và tràn y sinh l c. Vì lý do ó, xây d ng và duy trì m c n ng l cách b n xây d ng và duy trì n ng l ng ng c a mình là m t m c cao: u b t bu c. Sau ây là sáu 1. Cân n ng h p lý. Vi c b n th a cân c ng gi ng nh mang m t t ng á trên l ng khi trèo lên c. Nó làm b n mau m t. Nó khi n tim, ph i và các c b p c a b n ph i ho t ng nhi u h n. Th a cân khi n c th b n tiêu t n nhi u n ng l ng h n thông th ng. Khi ó, gi m b t cân n ng ngh a là b n ã t ng m c n ng l ng c a b n lên áng k . B n s c m th y m nh kh e và h nh phúc h n. B i l k hi b n gi m cân, b n c m th y mình tràn tr n ng l ng và t ch t t h n. Khi ó, b n s làm vi c hi u qu h n. 2. Ch n u ng h p lý. Th c n nh h ng r t l n n m c n ng l ng trong su t c ngày. Nh ng thay i trong kh u ph n n s khi n b n h ng ph n, n ng ng, t nh táo và b n s c m th y tràn y s c s ng. M t cách t t có c m t cu c s ng m nh kh e, h nh phúc chính là thay i th ng xuyên t l th c n trong kh u ph n n hàng ngày c a b n. B n nên n nhi u hoa qu , các lo i rau và các s n ph m t ng c c. 3. T p th d c u n. T p th d c giúp b n có nhi u n ng l ng, tinh th n tho i mái và s ng lâu h n. Có ba lo i bài t p th d c c b n: lo i òi h i s m m d o, lo i c n s c m nh và lo i c n c b n. Nh ng bài t p m m d o, nh yoga, òi h i t t c các c b p c kéo c ng ra nh nhàng và c n s t p luy n hàng ngày. Càng t p u n, b n càng c m th y tho i mái h n, kh n ng u ph i các ho t ng t t h n. Trong khi ó, nh ng bài t p s c m nh có th là nh ng môn th d c t do, c t và nhi u môn khác n a. Nh ng bài t p này làm t ng c b p c a b n. Tuy nhiên có l bài p quan tr ng nh t là nh ng bài s c b n. t trong nh ng cách kéo dài cu c s ng và có m t s c kh e t t chính là t p t i thi u ba l n m t tu n và m i l n kéo dài ít nh t 30 phút. B n có th i b , ch y b , i b i hay p xe… u quan tr ng là ph i t p u n. 4. Ch ngh ng i và gi i trí h p lý. Nhìn chung, b n c n b y n tám ti ng ng m i ngày. Có nhi u ng i ch c n ng ít h n th . Song quan tr ng là b n nên s p x p và lên k ho ch công vi c th t t t sao cho có th i ng s m và th c d y s m. N u b n nh làm vi c c t l c c ngày, b n hãy thu x p th i gian ngh ng i và h i ph c s c kh e sau ó. 5. Th úng. Th ây có ngh a là th sâu, hít y ph i, m n 10 và sau ó th m nh ra. u b n làm nh t h này b y n 10 l n, hai ho c ba l n m t ngày, b n s ng c nhiên khi th y mình tho i mái h n nh th nào. 6. Thái trong m i b ng tích c vi c hi u qu tích c c. Thái tinh th n tích c c d ng nh i li n v i nh ng thành công l n c i c a cu c i. Khi b n suy ngh t ích c c, b n s nhìn nh n m i vi c theo chi u c. Và b n c ng d dàng nh n c s h p tác t ng i khác h n, ngh a là b n s làm h n. Trái l i, nh ng suy ngh t iêu c c s làm hao t n n ng l ng, lòng nhi t tình và s c s ng c a b n. Chúng s k hi n b n m t m i và làm suy gi m h th ng mi n d ch c a b n. Nh ng c m giác nh s hãi, t c gi n, lo l ng, hay h i h n s nh h ng n th ch t c a b n. Hãy gi n ng l ng mình luôn m c cao b ng cách nhìn vào nh ng khía c nh t t p m i ng i và trong m i t ình hu ng. Tìm ki m nh ng bài h c quý giá t nh ng th t b i hay khó kh n trong cu c s ng. Hãy luôn là ng i l c quan. Hãy luôn vui v và tích c c. Hãy tr t hành m t ng i mà ng i khác luôn mong c nhìn th y và trò chuy n cùng. i thành công u là k t qu c a hàng tr m, hay th m chí hàng ngàn n l c nh bé mà không ph i ai c ng có th nhìn th y hay hình dung c. Không có gì là trung l p c . M i vi c u, ho c là có ích cho b n, ho c làm t n th ng b n. M i th u, ho c d n b n n thành công, ho c y n ra xa nh ng m c t iêu c a mình. Xét v m c s c kh e và n ng l ng c a b n, m i vi c b n làm hay không làm u nh h ng n vi c b n c m th y nh th nào và hành ng ra sao. Và k t qu c a t t c nh ng ho t ng ó tích l y d n. Nh ng ng i kh e m nh và giàu n ng l ng tu i 50 và 60 chính là nh ng ng i ã có nh ng thói quen t t cho s c kh e khi h tu i 20 và 30. M i th u có giá c a nó. NGUYÊN T C 8: LÀ NHÀ LÃNH O TH C TH Ng i ta th ng nói hi u qu c a vi c lãnh o không n m ch b n làm gì, mà ch b n là ng i th nào. Th t ra u này ch úng m t ph n. Trong ho t ng lãnh o, vi c b n là ai r t quan tr ng, và hi u qu lãnh o c ng không th t ách r i v i nh ng gì b n làm. m kh i u tr thành ng i lãnh o có n ng l c là b n ph i coi b n thân mình nh m t hình u, m t t m g ng, là ng i ra các chu n m c cho nhân viên tuân theo. M t trong nh ng c tính quan tr ng nh t c a ng i lãnh o là ph i t ra nh ng tiêu chu n cao v tính trách nhi m trong l i ng x c a b n thân. Có th nói, b n c n lãnh o nhân viên b ng vi c làm g ng, nh th có ai ó ang i theo b n, bí m t ghi chép và quan sát t ng hành ng c a b n làm theo. B n d dàng tr thành ng i lãnh o nh th hi n nh ng t ch t lãnh o h n là b t ép nhân viên làm theo nh ng m nh l nh c a b n. Thay vì c g ng khi n ng i khác hành ng theo yêu c u c a n, hãy t p trung t o nên phong cách s ng khi n ng i khác ph i ng ng m và mu n noi g ng n dù b n không nói l i nào. Trong kinh doanh, có r t nhi u lo i quy n l c. Hai trong s av. Quy n l c a v là quy n l c có ó là quy n l c nhân cách và quy n l c c nh y v t rí c a b n trong t ch c. N u b n tr thành ng i qu n lý công ty, b n ng nhiên có nh ng quy n h n và c l i nh t nh g n li n v i ch c v ó. n s có quy n lãnh o, cho dù ng i khác có thích u ó hay không. Trong khi ó, quy n l c nhân cách là quy n l c b n có nh nhân cách c a b n. M i t ch c u có nh ng cá nhân có nh ng l n và c m i ng i tôn tr ng, dù v trí c a h không cao. ây là nh ng ng i tr thành lãnh o nh ph m ch t, nhân cách và cá tính c a h . Có n m ph m ch t m t nhà lãnh o c n ph i có. ây là nh ng ph m ch t b n v n ã có ít nhi u và có th ti p t c phát tri n tr nên n i b t h n nh ng ng i khác trong m t t h i gian ng n. Th nh t là t m nhìn. ây là t ch t duy nh t và quan tr ng nh t khi n cho nhà lãnh o tr nên khác bi t so v i m t nhân viên. Ng i lãnh o có t m nhìn, còn nhân viên thì không. Ng i lãnh o ph i có kh n ng tách mình ra có cái nhìn toàn c nh, trong khi nhân viên b v ng b n b i nh ng công vi c th ng ngày. Ng i lãnh o có kh n ng d oán t ng lai và nhìn rõ nhi u kh ng, còn nhân viên là ng i b công vi c tr c m t lôi cu n n không còn th i gian nhìn nh n xa h n v b n thân và hành ng c a mình. George Bernard Shaw tóm t t ph m ch t này c a ng i lãnh o nh sau: “M i ng i u nhìn vào th c tr ng và h i ‘T i sao l i nh v y?’, còn tôi là nhìn vào nh ng kh n ng và h i ‘T i sao không th nh v y?’”. t y u t quan tr ng khác là kh n ng chuyên môn. Gi ng nh m t v t ng gi i bi t ch n m t a th dàn tr n, ng i lãnh o gi i ph i ch n m t l nh v c mà anh ta và nh ng ng i khác s p tham gia vào và ph i tr thành chuyên gia trong l nh v c ó. Là lãnh o, b n ph i th t thành th o trong vi c b n làm, ph i là ng i gi i nh t trong l nh v c c a mình. B n ph i có t m nhìn xa trong vi c ph c v khách hàng. Và không ch th hi n tài n ng trong công vi c c a b n, mà ph i truy n m h ng cho ng i khác h làm theo. Th hai và có l là ph m ch t áng kính tr ng nh t c a ng i lãnh o là lòng t tr ng. T tr ng ngh a là hoàn toàn trung th c trong t t c nh ng u b n nói, nh ng vi c b n làm. Lòng t tr ng nâng các ph m ch t khác. Trong vai trò lãnh o, lòng t tr ng khi n cho b n th a nh n nh ng khuy t m, n l c phát huy các th m nh và b sung nh ng thi t sót c a mình. T tr ng ngh a là b n nói s th t và chân thành trong m i vi c và m i m i quan h . T tr ng ngh a là b n th ng th n v i m i ng i, trong m i tình hu ng và không ch u th a hi p m t khi b n tin r ng mình úng. Th ba là lòng d ng c m. ây là ph m ch t quan tr ng nh t t o nên ng i lãnh o th c th . Ph m ch t này ph i luôn hi n h u trong l i nói và hành ng c a ng i lãnh o. Ng i lãnh o mu n t c thành công, h nh phúc và có kh n ng thúc y ng i khác phát huy t i a tài n ng a h thì không th thi u lòng d ng c m. Có th nói, không quá ph c t p xây d ng t m nhìn cho b n thân, cho nh ng ng i khác và s ng tr ng. Nh ng c n ph i có lòng d ng c m theo i t m nhìn và lòng t tr ng c a b n. B n ng bi t r ng, khi b n t ra m c tiêu l n hay tiêu chu n cao cho mình, b n s g p ph i r t nhi u khó kh n, c n tr . B n s b lôi kéo ph i t b t m nhìn và nhân cách. Vì mu n ng i khác h p tác, n s d dàng t b nh