{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Những con sâu

Những con...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng "con sâu" làm r u... cu c h p Có nh ng k qu y nhi u, phá r i và làm cho các cu c h p tr nên kém hi u qu . Là ng i đi u hành các cu c h p, công vi c ườ c a b n là phát hi n và x lý nh ng k phá ho i này. * K đ c chi m ế Đó là k nghĩ r ng anh ta ho c cô ta là ng i duy nh t có hi u bi t ườ ế v đ tài. K đ c chi m tin r ng ng i khác đó là đ nghe anh ta/ ế ườ cô ta nói và h nói liên miên không ng ng. H không đánh giá cao quan đi m cho r ng các cu c h p là n i mang đ n c h i đ nghe ơ ế ơ t nhi u ng i. H nói nh ng đi u không quan tr ng, v v n, hành ườ đ ng m t cách ng o m n nh th ý t ng ho c ni m tin c a h ư ưở quan tr ng h n c a nh ng ng i khác. ơ ườ Đáng bu n là nhi u ng i khác c m th y ng i đóng góp, và b bó ườ bu c b i s bóp ngh t c a nh ng k đ c chi m trong cu c h p. Khi ế nh ng ng i khác d dãi đ đi u này di n ra, nó phát ra m t thông ườ đi p r ng s thô l c a k đ c chi m đ c ch p nh n. ế ượ Nh ng ng i đi u hành ho c tham d cu c h p nên th hi n s ườ thích thú khi nghe nh ng ng i khác nói trong cu c h p, đ nh c ườ nh k đ c chi m kia r ng, nh ng ng i khác cũng có th nghe và ế ườ cũng có th nói. * K luôn đi ch ch v n đ K này t n công vào ch đ c a nhóm b ng vi c làm cho cu c th o lu n đi ch ch h ng - ch đ không có liên quan đ n v n đ hi n ướ ế t i. Phút tr c b n đang nói v ch đ này, phút sau b n b k kia ướ làm cho r sang h ng khác. ướ Là ch to , kh năng nh n ra và t p trung l i là c n thi t v i m t ế cu c h p hi u qu . "Hãy nh t h n ch v i ch đ hi n t i" là cách ớ ự ế t t đ quay v đúng đ ng. Ho c có th nói r ng: "Tránh đi ch ch ườ h ng" cũng nh c nh nh ng hành vi ng c v i m c đích c a ướ ượ nhóm. Ho c b n cũng có th đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}