{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

những ông trùm

Những ông trùm

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bí quy t thành công c a nh ng ông trùm ế Bill Gates (Microsoft), Michael Dell (Dell Computer) hay Larry Ellison (Oracle). .. đ u là nh ng ng i c c kỳ thành công. Theo phân tích c a các chuyên gia, m t ng i thành công ườ ự ườ th ng h i t các y u t sau đây: ườ ộ ụ ế ố 1. Kh năng t l c cánh sinh: ự ự M t nhà kinh doanh gi i là ph i bi t nhìn nh n m i đi u. ế Khi tìm th y c h i có th ki m ra ti n, h nhanh chóng ch p l y và b t tay ngay vào ơ ộ ể ế ớ ấ vi c th c hi n nó. 2. Thích đ i m t v i th thách: ặ ớ Th thách là s thích c a nh ng nhà kinh doanh l n. H mu n v t qua t t c gi i h n c a s không th đ "hút" toàn b th gi i vào tay. H coi ượ ấ ả ớ ạ ể ể ộ ế ớ th ng s s hãi và thi u quy t đoán. ườ ự ợ ế ế 3. Không bao gi khu t ph c: Nh ng ng i kinh doanh th t s ch ng bao gi t b b t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Những ông trùm

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online