ng nguyên t c c a mình. Và ây là lúc b n c n lòng d ng c m. Lòng d ng c m k t h p v i lòng t tr ng là c s c a nhân cách. Bi u hi n th nh t c a lòng d ng m là kh n ng gi v ng các nguyên t c, ni m t in và ch t hay i khi b n th y thay i là úng. ng c m còn là kh n ng ng tách ra m t cách t tin, d n thân vào nh ng l nh v c m i m và i m t v i nh ng nghi ng i, nh ng m h khi b n kh i nghi p. u h t m i ng i u mu n c an nhàn. Có th ví u này nh t c n nhà m cúng mà b c ra ngoài tr i l nh l o. M t ng i bình th ng khi th y bên ngoài gió l ng s nhanh chóng tr l i ngôi nhà c a mình c m áp. Ng i lãnh o th c s không nh v y. Anh ta ph i d ng c m t lên nh ng u t hông th ng, i m t v i nh ng thách th c dù không ai m b o r ng anh thành công. Kh n ng “d ng c m i t i nh ng n i ch a ai t ng t chân t i” chính là m phân bi t gi a m t ng i lãnh o t h c th và m t ng i bình th ng. B n ph i xây d ng c hình nh ó, n u b n mu n v t lên nh ng ng i bình th ng. Hình nh này c ng s t o c m h ng và ng c cho ng i khác h v t qua nh ng gi i h n c a h . Alexander i , Hoàng c a , là m t trong nh ng nhà lãnh o v i nh t m i th i i. Ông tr thành hoàng lúc m i 19 tu i sau khi cha ông, Hoàng Philip Nh b ám sát. Trong su t 11 n m sau ó, ông ã chinh ph c g n nh toàn th gi i th i ó và lãnh o i quân c a mình chi n th ng r t nhi u i quân hùng m nh h n. Ngay c k hi n m quy n l c t i cao, tr thành ông ch c a toàn th g i i và v Hoàng v i nh t i th i i Alexander v n tu t ki m ra tr c m i tr n ánh và d n oàn quân ti n lên. Ông v n luôn lãnh o b ng cách làm g ng cho ng i khác. Ông nh n th y r ng không th òi h i các chi n binh x thân, n u b n thân ông không b ng hành ng c a mình ch ng minh ni m t in tuy t i vào chi n th ng. Hình nh Alexander lao v phía tr c ã ng viên binh s và bi n h tr thành i quân b t kh chi n b i. Th t là t duy hi n th c. T duy hi n th c là m t hình th c trung th c v t inh th n. Ng i có t duy hi n th c luôn nhìn th gi i nh v n có c a nó, ch không ph i nh ý mu n ch quan c a mình. T duy khách quan, thoát kh i o giác là d u hi u c a ng i lãnh o th c th . Nh ng ng i có t duy hi n th c không tin vào s may m n, không hi v ng vào phép màu, không mong thoát kh i nh ng nguyên t c kinh doanh c b n, không ng i yên ch i thành qu và không hi v ng khó kh n s t chúng bi n m t. Ng i lãnh o có kh n ng thúc y nhân viên luôn nhìn m i v t chính xác v i b n ch t c a chúng và khuy n khích ng i khác làm t ng t . B n ph i ch p nh n th c t , dù th c t có nh th nào. B n ph i c x v i m i ng i m t cách trung th c và nói v i h chính xác u b n cho là úng. u này không có ngh a lúc nào b n c ng úng, nh ng b n s luôn nói th t nh t có th . Th n m là tinh th n trách nhi m. ây có l là ph m ch t khó duy trì nh t. i l p v i trách nhi m là bào ch a, bi n minh, là l i cho ng i khác và t ra chán n n, t c gi n, b t mãn v i m i ng i vì nh ng gì h làm ho c không làm cho b n. Cu i cùng, b n ph i hành ng. B n ph i hi u r ng s chu n b v tinh th n và nhân cách ch là ph c v cho hành ng. Bi u hi n c a ng i lãnh phong. Anh ta ph i làm g u quan tr ng là b n ph i hành ng ch không ph i ch nói mà thôi. o th c th là anh ta i u trong hành ng, anh ta s n sàng i t iên ng cho ng i khác, ph i làm nh ng vi c anh ta mu n ng i khác làm. n s tr thành ng i lãnh o có kh n ng thúc y ng i khác, n u b n bi t t thúc y mình. Và b n thúc y mình b ng cách n l c tr thành chuyên gia trong l nh v c c a mình, t n tâm làm t t c nh ng gì b n có th , c g ng h t s c hoàn thành xu t s c nhi m v . B n t o ng c cho chính mình và nh ng ng i khác còn b ng vi c luôn tìm cách giúp ng i khác s ng t t n và t c m c t iêu c a h . B n s t r thành ng i lãnh o nh v y nh vi c ng i khác tôn tr ng và mu n giúp b n. NGUYÊN T C 9: T N D NG T NG PHÚT GIÂY Trí tu là tài s n quý giá nh t c a b n. Vì th , b n ph i không ng ng làm vi c t ng kh n ng suy ngh c a mình. M t trong nh ng cách t t nh t là bi n nh ng th i gian nhàn r i thành nh ng c h i b n h c t p thêm m t chút gì ó. Hãy tranh th nh ng phút giây ó. Nh ng c th là b n có th làm gì?. Bi n th i gian i l i thành th i gian h c u ch làm m t vi c n gi n là t n d ng th i gian i l i c a mình h c c thêm m t chút gì ó, thì b n ã tr thành m t trong nh ng ng i có h c th c t t th h c a mình. Có nhi u ng i nghèo khó tr nên giàu có n gi n là nh h ã nghe nh ng ch ng trình giáo d c trên ng lái xe i làm và v nhà. Tham d các cu c h i th o ây là m t cách r t t t nâng cao v n hi u bi t cá nhân, c ng nh c ng c chuyên môn c a b n. Chính vì th , b n nên dành th i gi tham d các cu c h i th o n u có th . B n s ti t ki m c 100 gi khi n nh ng bu i h i th o do các chuyên gia hay nh ng ng i có trình chuyên môn trong l nh v c c a h , thay vì ch t tìm c và nghiên c u tài li u. Không nh ng m r ng thêm n ki n th c, mà b n còn có th h c h i thêm c nh ng ý t ng, k thu t c ng nh bi t c ph ng pháp nghiên c u m i. Chính nh ng u này m i là áng quý, b i có th b n m t hàng gi , hàng ngày, và th m chí hàng tháng làm vi c ch m ch và t p trung nghiên c u m i khám phá ra c. ng thêm ki n th c n hãy luôn nh r ng có th ki m thêm c nhi u ti n, b n ph i không ng ng h c h i h n a. Con ng i b n và thành công c a b n chính là k t qu c a quá trình rèn luy n, “nhào n n” b n thân c a b n. Tôi r t thích m t bài th c a Henry Wadsworth Longfellow miêu t v nh ng ng i t c thành công. i ý bài th nói v vi c nh ng gì m t con ng i v i t c không ph i ng u nhiên mà có, mà ó chính là nh ng thành qu h có c sau nh ng c g ng mà không ph i ai c ng làm c. Hãy luôn ghi nh r ng vi c không ng ng h c h i là yêu c u t i thi u nh v c nào. Và có hai cách b n th c hi n u này ngay l p t c. có thành công trong b t k - Th nh t, hãy mua ngay m t ch ng trình ph bi n ki n th c nào ó có th giúp ích thêm cho s nghi p và cu c s ng c a b n. Hãy b t u t nh ng ch n gi n, nh ng gì b n yêu thích, và hãy nghe nó ngay hôm nay. Nh là h n ch nghe nh c, n u b n th t s mu n bi n th i gian i l i a mình thành th i gian h c h i thêm. - Th hai, tìm nh ng bu i h i th o và các ch ng trình hu n luy n c a các chuyên gia trong l nh c c a b n. Hãy ng i ngay hàng u, ghi chép c n th n và áp d ng nh ng ý t ng hay ngay l p c. NGUYÊN T C 10: I M T V I NH NG BI N NG TRONG CU C S NG Có l ph m ch t áng quý nh t giúp b n i m t v i nh ng bi n ng trong cu c s ng là tính linh ho t. Hãy t o cho mình m t tâm th c i m và thích ng v i nh ng thông tin và hoàn c nh m i. Khi m i chuy n không nh ý mu n, thay vì bu n b c hay t c gi n, hãy h c cách nhìn th y nh ng h i và ích l i mà s thay i mang l i. Nh ng ng i xu t chúng là nh ng ng i gi c bình t nh và sáng su t trong nh ng tình hu ng khó kh n không ng t i. H hít sâu, th giãn và ánh giá tình hu ng m t cách khách quan. H gi bình t nh, tránh xúc ng nh t ra câu h i và tìm ki m thông tin khi m i vi c không x y ra theo ý mu n. Ví d nh khi ai ó không gi úng cam k t, khi m t h p ng bán hàng b h y b hay ng ng tr , gi cho tinh th n minh m n và n nh nh t các câu h i nh “Th c s v n là gì?” H i t v i thay i nh t p trung tìm ki m thông tin tr c khi ph n ng. H phát tri n kh n ng t tr n t nh và t nh ng câu h i nh “T i sao v n này l i x y ra? X y ra nh th nào? V n này nghiêm tr ng n m c nào? Và bây gi khi v n ã x y ra, ta có th làm gì c u vãn tình hình?” Trong cu n sách The Path of Least Resistance (Con ng i n s t nguy n), Robert Fritz ã phân bi t rõ ràng gi a tuýp ng i hi u qu và ng i thi u hi u qu . Ông cho r ng tuýp ng i thi u hi u qu th ng ph n ng ngay l p t c v i t ình hu ng. Thay vì cân nh c ch n các hành ng phù h p, h l i ph n ng b t phát, theo c m xúc v i nh ng gì ang x y ra xung quanh h . Có lúc n i khùng lên nh ng có lúc l i h t s c th t v ng. Ph n th ng l n nh t dành cho nh ng ng i ng ch là tr l i s cân b ng nh t r c khi v n x y ra. Còn tuýp ng i hi u qu , theo Robert Fritz, luôn t p trung vào “hình nh t ng lai” c a anh ta. Khi có thay i ho c c n tr , anh ta nhanh chóng t p trung tâm trí vào tr ng thái anh ta mu n t n trong t ng lai. Hình nh t ng lai này là u anh ta ã chu n b hay suy ng m t lâu nên có th tái hi n l i m t cách nhanh chóng. Vì b n ch có th cùng lúc ngh n m t vi c nên khi b