nhungtochat - Nhng t cht ca mt nh lnh o Thp k 80 xut hin mt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng t ch t c a m t nhà lãnh ấ ủ đ o Th p k 80 xu t hi n m t s nhân t làm xáo tr n quy lu t kinh doanh đã ộ ố đ nh hình trên đ t M . Th nh ng trong s đ i thay y, ng i ta v n nh n ế ư ự ổ ườ th y đi m t ng đ ng mà các t phú Michael Dell, Jack Welch, Lou ươ Gerstner, Andy Grove, Bill Gates, Herb Kelleher và Sam Walton áp d ng. D i đây là sáu đi m t ng đ ng c a b y v t ng giám đ c xu t chúng này. ướ ươ ị ổ Nh ng T ng giám đ c gi i th ng xu t phát t quan đi m th tr ng. ườ ị ườ H th ng truy n đ t cách ti p c n "t ngoài vào trong" t th tr ng t i phát tri n ườ ế ị ườ s n ph m trong công ty vào toàn công ty. Nói cách khác, nh ng T ng giám đ c có năng l c th ng l y xu t phát đi m là th tr ng, sau đó quay tr l i thi t l p ườ ị ườ ở ạ ế ậ c ch t ch c nh m t p trung th a mãn nh ng nhu c u c a khách hàng. Đi n ơ ế ổ hình nh t là tr ng h p c a Dell Computer. Công ty này luôn đ t khách hàng ườ v trí trung tâm trong h u h t m i ho t đ ng. ế M c dù Michael Dell đã th a nh n mô hình kinh doanh tr c ti p c a mình không ế h b t ngu n t nh ng ý t ng nào to tát c , song chính mô hình này đã t o ra ề ắ ưở nét đ c đáo riêng giúp công ty tr thành m t t ch c tr giá t i h n 30 t đôla. ộ ổ ớ ơ Theo Michael Dell, "mô hình kinh doanh tr c ti p có m t vài đ c đi m đ c bi t. ế Vi c luôn n m b t đ c nhu c u c a khách ượ hàng rõ ràng là m t trong nh ng thu c tính c ơ b n nh t". Khó có t p đoàn nào quan tâm và l y khách hàng làm trung tâm nh t p đoàn c a ư ậ Dell, khi m i s n ph m đ u đ c s n xu t theo ỗ ả ượ đ n đ t hàng, và công ty đ c c c u theo t ng ơ ượ ơ ấ đ i t ng ho c t ng nhóm khách hàng. ố ượ ặ ừ M t ng i có th không đ ng tình v i nh n đ nh ườ trên là David Glass. David đã t ng làm vi c cùng Sam Walton trong nhi u năm và sau đó k t c ế ụ Sam tr thành Ch t ch c a Wal-Mart. Theo ủ ị Glass, m t trong nh ng lý do làm cho Wal-Mart thành công h n các công ty khác là nh cam k t ơ ế r t táo b o c a Walton là s cung c p cho khách hàng hàng hóa v i giá th p nh t dù h ọ ở b t kỳ đâu. Sam Walton t ng nói: "Ch c n chi m t đôla không h p lý, Wal-Mart s làm t n ỉ ầ h i đ n túi ti n c a khách hàng". Câu nói đó v n còn in đ m trong tri t lý kinh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 11

nhungtochat - Nhng t cht ca mt nh lnh o Thp k 80 xut hin mt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online