Nha lanh dao thanh cong

Nha lanh dao thanh cong - NHNG K NNG CN RN LUYN TR THNH NH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NH NG K NĂNG C N RÈN LUY N Đ TR THÀNH NHÀ LÃNH Đ O THÀNH CÔNG B n mu n tr thành nhà lãnh đ o, nhà kinh doanh, m t t ng giám đ c, m t ộ ổ chuyên gia đ u ngành, m t nhà thi t k tài năng . .. chúng tôi m i b n cùng tìm ế ế ờ ạ ki m và khám phá nh ng bí quy t đó. ế ế 1. Kh năng quan sát có tính sáng t o Phát hi n v n đ chính xác. Đây là kh năng n m b t tr ng tâm t quan sát s vi c nhi u ph ng di n và nhi u v n đ . Nó thúc đ y b n n m b t th c ch t ươ v n đ ch không ph i hi n t ng bên ngoài. Ngu i thi u kh năng quan sát ượ ế ch bi t m t ch không th y m i s không th y toàn di n. Ng i ra quy t sách ỉ ế ườ ẽ ườ ế thi u kh năng quan sát s không n m b t đ c c t lõi v n đ do đó không th ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

Nha lanh dao thanh cong - NHNG K NNG CN RN LUYN TR THNH NH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online