n c tình ngh t i m c tiêu hay hình nh ng lai c a b n, tâm trí b n t nhiên s t r nên bình t nh và l c quan. Nh ng ng i hi u qu luôn ng t i t ng lai thay vì nhìn l i quá kh . H luôn t tìm cách gi i quy t ch không m t t h i gian và công s c tìm l y m t ng i l i. H luôn gi cho mình hi u qu b ng cách ngh và nói t ng lai mà h mong mu n. Ng i i ã t ng k l i r ng, có hai ng i nhìn qua song s t nhà tù, m t ng i ch th y bùn en còn ng i khi l i th y nh ng vì sao sáng. Nh v y, b n có th c i thi n kh n ng i phó v i nh ng thay i nh s l c quan và kh n ng h ng n t ng lai. u quan tr ng i phó v i s thay i là kh n ng gi c bình t nh. H u h t nh ng c ng th ng hay bu n b c c a b n u xu t phát t c m giác không th k i m soát c nh ng l nh v c c th c a cu c s ng. N u b n ngh v nh ng lúc, nh ng n i b n c m th y hài lòng v i mình nh t thì n s th y b n thân mình r t bi t ki m soát tình hình. V y nên, m t trong nh ng lý do khi n b n mu n tr v nhà sau m t chuy n i chính là c m giác hoàn toàn ki m soát c không gian c a mình sau khi b c vào c a. B n bi t chính xác m i c âu. B n không ph i tr l i ai c . B n có th hoàn toàn tho i mái và bình t nh tr l i. Các nhà tâm lý h c g i ây là s khác bi t gi a vòng ki m soát bên ngoài và vòng ki m soát bên trong. M t ng i có vòng ki m soát bên ngoài s th y anh ta b chi ph i b i nh ng tác nhân bên ngoài. Ví d nh r t nhi u ng i th y h b chi ph i b i c p t rên, nh ng hóa n thanh toán, nh ng i quan h , nh ng tr i nghi m lúc còn nh hay môi tr ng bên ngoài c a h . Khi m t ng i có vòng ki m soát bên ngoài, anh ta s c m th y c ng th ng cao và r t khó thích ng v i nh ng thay i. Vì thay i mang n cho anh ta nguy c r i vào tình tr ng t i t h n t ình tr ng hi n t i. t khác, ng i có vòng ki m soát bên trong l i r t cao tính t quy t. Anh ta th y mình có th quy t nh cu c s ng c a b n thân. Anh ta t ra các m c tiêu và th c hi n k ho ch. Anh ta r t trách nhi m và luôn tin t ng r ng m i v n x y ra u có nguyên nhân c a nó. Vì u duy nh t b n có th hoàn toàn ki m soát là ý th c c a b n nên kh n ng i m t v i thay i xu t phát t kh n ng ki m soát suy ngh c a b n. Nh Thomas Huxley ã nói “Kinh nghi m không ph i là nh ng gì x y ra v i b n mà là nh ng hành ng c a b n tr c nh ng s vi c ó.” Thay i luôn là t t y u và không ng ng nên u quy t nh thay i ó s nh h ng n b n th nào là cách b n ngh v nh ng gì ang x y ra là kh n ng b n t n d ng nh ng l i ích thay i mang i ho c b n buông xuôi cho nh ng b t l i nh h ng n mình. Trong cu n sách Celebrations of Life (B a ti c c a cu c s ng), Rene Dubos cho r ng càng ngày chúng ta càng lo s s t hay i h n và vì ít lý do h n. Lý do chúng ta s thay i là vì chúng ta lo ng tình tr ng c a mình s t i t h n. Không ai s nh ng thay i em l i u t t p h n c . Ví , b n bi t b n s p ph i thay i cách s ng vì b n v a trúng s nh ng b n s không th y lo s v i thay i này. Ch nh ng thay i ti m n nh ng tình hu ng x u không ng t i m i khi n b n ho ng s và lo l ng vì chúng khi n b n th y b n s p m t m t ph n nào ó s ki m soát cu c s ng a b n. c ích c a b n là ph i ki m soát c thay i, n m l y nó, s n sàng ón nh n và v t qua nó. n s làm c u này nh ki m soát c xu h ng thay i trong cu c s ng c a b n và tin ng r ng thay i s em l i nh ng u t t p nh b n mong mu n. Nh ng ng i óng tàu luôn bi t r ng s ng tàu càng cao thì tàu càng v ng ch c tr c giông bão. i con ng i c ng nh v y. B n càng b n l nh, ngh a là càng có nhi u y u t giúp b n bình n cu c s ng thì b n càng khó b ánh b i khi nh ng thay i b t ng p t i. B n có th nâng cao b n l nh và s m t nh c a mình b ng cách t ra các m c tiêu l n cho b n thân r i vi t ra b n k ho ch rõ ràng, chi ti t th c hi n chúng. M c tiêu giúp b n ki m soát các xu h ng thay i. N u có m c t iêu, b n s t h y thay i là t t y u và trong t m phán oán ch không ph i là m t s ng u nhiên. N u có m c tiêu, b n s t h y l c quan v nh ng thay i vì thay i s giúp b n ti n lên phía tr c, ch không ph i y b n l i phía sau. u b n kinh doanh, ng nhiên b n s ph i tr i qua hàng lo t nh ng khó kh n. ó là quy lu t. ôi khi b n có th gi i quy t m i vi c nh ng có lúc b n b t l c. ôi khi b n th ng, nh ng c ng có lúc b n thua. M c dù b n ã c g ng h t s c nh ng nh ng s vi c b t ng luôn x y ra, phá v m i ho ch c a b n. Quá trình này b t u khi b n b t u kh i nghi p và s t i p t c su t cu c i a b n. Khó kh n, thay i, c ng gi ng nh nh ng c n m a v y, chúng có th xu ng b t kì lúc nào. Nh ng n u b n có m c tiêu rõ ràng cho công vi c, gia ình và cá nhân b n thì cho dù chuy n gì y ra b n c ng s t p trung và nh ng m c tiêu ó và s có cái nhìn xa h n v hoàn c nh hi n t i. ó, b n có th v t qua nh ng khó kh n hi n t i theo i m c t iêu c a mình. u b n là ng i bán hàng, và b n ã có nh ng m c tiêu bán hàng c a mình, b n s t ìm ki m c t nhi u khách hàng ti m n ng. B n s cùng lúc t p trung vào nh ng khách hàng hi n t i, khách hàng t ng lai, khách hàng l n c ng nh khách hàng nh . B n c ng t p trung n l c phát tri n n thân mình trong l nh v c c a b n. B n s có nh ng k ho ch và s tham gia vào nhi u ho t ng v i nhi u ng i quan tr ng. Có m c tiêu, b n s có cái nhìn toàn di n h n v m i v n . Nh ng khó kh n, c n tr g p ph i s b g t sang bên khi b n luôn b n r n v i nh ng công vi c khác và vì n gi n là b n không cho phép b n thân mình quá t p trung vào m t chuy n ã x y ra không theo d ki n. t ra con ng và m c t iêu rõ ràng ngh a là b n ã v ng vàng tr c khó kh n. B n ã tr thành i v ng ch c, luôn v t qua nh ng suy ngh t iêu c c. B c u tiên i m t v i b t kì thay i nào là b n ph i ch p nh n nó. Ch p nh n ch không ph i ph nh n hay né tránh. Ch p nh n giúp tâm trí b n bình t nh và l c quan. Lúc b n ch p nh n r ng thay i ã di n ra và b n không th thay i nó, b n s g i i quy t nó d dàng h n và s t n d ng c nh ng l i ích c a nó. ng t trong nh ng cách gi i quy t t t nh t cho nh ng lo l ng do s thay i t ng t mang l i là ng i xu ng và tr l i ra gi y câu h i: “Chính xác là mình ang lo l ng v cái gì?” Trong y h c, chu n oán úng là ã ch a c m t n a c n b nh. Khi b n ng i xu ng và xác nh rõ ràng v n làm b n lo l ng b n s t h y c ng th ng h n và lo l ng s t bi n m t. Khi b n bi t v n là gì, b n s bi t cách gi i quy t nó. c th hai là t h i mình, “ u t i t nh t có th x y ra trong tình hu ng này là gì?” Lo l ng ng xu t hi n do b n không giám i m t v i nh ng h u qu mà khó kh n có th mang l i. Khi n bi t c h u qu t i t nh t là gì và vi t nó ra bên c nh v n c a b n, b n s th y r ng cho dù v n là gì b n c ng có th gi i quy t c. Và sau khi b n xác nh u t i t nh t có th x y ra thì nh ng lo l ng c ng d n tan bi n. th Sau ó hãy ch p nh n tình hu ng x u nh t có th x y ra. Hãy gi i t a b ng cách ngh r ng cho dù tình hu ng x u nh t có x y ra i n a thì c ng không có ngh a là b n ã m t t t c . B n s ch p nh n h u qu và ti p t c b c t i. Th c t có th s t i t h n b n t ng nh ng khi b n ch p nh n t c nh ng u có th x y ra, b n t gi i thoát mình kh i nh ng c ng th ng và lo l ng. Khi ó, n ã s n sàng ti p t c b c th ba i m t v i nh ng thay i. ó là u ch nh hành ng a mình phù h p v i hoàn c nh m i. Hãy t h i, “Tôi có th làm gì ng n không cho u t i t nh t x y ra?” Trong các tr ng d y v kinh doanh, ây là m t ph n r t quan tr ng trong quá trình ra quy t nh, còn c g i là “gi m thi u t hi t h i t i a”. B n có th làm gì gi m thi u nh ng thi t h i l n nh t có th x y ra do m t khó kh n ho c thay i b t ng mang l i? Khi b n suy ngh nh ng u mình có th làm, b n ang u ch nh suy ngh c a b n cho phù h p v i nh ng thông tin m i và chu n b các b c i phó i nh ng thay i m t cách hi u qu . c cu i cùng trong ph ng pháp i m t v i thay i g m 4 b c là c i thi n tình tình m i. Thông th ng, thay i th hi n nh ng thi u sót trong k ho ch và nh ng sai l m trong con ng a b n. Nh ng thay i l n kéo theo các v n nghiêm tr ng th hi n r ng b n ang i nh m ng. Ng i x a có câu, “Kh ng ho ng ngh a là s p s a có nh ng thay i.” Thay vì tr c di n i m t v i nh ng thay i, b n hãy khéo léo ng theo nó, và b n s th y thay i là m t u t t và s g iúp b n t c m c tiêu. Ông W. Clement Stone, ng i sáng l p công ty Combined Insurance Company of America c bi t n