nhân viên

nhân viên - 10...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 đi u s p ghét nh t nhân ề ế ấ ở viên M i v s p đ u ao c có m t t ch c toàn nh ng nhân viên vui v , có đ ng l c và thích ọ ị ế ướ ộ ổ thú v i công vi c. Nh ng th c t là trong chùm qu th ng có m t ho c h n m t qu ư ự ế ườ ơ b sâu. n i làm vi c, nh ng "qu sâu" này có th gây ra nh ng đi u khi n s p r t Ở ơ ế ế ghét. D i đây là 10 đi u mà các s p ghét nh t nhân viên: ướ ế ấ ở 1. Th nh tho ng l i kêu: "S p i, em m, em xin ngh !" ế ơ Lí do mà vi c l m d ng m là hành vi đáng ghét s 1 ệ ạ đ i v i các s p là vì d ng nh ai cũng ố ớ ế ườ ư làm v y, đ c bi t là gi m nhi u l n trong nhi u tháng c a năm. ả ố ề ầ M t kh o sát g n đây v i 2800 nhân viên và nhà qu n lý đã phát hi n th y r ng, 32% nhân viên tham gia kh o sát th a nh n r ng h có gi m o m đ ạ ố ngh làm ít nh t m t l n trong năm. ộ ầ 2. Đi mu n th ng xuyên ườ Đôi khi các s p nghĩ r ng ph n th ng l n nh t mà ế ưở ông ta ho c bà ta có th cho nhân viên c a mình nên là m t cái đ ng h m i. Th ng xuyên đi làm mu n, ườ đi ăn tr a v mu n và luôn hoàn thành ch m công ư vi c, đó là nh ng bi u hi n mà ch ng s p nào a. ế ư Khi s ph thu c tr thành m t v n đ , đó có th là ộ ấ lúc s p c n can thi p. ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

nhân viên - 10...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online