quy tắc quản lý

Quy tắc quản lý

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8 quy t c qu n Gi ng nh m t ng i đ u b p c n các th c ư ộ ườ ầ ế ph m có ch t l ng đ n u m t b a ăn ngon, ấ ượ ể ấ m t nhà qu n lý c n các nhân viên gi i đ làm ra ỏ ể các s n ph m t t. Đó là quy t c đ u tiên trong s 8 quy t c dành cho nhà qu n lý: luôn đ nh ng nhân viên gi i xung quanh mình. Quy t c 2: Đ ng qu n lý vi mô Hãy đ nhân viên bi t nh ng đi u gì c n làm, nh ng ế ư đ ng kè kè sát h . Đ ng tr thành ng i qu n lý vi ườ mô tr khi b n mu n có đ c l i ích cũng "vi mô". ươ ợ Quy t c 3: Hi u r ng t t c các đ ng c b t ấ ả ơ ắ ngu n t l i ích ồ ừ ợ Ng i ta nói r ng b n không th hi u đ c m t ng i cho đ n khi b n đi m t d m trong đôi ườ ể ể ượ ườ ế gi y c a anh ta. Đây là cách t t nh t đ h c cách thúc đ y ai đó.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Quy tắc quản lý

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online