nh m t ng i “hoang t ng v s t hay i.” Ông tin r ng nh ng vi c x y ra u là m t ph n k ho ch giúp ông thành công h n. Vì v y, m i khi m t vi c t xu t x y ra, ông li n nói, “T t” và xem xét nh ng l i ích c a t ình hu ng ó. u b n xem xét k l ng m i s thay i, b n s luôn th y nh ng m t t và nh ng l i ích trong ó. Hãy tìm ki m nh ng bài h c quý giá n ch a trong m i khó kh n. Hãy tìm hi u xem b n có th n d ng nh ng l i ích ti m tàng nào t nh ng thay i. Ch c n b n bi t cách t n d ng thì thay i giúp b n tránh c nh ng v n l n h n trong t ng lai. Nh tôi ã nói trên, trong m t lúc, trí não chúng ta ch có th ngh v m t vi c, n u b n b t b n thân mình ngh v nh ng m t tích c c a thay i, b n s gi cho trí tu minh m n, và thái l c quan, tin t ng. Viktor Frankl ã nói t do l n nh t cho loài ng i là quy n c l a ch n thái c a mình i v i t tình hu ng nào ó. B n không th ki m soát nh ng u s x y ra v i b n, nh ng b n có th ki m soát thái c a mình i v i nh ng vi c ó. Và nh v y ngh a là b n ã v ch không ph i thay i v t qua b n. t qua thay i, u hi u c a m t ng i hi u qu là kh n ng gi i quy t nh ng m h . ây là kh n ng x lý hi u qu các tình hu ng thay i. B n càng ti n lên phía tr c thì thu nh p, v trí, danh ti ng c a b n càng cao, trách nhi m c a b n càng n ng n , và nh ng thay i quanh b n càng nhi u. m i giai n, kh n ng gi bình t nh, sáng su t và tin t ng s a b n t i thành công. Cu i cùng, kh ng làm vi c t t trong m t th gi i y nh ng bi n ng chính là th c o con ng i b n. Và bí quy t là hãy ch p nh n thay i, u ch nh theo nó và phát tri n trong hoàn c nh m i. N u b n c ti p t c th c hành nh v y, b n s có c m giác tuy t v i khi t làm ch , t quy t nh cu c s ng i sáng c a mình. NGUYÊN T C 11: QU N LÝ TH I GIAN Có l v n mà nhi u ng i hi n nay th ng g p ph i là vi c thi u th n th i gian. H u nh ai ng c m th y mình có quá nhi u vi c ph i làm và d ng nh ch ng có lúc nào ngh ng i th giãn c . Có nhi u ng i luôn c m th y m t m i vì tr m công nghìn vi c, và t h i là càng làm vi c nhi u h càng r i vào c m giác m t m i này. Chính u này khi n b n d lâm vào tình tr ng i phó v i m i th xung quanh. Có ngh a là thay vì quy t nh rõ ràng mu n làm gì, b n l i th ng xuyên ph n ng l i m t cách t nhiên nh ng gì di n ra xung quanh mình. Và hi n nhiên là ch ng y ch c mà b n s m t i kh n ng t ch c a mình. B n d r i vào tr ng thái c m th y cu c ng ang u khi n mình, ch không ph i là b n thân b n ang s ng cu c s ng c a chính mình. tránh u này x y ra, b n ph i th ng xuyên nhìn l i b n thân, xem mình ang làm gì. Hãy suy ngh t h t nghiêm túc b n là ai và b n ang i v âu. B n ph i bi t c nh ng gì là th c s quan tr ng v i b n thân, và li u nh ng gì b n làm có úng nh th hay không. B n ph i qu n lý t t th i gian c a mình, ch không ph i là m t t ên nô l c a th i gian, c a hàng tr m công vi c và nhu c u n n qu t h i gian quý báu c a b n. B n ph i bi t cách s p x p m i ho t ng th t h p lý t c cân b ng cu c s ng cho b n thân. Hành ng thi u suy ngh chính là nguyên nhân c a m i th t b i. Kh n ng t duy chính là tài s n có giá tr nh t mà b n ang s h u. N u b n c i thi n c kh n ng t duy c a mình, b n s c i thi n c ch t l ng cu c s ng c a b n, ôi lúc là ngay l p t c. Th i gian là ngu n tài s n vô giá, m t khi ã trôi qua thì không th l y l i c và c ng không ph i là th mà b n có th ti t ki m c. Có m t cách s d ng h p lý th i gian là phân b nó vào nh ng ho t ng mang l i giá tr cao cho b n. M i vi c u c n th i gian. Và hi n nhiên th i gian ng r t c n thi t i v i nh ng m i quan h quan tr ng trong i b n. Chính vì th , tr c khi nh dùng th i gian vào vi c gì, hãy dành ra m t lúc suy ngh cân nh c v kho ng th i gian ó. ó chính là cách mà b n có th c i thi n t ình tr ng qu n lý th i gian c a mình m t cách nhanh chóng. Tôi ã t ng ngh r ng qu n lý th i gian n gi n ch là m t công c kinh doanh, gi ng nh m t cái máy tính hay m t chi c n tho i di ng. Hay nói cách khác qu n lý th i gian là cách b n làm c nhi u vi c h n trong m t kho ng th i gian ng n h n, và cu i cùng là b n s k i m c nhi u ti n h n. Tuy nhiên, sau ó tôi m i v ra r ng qu n lý th i gian không ph i là m t ho t ng hay t k n ng th y u. Ng c l i ó chính là k n ng c t lõi mà m i th k hác trong cu c s ng ph i a t heo ó. Trong công vi c hay trong ho t ng kinh doanh nói chung, có r t nhi u nhu c u mà b n ph i c n n qu th i gian không ch c a mình mà còn c a ng i khác n a. Tuy nhiên, khi nhà hay trong i s ng riêng t c a mình, b n l i toàn quy n quy t nh i v i t t c th i gian mà mình có. Và ây chính là qu th i gian mà tôi mu n t p trung bàn n. Qu n lý th i gian cá nhân b t u t chính b n thân b n. Nó b t u b ng vi c b n suy ngh xem cái gì th c s quan tr ng v i b n trong cu c i này. Và u này ch th c s có ý ngh a khi b n p x p các công vi c c th mà b n mu n t c. Trong tr ng h p này, b n c ng c n ph i t ra các m c tiêu cho ba l nh v c chính trong i mình. Th nh t, ó là các m c tiêu liên quan n gia ình và i s ng cá nhân. ây chính là nh ng lý do t i sao b n l i th c d y m i sáng, t i sao n ph i làm vi c ch m ch và không ng ng nâng cao nh ng k n ng c a mình, t i sao b n ph i n tâm v t i n b c và ô i lúc còn ph i b c t c vì nh ng nhu c u c n n th i gian c a b n. y nh ng m c tiêu cá nhân và gia ình c a b n là gì, c h u hình và vô hình? M t m c tiêu h u hình cho gia ình có th là m t ngôi nha khang trang h n, xe h i sang tr ng h n, m t chi c tivi to n, m t chuy n du l ch, hay b t k th gì khác c n n ti n b c. Trong khi ó, m t m c t iêu vô hình có th là xây d ng m i quan h t t p h n v i ng i b n i và con cái, c ng có th là dành nhi u th i gian h n cho gia ình, cùng i d o hay c sách v i nhau… Khi b n ã c nh ng c tiêu cá nhân và gia ình nh th này có ngh a là v c b n b n ã qu n lý c th i gian c a mình, hay nói cách khác b n ã t c m c ích chính c a vi c qu n lý th i gian. c tiêu th hai liên quan n công vi c và s nghi p c a b n. ây chính là ph ng ti n b n c m c tiêu th nh t. B n ph i có c m c thu nh p bao nhiêu m i áp ng c nh ng c tiêu c a gia ình b n? B n ph i làm th nào phát tri n các k n ng và kh n ng c a mình ng v ng và v n liên trong s nghi p c a mình? Nh ng m c t iêu v công vi c nh th này c ng vô cùng quan tr ng, c bi t là khi cân b ng v i nh ng m c tiêu cá nhân và gia ình. t Lo i m c tiêu th ba là nh ng m c tiêu phát tri n cá nhân. Nên nh , chi n th ng b n thân luôn là chi n th ng v i nh t. Cu c s ng bên ngoài c a b n s ph n ánh i s ng n i t i c a b n nh th nào. N u b n mong nh n c nh ng u có giá tr trong i s ng cá nhân c ng nh s nghi p, tr c h t b n ph i tr thành m t ng i có giá tr trong quá trình t phát tri n b n thân mình. Hãy xây d ng chính b n thân tr c khi mu n xây d ng cu c s ng c a mình. Có l bí quy t thành công n nh t n m ch b n có th tr thành m t ng i mà mình mu n t c b t k m c t iêu nào mà b n th c s mu n t c. Tuy nhiên làm c nh th , b n ph i n l c r t nhi u và không bao gi c b cu c. t khi b n ã có danh sách nh ng m c tiêu cá nhân và gia ình, c ng nh nh ng m c tiêu v công vi c và s nghi p, b n ph i quy t nh th t u tiên rõ ràng cho chúng. u gì là quan tr ng nh t v i b n, mà b n có th làm có c h nh phúc, s tho mãn và ni m vui trong cu c s ng. Song song v i vi c làm này là xác nh nh ng v n th y u, là nh ng vi c mà b n s làm ít h n và mu n h n. Có m t s th t là l ch c a b n s luôn c kín. B n không có m t kho ng th i gian nào tr ng c . Chính b i v y, n u mu n làm m t vi c gì ó m i, b n ph i t b m t công vi c c nào ó. N u mu n tham gia vào m t ho t ng nào ó, c ng ng ngh a v i vi c ph i rút kh i m t công vi c khác. ây chính là lúc mà b n ph i cân nh c th t c n th n, c cái này thì m t cái kia. u b n mu n dành nhi u th i gian h n cho gia ình, b n ph i xác nh c nh ng công vi c nào có th c n tr ý mu n này c a b n. M t nguyên t c c a qu n lý th i gian là kho ng th i gian “c ng”, ví d nh th i gian làm vi c, s tác ng n nh ng kho ng th i gian “m m”, nh th i gian b n dành cho gia ình. u này có ngh a là n u b n không hoàn thành công vi c c quan vì ã không s d ng t t th i gian c a mình ó, b n ph i l y b t th i gian mình dành cho gia ình. Và k t qu là b n s d r i vào tr ng thái