phát triển quan hệ

Phát triển quan hệ

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Top 9 kỹ năng phát triển quan hệ Ai cũng có th hi u r ng m i quan h là c c kỳ c n thi t trong công vi c, ể ể ế nh ng không ph i ai cũng bi t nh ng k năng đ t o d ng và “nuôi” phát ư ế ể ạ tri n b n v ng 1. Ch t l ng quan tr ng h n s l ng: s l ng ng i b n quen bi t ấ ượ ơ ố ượ ố ượ ườ ạ ế không quan tr ng, mà quan tr ng là ch t l ng c a các m i quan h . ấ ượ 2. S ng ch m l i: ch ng ph i ai cũng k t hôn trong l n đ u tiên g p m t – các ế m i quan h công vi c, làm ăn l i càng c n th i gian. Hãy tìm hi u v ng i ườ khác không ch t góc đ công vi c, mà c cu c s ng cá nhân. ỉ ừ 3. Công ngh cao không ph i lúc nào cũng t t: đôi khi, m t cú đi n tho i, m t lá th tay l i hi u qu h n nhi u nh ng email đi n t . Hãy g i đi n đ ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online