{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9 d ng tính cách c a các nhà lãnh đ o Vi c kh i s và phát tri n ho t đ ng kinh doanh c a riêng b n luôn đòi h i r t nhi u k năng. Và đ có th v n t i thành công, b n còn ươ c n ph i có năng l c và tính cách c a m t nhà lãnh đ o. Hãy quan sát nh ng ph m ch t d i đây xem b n thu c nhóm nào và tìm xem ướ b n c n b sung cho mình nh ng ph m ch t nào. Li u b n có ph i là Bill Gates – m t ng i có t m nhìn bao quát, hay là nhà c i cách ườ nh Anita Roddick – ng i sáng l p Body Shop? ư ườ Ph m ch t doanh nhân là nét đ c tr ng cá nhân và th hi n tính cách c a b n, đ ng th i chúng ư cũng “pha tr n” con ng i b n v i các nhu c u c a ho t đ ng kinh doanh. Khi b n hi u đ c ườ ượ b n thân có nh ng ph m ch t nào, b n s có th c ng hi n cho công vi c ph n tinh túy và u ế ư vi t nh t c a mình. Bên c nh đó, hãy c g ng t n d ng s giúp đ c a ng i khác trong nh ng ườ lĩnh l c mà b n th y mình không chuyên sâu l m. Nào, gi thì b n hãy th t đánh giá năng l c b n thân và tìm hi u cách b n đi u hành công ty ử ự c a mình. 1. Ng i đ i m i ườ N u b n đang đi u hành công ty c a mình theo h ng luôn tìm đ n cái m i, thì nghĩa là b n ế ướ ế đang t p trung vào vi c s d ng doanh nghi p nh m t ph ng ti n đ c i t o c th gi i. C ư ươ ế ơ ch ho t đ ng c a b n s là: c g ng đi u ch nh công ty khi nó phát tri n ch ch h ng so v i ế ướ s v n đ ng chung c a toàn th gi i, đ ng th i s a ch a nh ng sai l m đó. M u nhà lãnh đ o ế này luôn có m t kh năng kiên đ nh và lãnh đ o công ty m t cách liêm chính và có đ o đ c. L u ý: Hãy c n th n đ ng đ xu h ng và tính cách này c a b n tr thành ch nghĩa c u toàn. ư ướ Khi đó b n có th ph i nh n nh ng l i ch trích t nhân viên và khách hàng c a mình. Ví d : Anita Roddick, nhà sáng l p Công ty Body Shop.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Nhà lãnh đạo

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online