mâu thu n, vì v i b n gia ình là quan tr ng, nh ng b n ng không mu n công vi c b nh h ng. B n s d b c t c và t ng ch ng nh ph i ch u r t nhi u s c ép. Hãy suy ngh theo h ng này. M i giây phút mà b n ang lãng phí t lúc b n th c d y chính là kho ng th i gian mà cu i cùng chính gia ình b n thi u th n. Vì th hãy t p trung vào công vi c khi b n c quan cu i ngày b n có th i gian v i gia ình khi b n v nhà. Có ba câu h i m u ch t mà b n có th th ng xuyên h i b n thân mình gi c cân b ng trong cu c s ng. Câu h i th nh t là: “Cái gì th c s quan tr ng v i tôi?” B t k lúc nào b n c m th y mình có quá nhi u vi c ph i làm trong khi l i có r t ít th i gian, hãy d ng ngay m i vi c l i và h i b n thân mình câu i này. Và sau ó, ph i m b o nh ng gì b n làm chính là câu tr l i cho câu h i ó. Câu h i th hai là: “Nh ng ho t ng nào mang l i cho tôi nh ng giá tr cao nh t ?” Trong i s ng cá nhân c a b n, u này có ngh a là “Nh ng vi c nào mang l i cho tôi s t h a mãn và hài lòng nh t? Trong s nh ng vi c mà tôi có th làm c, âu là công vi c mà tôi có th t o ra nhi u giá tr nh t cho cu c s ng c a mình?” Và câu h i cu i cùng mà b n ph i th ng xuyên h i i h i l i là: “Hi n t i cách s d ng th i gian nào c a tôi là có giá tr nh t?” B i vì b n ch có th làm c m t vi c t i m t t h i m, b n ph i th ng xuyên s p x p l i cu c s ng c a mình c ó th làm c m t vi c quan tr ng nh t vào b t th i m nào. Qu n lý th i gian cá nhân khi n b n có th l a ch n công vi c nào làm tr c, công vi c nào làm sau, và vi c gì không nên làm. Nó c ng giúp b n có th s p x p h p lý m i khía c nh trong i ng c a mình. Làm sao có c ni m vui, h nh phúc và s th a mãn l n nh t t nh ng vi c mà n làm. NGUYÊN T C 12: S C M NH C A QUY N UY Có th hi u khái quát r ng quy n uy là m t t ch t riêng có c a m t nhà lãnh o. M t lãnh t có quy n uy là ng i có s c thu hút c bi t, có th có c lòng trung thành c bi t và nhi t huy t a công chúng. Tuy nhiên trong m t s tr ng h p, quy n uy c ng th hi n s c t hu hút c a m t ng i nào ó, và h th hi n nó n m c nào. B n s có quy n uy i v i nh ng ng i kính tr ng b n, tôn tr ng hay khâm ph c b n. ó có th là nh ng thành viên trong gia ình b n, b n bè a b n hay là nh ng ng i ng nghi p. B t k lúc nào và b t c n i âu, n u m t ng i luôn m th y mình ch ng tr c ng i khác thì h tr nên có quy n uy hay nói cách khác là có s c quy n r r i. gi i thích rõ h n v quy n uy, nhi u ng i cho r ng ó là do m t cái gì ó toát ra t m t ng i. Có th s c h p d n ó khó nh hình rõ ràng c, nh ng nó l i toát ra t m t ng i và nh h ng n nh ng khác xung quanh, dù theo h ng tích c c hay tiêu c c i ch ng n a. Trong nh ng b c tranh tôn giáo, khi v v ng hào quang trên nh u các v th n thánh, chính ng i h a s mu n tt n th ánh sáng mà nhi u ng i cho r ng h ã nhìn th y trên u nh ng ng i ó khi h u nguy n hay nói chuy n. Ngay b n thân b n c ng có m t s c h p d n nào ó cho dù ôi lúc không ph i ai c ng nh n ra c. Chính u này tác ng n cách mà ng i khác i x l i v i b n nh th nào. Có r t nhi u cách và c ng nhi u lý do khi n b n ph i làm cho mình tr thành m t ng i có s c quy n r h n. u b n làm vi c trong l nh v c bán hàng, m c quy n uy hay s c quy n r c a b n th hi n ch b n tác ng n nh ng khách hàng ti m n ng c a mình ra sao và li u h s làm n v i b n trong bao lâu. Nh ng ng i thành công trong l nh v c này th ng khác h n ng i bình th ng ch là h hòa h p h n v i khách hàng. H luôn h h i v i khách hàng, luôn ch ng và t ra áng tin c y h n nh ng ng i khác. V i nh ng ng i nh th , vi c bán hàng th t d dàng, và càng ngày càng bán c nhi u hàng h n. Nh ng ng i bán hàng có s c h p d n c bi t nh th th ng m th y tho i mái t công vi c, ít khi ch u nh ng áp l c và không có s ph n i t ng i khác. u b n ang kinh doanh, quy n uy s giúp ích r t nhi u cho b n khi b n làm vi c v i nhân viên a mình, v i nhà cung c p, v i ngân hàng, v i khách hàng và v i b t k ai có liên quan n thành công c a doanh nghi p b n. M i ng i có xu h ng b nh h ng t nh ng ng i có quy n uy và c h p d n. H luôn mu n giúp và h tr nh ng ng i nh t h . Khi b n ã có quy n uy r i, n s có r t nhi u c h i mà ng i khác mang l i. Trong nh ng m i quan h cá nhân c a mình, s c quy n r , h p d n c a b n s khi n cu c s ng c a n vui v và h nh phúc h n. R t t nhiên, m i ng i s thích c g n b n. Nh ng ng i trong gia ình hay b n bè c a b n s càng h nh phúc h n khi làm m i vi c cùng b n, và b n s càng có nhi u nh h ng n h h n. Có m t m i liên h ch t ch g i a s c h p d n riêng có c a m i ng i và thành công trong i c a . Có l 85% thành công và h nh phúc c a b n xu t phát t nh ng m i quan h và giao ti p c a n v i ng i khác. M i ng i càng ph n ng tích c c l i v i b n bao nhiêu, thì b n càng có nhi u kh n ng t c nh ng th mình mu n b y nhiêu. Nói chung, khi chúng ta bàn n quy n uy, chúng ta ang bàn n quy lu t c a s quy n r . Quy lu t này c nh c n theo r t nhi u cách khác nhau, song v c b n, quy lu t này mu n nói r ng n th ng thu hút nh ng con ng i hay nh ng s vi c hòa h p v i nh ng suy ngh ch oc a n. Hi u t heo m t ngh a nào ó, b n là m t cái nam châm s ng ng, và b n không ng ng phát ra nh ng làn sóng suy ngh , và nh ng suy ngh này s c nh ng ng c khác, nh ng ng i có cùng c sóng v i b n, b t g p c. Nói m t cách d hi u, t t ng c a b n ra sao thì cu c s ng c a n c ng ph n chi u l i t ng t nh th , t nh ng ý t ng, c h i, ngu n l c, tình hu ng trong cu c s ng hay b t k th gì khác. Quy lu t quy n r còn gi i thích r ng b n có th xây d ng m c quy n uy cho mình t ó có th có nh ng nh h ng l n h n và tích c c h n n ng i khác, nh ng ng i h p tác v i b n, ng b n… u quan tr ng mà b n c n ghi nh v quy n uy là b n thân nó l i ph t hu c r t l n vào s nh n th c c a ng i khác. Có ngh a là nó d a vào nh ng gì ng i khác ngh v b n. Không ph i là th c b n nh th nào mà là ng i khác cho r ng b n nh th nào. Ch ng h n nh m t ng i có th o ra quy n uy cho m t ng i khác b ng cách nói nh ng l i hoa m v ng i ó v i m t ng i th ba. N u b n tin r ng b n s p s a g p m t ng i n i b t và quan tr ng, thì ch c ch n ng i ó có quy n uy v i b n. Hi n nhiên là quy n uy có duy trì c lâu hay không còn tùy thu c nhi u vào con ng i th c ch t a b n là nh th nào, ch không ch là nh ng gì b n làm. M c dù v y, b n có th t o ra nh n th c quy n uy c a mình b ng cách l i d ng 10 s c m nh l n nh t c a cá tính mà có v s có tác ng ch y u n cách ng i khác suy ngh và c m giác v b n. Th nh t là s c m nh c a m c ích. Nh ng ng i có quy n uy, dù là nam hay n , h u h t u ý th c rõ ràng h là ai, h ang i âu và h ang c g ng t c cái gì. Nh ng ng i nh t h luôn bi t c h mu n gì và h ph i làm gì t c mong mu n ó. H lên k ho ch cho nh ng công vi c c a mình và làm vi c theo k ho ch ó. M t trong nh ng t ch t quan tr ng nh t c a nhà lãnh o là ph i có t m nhìn, t c là có m c ích nh t nh. n thân b n có th nâng cao quy n uy theo cách này b ng cách t ra nh ng m c tiêu rõ ràng cho mình, lên các k ho ch t c chúng, và làm theo nh ng k ho ch ó v i k lu t và s quy t tâm m i ngày. Có nh v y, ng i khác s có nh ng suy ngh t t p v b n, h s c m th y b n th c s là m t ng i áng n p h c. Ph m ch t th hai là s t tin. Nh ng ng i có quy n uy u có m t ni m t in mãnh li t vào chính n thân h và vào nh ng vi c mà h làm. H luôn gi c bình t nh, thái ôn hòa và m m. M c b n t tin n âu th ng th hi n s d ng c m, s s n sàng c a b n làm b t c u gì c n thi t t c m c tiêu mà b n tin t ng vào ó. Theo m t l th ng tình, m i ng i th ng b thuy t ph c b i nh ng ng i luôn t ra t tin, nh ng ng i luôn có m t ni m tin v ng ch c r ng kh n ng c a h s không ng ng t ng lên trong m i tr ng h p nh m t c nh ng m c t iêu mà h ã ra. t trong nh ng cách th hi n s t tin c a mình là b n c cho r ng ng i khác luôn thích b n, ch p nh n b n và mu n h p tác v i b n. V i m t c s nh v y, b n s làm nh ng vi c khác d dàng h n và d n d n b n s t o ra c quy n uy cho mình trong m t c a ng i khác. c m nh th ba mà b n có th phát tri n là lòng nhi t tình. B n thân b n càng hào h ng v i vi c t c m t vi c gì ó bao nhiêu thì ng i khác s càng nhi t t ình h ng ng và giúp b nb y nhiêu. Th c t là c m xúc r t d lây truy n t ng i này sang ng i khác. B n càng c m th y yêu n cu c s ng c a mình và nh ng vi c mình làm bao nhiêu thì b n s càng tr nên có quy n uy n, và b n càng d nh n c s h p tác t ng i khác h n. c m nh th t là s uyên thông, thông th o. B n càng có ki n th c trong l nh v c c a mình bao nhiêu, b n càng tr nên có quy n uy b y nhiêu. Khi ó, nh ng ng i khác s tôn tr ng và n ph c n h n. c m nh th n m là s chu n b t h u áo, chu n b chi ti t tr c khi ti n hành m t nhi m v c th nào ó. Cho dù b n nh làm gì i n a, g p g s p, nói chuy n tr c công chúng hay làm b t k vi c gì, m t khi b n ã chu n b k l ng, nó s tr nên rõ ràng v i m i ng i h n. Hãy chu n b càng không gì có th làm b n lúng túng. Hãy suy ngh th u áo và l ng tr c nh ng kh ng và tình hu ng có th x y ra. ây là cách t t nh t b n có c s tôn tr ng t ng i khác. i th u có giá c a nó, ng phó m c m i chuy n cho s ph n. Khi làm b t k vi c gì, hãy dành th i gian làm úng ngay t u. c m nh th sáu có th em l i cho b n quy n uy là s t l c, hay t ch u trách nhi m. Nh ng ng i thành công nh t n c M u d a vào n l c c a b n thân mình là chính. H luôn t tìm ra câu tr l i cho nh ng r c r i hay v n c a h . H không bao gi phàn nàn và c ng không bao gi gi i thích. H hoàn toàn ch u trách nhi m v i nh ng d án, nh ng nhi m v c a mình và t ng c t h c hi n chúng, s n sàng gi i trình khi có vi c gì ó không i úng h ng. Có m t t h c t là khi b n t ra c l p, ng i khác s luôn s n lòng g iúp b n t c nh ng m c tiêu. Nh ng u b n c luôn mong ch s h tr t ng i khác, m i ng i s không mu n dính dáng gì n b n và tránh xa b n ra. t trong nh ng ph m ch t áng quý c a m t nhà lãnh o là dám làm dám ch u. M t khi ã gánh vác m t công vi c gì ó, h s hoàn toàn ch u trách nhi m hoàn thành công vi c, mà không h vi n này c n hay l i cho b t k ai. c m nh th b y là hình nh. Có th hi u theo hai cách v hình nh. ó có th là hình nh b n t nhìn th y và c m nh n v b n thân mình trong b t c tr ng h p nào. Hình nh này có nh h ng t l n n cách th c x s c a b n và n thái c a m i ng i i v i b n ra sao. Và nó quan h t m t thi t v i quy n uy c a b n. Hình th c th hai là hình nh c a b n trong m t ng i khác. Hình nh này nh h ng n cách th c mà m i ng i i x và ng phó v i b n. Nh ng ng i thành công th ng chú ý n vi c mình trong m t ng i khác nh th nào. H dành nhi u th i gian suy ngh v s xu t hi n b ngoài c a mình, ch c ch n r ng u ó s có l i cho h . Ba y u t c b n nh t v b ngoài c a m t ng i là áo qu n, cách n m c và các ph k i n i kèm. Hãy th n tr ng khi ch n trang ph c cho mình. Tùy hoàn c nh, tình hu ng mà ch n cách n m c cho phù h p. B n c ng có th tham kh o cách n m c c a nh ng ng i thành công trong l nh v c a b n. c m nh th tám là cá tính, hay tính chính tr c. Nh ng ng i có quy n uy là nh ng ng i có nh ng giá tr và nguyên nh t nh. H th ng là nh ng ng i r t t h c t và thành th c v i b n thân ng nh v i ng i khác. H có lý t ng rõ ràng, và không ng ng khao khát v n cao h n n a. luôn ý th c c nh ng vi c h làm s hình thành nên nh n th c ng i khác v h . Và cá tính c a h s t h hi n m c quy n uy c a h n âu. c m nh th chín là tính k lu t, hay s t ch . Nh ng ng i có quy n uy luôn làm ch c hành ng c a mình. H luôn gi c thái bình t nh bên trong và tính kiên quy t bên ngoài. H là ng i có t ch c, và luôn th hi n s quy t tâm trong m i vi c h làm. Chính vi c là ng i có t ch c, có m c t iêu rõ ràng và t nh ng th t u tiên riêng bi t trong nh ng ho t ng c a mình tr c khi b t u giúp b n có c s k lu t và kh n ng làm ch . Và u này khi n ng i khác tôn tr ng và n ph c b n. c m nh th m i mà b n có th phát tri n, và nó nh n m nh nh ng s c m nh khác d n n quy n uy là vi c nh h ng k t qu . Nh ng ng i có quy n uy là nh ng ng i luôn c ng i khác c m th y có n ng l c nh t t c nh ng m c tiêu quan tr ng nào ó. H là nh ng ng i mà nh ng khi m khuy t s luôn c coi nh , và nh ng m m nh luôn c nh n m nh. Và h càng tr nên có quy n uy h n. Quy n uy th c s xu t phát t nh ng vi c b n làm. Nó b t u t vi c b n yêu m n và ch p nh n n thân mình vô u ki n khi b n làm hay nói môt u gì ó c th khi n b n có th phát tri n c quy n uy, s c m nh c a mình. Khi b n t ra nh ng m c tiêu rõ ràng và tr nên quy t oán và có m c ích, h tr nh ng m c tiêu ó b ng s t tin không th lay chuy n, b n có th nâng cao c quy n uy c a mình. Khi b n c m th y nhi t tình và hào h ng v i nh ng gì mình ang làm, khi b n toàn tâm toàn ý mong t c nh ng gì có giá tr , b n ang t a ra quy n uy c a mình. Khi b n dành th i gian nghiên c u và tr nên tinh thông trong nh ng vi c mình làm, và sau ó chu n b chu áo cho b t k c h i nào có th s d ng ki n th c, k n ng hay kinh nghi m c a mình, nh n th c c a ng i khác v b n s không ng ng t ng lên theo chi u h ng tích c c. Khi b n hoàn toàn ch u t rách nhi m v m t vi c gì ó, mà không l i cho b t k ai, b t k u gì, b n ã tr i nghi m m t kh n ng t ch , v n t c n thi t xây d ng quy n uy cho b n thân. Khi b n trông gi ng nh ng i chi n th ng trong i l nh v c, khi b n có m t hình nh p trong m t ng i khác, b n ang t ng b c t o ra quy n uy. Khi b n phát tri n nhân cách c a mình b ng cách t ra nh ng tiêu chu n cao và sau ó nghiêm kh c v i b n thân kiên nh v i nh ng nguyên t c c a mình, b n s tr thành m t con ng i c n ph c và tôn tr ng kh p n i. B n tr thành m t ng i có quy n uy trong m t ng i khác. Và cu i cùng, khi b n t p trung s c l c c a mình t c nh ng k t qu mà không ch n mà còn có ng i khác mong i, b n ã kh ng nh uy tín c a mình và rõ ràng là b n ã ch ng c quy n uy c a mình. NGUYÊN T C 13: BI T U TIÊN LÀM NH NG VI C QUAN TR NG m 1970, trong cu n sách The Unheavenly City (Thành ph không bình yên), Ti n s Edward Banfield, chuyên gia xã h i h c c a tr ng i h c Harvard ã a ra nghiên c u sâu s c nh t v t hành công. M c ích c a Banfield là tìm ra nguyên nhân t i sao nhi u ng i l i b p h t hu c v kinh t trong cu c s ng. Tho t u, ông v n ngh r ng câu tr l i cho v n này n m các y u t nh hoàn c nh gia ình, trình h c v n, trí thông minh, các m i quan h quan tr ng ho c các y u c th khác. Nh ng cu i cùng ông ã phát hi n ra lý do chính làm nên thành công c a m t ng i là m t t hái c a ng i ó. Banfield g kh n ng c tính cho t ng t i thái này là “Nh n th c chi n l c.” Theo ông, nh ng ng i thành công nh t và có i thi n tình tr ng tài chính c a mình nh t là nh ng ng i quy t nh d a trên các suy ng lai. Ông phát hi n ra r ng m t ng i càng suy ngh nhi u cho t ng lai càng có kh c nhi u thành công trong s nghi p. Ví d , m t trong nh ng nguyên nhân khi n ông bác s gia ình c a b n tr thành m t trong nh ng ng i c kính tr ng nh t n c M là vì ông ta ã h c t p và làm vi c v t v t rong su t nhi u m li n có c gi y phép hành ngh . Sau khi h c i h c, tr i qua quá trình th c t p, hu n luy n, ph i n h n 30 tu i các bác s m i có th có thu nh p n nh. Nh ng t lúc ó tr i, h tr thành nh ng ng i c tôn tr ng và thành công nh t trong s nghi p t i M . Vì h có t ng chi n l c. Chìa khoá thành công trong vi c t u tiên là có t m nhìn chi n l c. B n có th ánh giá m c quan tr ng c a m t vi c nào ó th i m hi n t i b ng cách xem xét m c nh h ng c a nó i b n trong t ng lai. u b n tr v nhà sau gi làm và ùa ngh ch v i l tr hay dành th i gian cho v /ch ng b n thay vì xem TV ho c c báo thì b n ang có m t t m nhìn chi n l c. Vì B n bi t dành th i gian ch m sóc s c kho và h nh phúc cho v /ch ng, con cái b n là cách s d ng th i gian khôn ngoan. u b n tham d m t khoá h c thêm bu i t i rèn luy n các k n ng, c s p ánh giá cao n thì ngh a là b n ã có t m nhìn chi n l c. Rèn luy n m t k n ng th c t và h u ích có th nh h ng lâu dài n s nghi p c a b n. quan tr ng ph i nh khi b n t u tiên là hi sinh. Khi t u tiên, b n ph i hi sinh nh ng thú vui hi n t i có c h nh phúc trong t ng lai. Ngh a là b n ph i b nh ng thú vui tr c m t sau này b n s có h nh phúc l n lao và lâu dài h n. Các nhà kinh t h c cho r ng thi u kh n ng h n ch chi tiêu, ngh a là kh n ng ki m ch b n n ng chi tiêu nhi u h n nh ng gì ki m c và s t hích mu n làm nh ng vi c thú v , và nhàn h là nguyên nhân chính d n n th t b i trong i s ng riêng t và tài chính c a m i ng i. Còn nghiêm kh c v i mình, b t ch p khó kh n làm nh ng vi c quan tr ng và úng n chính là con ng d n n s k ính tr ng, giá tr và s hài lòng v i b n thân. Nh v y là t u tiên b t u b ng vi c xác nh xem u gì quan tr ng nh t trong cu c s ng c a n, sau ó s p x p luôn t n d ng th i gian làm nh ng vi c h ng t i m c tiêu c a mình. u có nh ng u tiên dài h n thì b n s r t d xác nh u tiên ng n h n c a mình là gì. n có th nói r ng quá trình t nh ng u tiên ng n h n b t u b ng m t cây bút và m t t gi y. i khi b n th y mình có quá nhi u vi c ph i làm và m t qu t h i gian eo h p, b n hãy ng i xu ng, hít sâu và li t kê nh ng b n ph i hoàn thành. M c dù chúng ta không th i gian làm t t m i th , chúng ta luôn th i gian làm nh ng vi c quan tr ng và theo i nh ng công vi c ó cho t i khi b n t c m c tiêu. Nhà kinh t h c n i t i ng ng i M Peter Drucker ã t ng nói, “Hi u su t công vi c ngh a là làm t m i vi c nh ng làm vi c hi u qu ngh a là làm nh ng u úng n.” Và làm c nh v y n ph i suy ng m nhi u. Sau khi ã li t kê nh ng nhi m v c n làm, hãy t h i mình: “N u tôi ph i xa nhà trong vòng m t tháng và ch có th hoàn thành m t vi c trong danh sách thì tôi s làm vi c gì?” Hãy suy ngh và ánh d u vi c b n mu n làm. Sau ó l i h i, “N u tôi c làm m t vi c tr c khi ph i xa nhà m t tháng, tôi s làm u gì?” R i b n ánh d u vi c th hai trong b n danh sách. Hãy th c hành nh v y 5 ho c 6 l n cho t i khi b n ã xác nh c danh sách nh ng vi c u tiên. Sau ó hãy ánh s theo th t m c quan tr ng. V i danh sách này, b n ã s n sàng n m c tiêu c a mình. t t ph ng pháp khá thông d ng n a t u tiên sau khi xác nh danh sách nh ng m c tiêu chính c a b n. ó là ph ng pháp ánh ch A, B, C, D, E. B n hãy vi t nh ng ch cái này l trái tr c m i vi c trong danh sách. Ch A ngh a là r t quan tr ng, c n ph i làm, n u không h u qu s nghiêm tr ng. Ch B ngh a là nh ng vi c quan tr ng, nên làm nh ng không quan tr ng b ng nh ng vi c ánh ch A, và h u qu không áng k n u không hoàn thành. Ch C ngh a là nh ng vi c làm c thì t t nh ng không quan tr ng nh vi c A và B và n u không hoàn thành thì c ng không có h u qu gì nghiêm tr ng. Ch D ngh a là nh ng vi c s giao cho ng i khác làm thay th mình. Ch E là nh ng vi c s b qua khi có c h i. Khi b n s d ng ph ng pháp A B C D E, b n s r t xác nh vi c gì là quan tr ng, vi c gì không quan tr ng. u này giúp b n t p trung th i gian và s c l c vào nh ng vi c c n làm trong danh sách c a b n. t khi b n ã xác nh c m t hay hai vi c b n ph i u tiên th c hi n, hãy t p trung toàn b tâm trí hoàn thành nh ng vi c ó. t nhi u m t m i con ng i g p ph i trong cu c s ng và công vi c là vì nh ng vi c không quan tr ng. Và u áng ng c nhiên là khi b n t p trung vào nh ng vi c quan tr ng thì nh ng m t m i t an bi n. B n s c m th y tràn y sinh l c và nhi t huy t. Khi b n làm vi c vì nh ng m c tiêu quan tr ng b n s th y hài lòng và t hào v b n thân mình h n. B n s có c m giác làm ch b n thân, bình t nh, t tin và y n ng l c. i ây là 6 u b n có th áp d ng hàng ngày t nh t c a mình: t u tiên và giúp b n làm vi c v i kh n ng 1. Hãy dành th i gian xác nh m c ích c a b n, ch c ch n r ng nh ng vi c b n u tiên làm s phù h p v i nh ng m c tiêu ó. Hãy nh r ng có nhi u ng i c g ng t c thành công nh ng khi ã t c r i m i nh n ra r ng mình ã ch n con ng sai l m. 2. Phát tri n t m nhìn chi n l c và theo i nh ng vi c c a hi n t i mà s nh h ng tích c c n t ng lai c a b n. Hãy cân b ng cu c s ng c a mình b ng cách t u tiên cho nh ng v n nh s c kho , các m i quan h r iêng t và các m c tiêu tài chính. 3. Hãy n l c c i thi n các m t quan tr ng trong cu c s ng c a b n. N u b n là nhân viên bán hàng, hãy h c cách tr thành ng i bán hàng gi i. N u b n là cha/m , hay h c cách làm cha/m cho t t. S c m nh thu c v nh ng ng i có ki n th c th c t . 4. Hãy ch c ch n r ng b n hoàn thành công vi c t t ngay t t ít th i gian quay l i s a ch a sai l m. u. B n càng h n ch m c l i thì càng 5. Hãy nh r ng u quan tr ng không ph i là th i gian b n tiêu t n nói chung mà là kho ng th i gian b n làm nh ng vi c b n u tiên. B n s c n bù vì nh ng gì t c ch không ph i cho th i gian b n t iêu t n. 6. Hãy hi u r ng u quan tr ng nh t trong t u tiên là kh n ng l a ch n khôn ngoan. B n luôn c t do quy t nh làm vi c này hay vi c kia. B n có th ch n làm nh ng vi c có nhi u ý ngh a ho c vi c có ít ý ngh a h n, nh ng m t khi b n ã ch n, b n ph i ch p nh n h u qu t s l a ch n ó. Hãy xác nh ngay t ngày hôm nay nh ng u tiên trong các l nh v c cu c s ng c a b n. Và hãy u tiên nh ng vi c em l i cho b n s c kho , h nh phúc và s phát tri n trong dài h n. Th i gian trôi qua r t nhanh và nh ng gì b n ph i hi sinh ngày hôm nay s c n bù x ng áng b ng ng lai t i sáng c a b n. NGUYÊN T C 14: SUY NGH TÍCH C C Có th nói y u t nh h nh v i chính mình. hu ng không ph i là th n có th ki m soát nh ng l n nh t n thái và cá tính c a b n là nh ng gì b n tin t ng và t u quy t nh c m xúc, suy ngh và hành ng c a b n tr c m t tình c t tình hu ng ó mà l i là ph n ng n i tâm c a b n v i nó. Vì v y, n u ng u b n t nh v i mình, nh ng cu c “nói chuy n n i tâm” thì b n ng s ki m soát c nh ng v n khác c a cu c s ng. Cu c “nói chuy n n i tâm”, nh ng t b n dùng di n t s vi c ang x y ra và di n bi n n i tâm a b n tr c s vi c ó s quy t nh tinh th n và cu c s ng tình c m c a b n. N u b n nhìn th y nh ng m t t t, m t t ích c c c a s vi c hay con ng i, b n s có xu h ng tích c c và l c quan. Ch t l ng cu c s ng c a b n ph t hu c vào c m giác c a b n nên b n ph i c g ng s d ng các công c tâm lý khi n b n thân b n ngh v nh ng u b n mu n, tránh ngh t i nh ng u b n không mu n ho c s hãi. Nhà s h c Arnold Toynbee ã phát tri n “lý thuy t ph n ng tr c th thách” c a l ch s . Sau khi nghiên c u s h ng th nh và suy tàn c a h n 20 n n v n minh l n trên th gi i, ông ã k t lu n ng m i n n v n minh u b t u t m t nhóm c dân nh , th ng là m t làng, m t b t c hay th m chí ch có ba ng i và sau ó h c g ng duy trì s t n t i c a c ng ng bé nh c a mình. Toynbee c ng k t lu n r ng m i c ng ng ng i nh bé này u g p ph i nh ng thách th c bên ngoài, ví d nh m t b t c thù ch ch ng h n. t n t i h ph i xác nh tinh th n và gi i quy t nh ng thách th c m t cách tích c c và có tính xây d ng. Sau khi v t qua thách th c, các làng hay b t c nh này phát tri n. Sau ó h l i g p nh ng thách th c l n h n. N u h có th ti p t c d a vào ngu n l c c a mình v t qua, h s phát tri n cho i khi tr thành m t qu c gia r i m t n n v n minh tr i kh p m t vùng r ng l n. Toynbee nghiên c u 21 n n v n minh c a nhân lo i, k t thúc b ng n n v n minh c a ng i M và t lu n nh ng n n v n minh này u suy y u và tan rã khi các thành viên và nh ng nhà lãnh o a h ánh m t kh n ng hay nhi t huy t chi n th ng nh ng thách th c bên trong c a chính mình. n liên t c g p ph i khó kh n và thách th c, các v n và th t v ng, nh ng tr ng i và th t b i. u ó không th thi u và không tránh kh i trong cu c s ng. Nh ng n u b n d a vào chính mình và ph n ng tích c c v i thách th c, b n s tr ng thành và m nh m h n. Th c t , n u không có nh ng tr ng i ó, b n không th bi t b n c n nh ng ki n th c gì và không th phát tri n nh ng ph m ch t nh b n ang có. u h t nh ng thành công trong cu c s ng u xu t phát t cách b n c x trong cu c s ng. M t trong nh ng ph m ch t c a nh ng ng i xu t chúng là h nh n th y nh ng th t b i, th t v ng t m th i là t t y u và coi ó là m t ph n c a cu c s ng. H c g ng h t s c tránh nh ng v n nh ng khi có v n , h rút ra kinh nghi m, v t qua và ti n lên t c c mu n c a mình. Ti n s Martin Seligman c a t r ng i h c Pennsylvania ã hoàn thành cu n sách tâm huy t c a ông mang tên Learned Optimism (H c cách l c quan) sau 25 n m nghiên c u v ch này. Trong cu n sách Seligman gi i thích các cách ph n ng ch y u c a ng i l c quan và bi quan. Sau nhi u m nghiên c u v tâm lý và hàng lo t nh ng th nghi m toàn di n, ông ã tìm ra r ng nh ng ng i l c quan có xu h ng nhìn nh n các v n theo cách khi n h c m th y t ích c c và ki m soát c c m xúc c a mình. Nh ng ng i l c quan có thói quen t nh nh ng u tích c c. M i khi g p khó kh n, h nhìn nh n khó kh n theo cách giúp h ng n ch n nh ng c m xúc tiêu c c và th t v ng. Ti n s Seligman c ng nêu ra ba khác bi t trong cách ph n ng c a ng i l c quan và bi quan. Khác bi t th nh t là là ng i l c quan nhìn nh n tr ng i là t m th i còn ng i bi quan cho ó là lâu dài. Ng i l c quan coi nh ng vi c không may nh m t h p ng b b l hay m t cu c n tho i bán hàng không thành công ch là m t s ki n t m th i và không nh h ng gì t i t ng lai. Ng c l i, ng i bi quan cho ó là t t y u c a cu c s ng, là s ph n. Gi s m t nhân viên bán hàng l c quan g i n cho 10 khách hàng ti m n ng và c 10 cu c g i u t h t b i. Anh ta s ngh n gi n r ng ó là chuy n bình th ng và r ng sau m i th t b i t m th i ó, anh ta ang ti n g n n khách hàng th c s c a anh ta. Anh ta s b qua th t b i ó và ti p t c các cu c g i th 11, 12 m t cách vui v . Ng i bi quan l i có cái nhìn hoàn toàn khác v t ình hu ng t ng t . Anh ta s k t lu n r ng 10 cu c g i th t b i là d u hi u cho th y nên kinh t ang sa sút và s n ph m c a anh ta không th tiêu th . Anh ta cho r ng tình c nh và ngh nghi p c a anh ta th t không có hi v ng. Trong khi ng i c quan ch nhún vai cho qua và ti p t c g i n thì ng i bi quan l i n n chí và không còn mu n ti p t c n a. Khác bi t th hai là nh ng ng i l c quan coi khó kh n là m t tình hu ng c t h còn ng i bi quan i coi ó là tình hu ng ph bi n. Có ngh a là khi m i chuy n không theo ý mu n, ng i l c quan coi ó là m t s ki n ng u nhiên, không có liên quan gì t i nh ng l nh v c khác trong cu c s ng a anh ta. Ví d , n u m t u b n r t kì v ng l i không nh ý mu n và b n coi ó là m t u không may nh ng là m t u bình th ng trong cu c s ng thì ngh a là b n ã ph n ng nh m t ng i l c quan. Ng c l i, ng i bi quan s coi ó là bi u hi n c a nh ng v n ho c nh ng m y u ph bi n trong cu c s ng. u m t ng i bi quan ph i v t v u t cho m t công vi c làm n và công vi c ó b , anh ta cho r ng lý do là vì s n ph m, công ty c a anh ta, vì tình hình kinh t nói chung và c công ty không còn hi v ng gì n a. Anh ta s n n chí, không th t o ra u gì khác bi t c ng nh c m th y không ki m soát c s ph n c a mình. Khác bi t th ba là ng i l c quan coi s vi c x y ra là khách quan còn ng i bi quan coi ó là ch quan. Khi có v n x y ra, ng i l c quan s cho r ng nguyên nhân là khách quan, không ki m soát c. u ng i l c quan b c hen l n khi i ng, thay vì b c t c, anh ta s gi m m c a v n nh t nh “ , có l hôm nay anh ta g p chuy n b c mình.” Ng i bi quan có xu h nghiêm tr ng ng quy k t cho các y u t ch quan. N u b chen l n, anh ta s ph n ng nh th ng i kia c tình làm anh ta ph i t c gi n. Anh ta s th y b c mình, tiêu c c và mu n tr a. Thông th ng anh ta s tuýt còi c nh cáo ng i lái xe kia. t c chúng ta u có xu h ng ph n ng theo c m xúc khi m i u không nh mong mu n. Khi u chúng ta mu n l i không thành s th t, chúng ta s c m th t bu n bã và th t v ng. Tuy nhiên, ng i l c quan s nhanh chóng v t qua s th vi c không theo ý mu n m t cách nhanh chóng và coi nh th và vì nh ng nguyên nhân khách quan. Anh ta s ki ng n ch n c m giác tiêu c c nh nhìn nh n v n theo h t v ng. Anh ta s ph n ng v i nh ng ng vi c ó là t m th i, trong hoàn c nh m soát câu chuy n v i chính mình và ng tích c c. Tr c khi vi t cu n sách giá tr nh t c a mình v thành công, Napoleon Hill ã phòng v n 500 trong s nh ng ng i thành công nh t n c M và k t lu n r ng “Tr i qua nh ng tr ng i hay th t ng là ng l c c a nh ng thu n l i và l i ích.” Và ây chính là m t trong nh ng bí quy t c a thành công. Vì ý th c c a b n ch có th ngh v m t u trong m t lúc, ho c tích c c, ho c tiêu c c nên n u n c tình l a ch n cách ngh t ích c c, b n s có tâm trí l c quan và c m xúc tích c c. Và vì suy ngh và c m xúc c a b n quy t nh hành ng nên b n s tr thành ng i có tính xây d ng h n, s nhanh chóng t c m c tiêu t ra. t c ph thu c và cách b n nói chuy n v i b n thân mình m t cách th ng xuyên. Trong nh ng khoá h c v gi i quy t v n và ra quy t nh, chúng tôi khuy n khích m i ng i chuy n t ph n ng tiêu c c sang tích c c v i v n . Thay vì dùng t v n , chúng tôi khuy n khích dùng t hoàn c nh. B n ph i hi u v n là nh ng gì b n s x lý. S vi c c ng nh v y. B n có th nhìn nh n v n theo cách khi n chúng tr nên n tho m t cách khác th ng. hay h n c t hoàn c nh là t th thách. Khi b n g p khó kh n, hãy coi ó là m t th thách. Hay vì nói, “Tôi g p v n ,” hãy nói, “Tôi ang i m t v i m t t h thách thú v .” T th thách mang ngh a tích c c. Các tình hu ng x y n có th gi ng nhau, nh ng cách b n miêu t chúng có th khác. hay h n c là t c h i. Khi g p khó kh n, thay vì nói, “Tôi g p v n ,” hãy nói, “Tôi có m t h i không ng t i.” Và n u b n t p trung tìm hi u xem c h i ó là gì, cho dù ó ch là m t bài c, thì b n s t ìm ra. T c ng có câu, “Hãy tìm và b n s t ìm th y, vì t t c nh ng ai tìm u th y .” t trong nh ng câu nói a thích c a tôi khi g p khó kh n là: “M i hoàn c nh u là m t hoàn nh tích c c n u ta coi ó là m t c h i p hát tri n và ki m soát b n thân mình.” Khi có chuy n không nh ý mu n x y ra, tôi u gi m nh nh ng c m giác tiêu c c nh nh c l i câu nói này. u b n bán hàng, nh ng n l c tìm ki m khách hàng ti m n ng c a b n không mang l i hi u qu mong mu n, b n có th coi ó là c h i phát tri n và ki m soát b n thân mình. Khó kh n b n g p ph i có th cho b n th y r ng có cách khác t t h n th c hi n công vi c này. Có th b n nên tìm khách hàng a m khác, ti p c n v i nh ng ng i khác, ho c t hay i ph ng pháp. Có th nh ng khó kh n ó ch là m t ph n c a quá trình b n rèn luy n t ính kiên nh thành công trên th ng tr ng. S khác nhau gi a ng i chi n th ng và chi n b i là ng i chi n th ng x lý tình hu ng m t cách tích c c còn ng i kia khó kh n qu t ngã. u hi u nh n bi t m t ng i th c s tr ng thành, th c s t tin là kh n ng khách quan và ki m ch c m xúc khi g p ph i nh ng khó kh n trong cu c s ng hàng ngày. Nh ng ng i tr ng thành có kh n ng t nh v i mình nh ng u tích c c và l c quan, gi bình t nh, sáng su t và trong vòng ki m soát. Ng i tr ng thành là ng i nhìn nh n s vi c theo th c t ch không ph i theo m xúc. Nh ó, h d dàng ki m soát b n thân, không d t c gi n, bu n b c hay n n chí. m kh i u tr thành ng i hi u qu là luôn theo dõi và ki m soát câu chuy n v i b n thân n. Hãy gi cho suy ngh và l i nói c a b n t ích c c, nh t quán v i m c t iêu c a b n và t p trung tâm trí vào vi c b n mu n làm, vào tính cách mà b n thích. i ây và n m l i khuyên giúp b n tr nên tích c c và l c quan h n: Th nh t, hãy xác nh r ng dù có chuy n gì x y ra thì b n c ng không n n chí. B n s ph n ng t cách tích c c. B n s hít sâu, th giãn và tìm nh ng khía c nh tích c c trong v n . Khi b n xác nh tr c nh v y, b n ã chu n b t inh th n gi c th ng b ng khi tình hu ng x u x y ra, và ch c ch n nó s x y ra. Th hai, trung hoà nh ng suy ngh và c m xúc tiêu c c nh t nh v i b c. Hãy nói, “Tôi th y kho m nh, vui v , th t tuy t!” Khi i làm, hãy t c s ng th t là h nh phúc.” Theo nh quy lu t d i n t, nh ng u ng. Nh ng u b n nói v i b n thân b n s c ghi vào ti m th c c thành cá tính c a b n. n thân nh ng u tích nh , “Hôm nay th t p. c nói ra s li n a b n và s có th tr Th ba, hãy coi nh ng tr ng i t t y u b n g p ph i là nh ng u x y ra t c th i, trong hoàn c nh th và vì nh ng lý do khách quan. Hãy coi nh ng hoàn c nh không thu n l i là ng u nhiên, không liên quan t i t ng lai và do nh ng y u t b n không th ki m soát c gây nên. Không nên coi s vi c là lâu dài, ph bi n và là d u hi u c a s y u kém v n ng l c. Th t , hay nh r ng chúng ta không th phát tri n và thành công n u không có nh ng khó kh n, tr ng i. B n ph i th y hài lòng và v t qua khó kh n tr ng thành. Hãy nhìn th y m t tích c c trong m i tình hu ng x u. Cu i cùng, hãy t p trung suy ngh vào m c t iêu và c m c a b n, vào m u ng i b n mong mu n. Khi khó kh n x y n, hãy t nh , “Tôi tin t ng vào nh ng k t qu t t p trong m i tình hu ng.” Hãy ph n ch n và tránh nh ng c m xúc tiêu c c, th t v ng. Hãy coi th t v ng là c h i n m nh m h n. Khi b n t nh nh ng u tích c c, gi cho suy ngh và l i nói phù h p v i m c t iêu và m a b n, ch c ch n b n s t c thành công nh b n mong mu n. c (L c d ch t Principles of Success) theo www.bwportal.com ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online