Ren luyen tro thanh

Ren luyen tro thanh - Nh ng chú ý trong quá trình rèn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nh ng chú ý trong quá trình rèn luy n đ tr thành lãnh ữ ệ ể ở đ o ạ 1. Mong mu n tr thành lãnh đ o Đ có th lãnh đ o ng i khác, b n ph i th t ố ở ạ ể ể ạ ườ ạ ả ậ s quy t tâm v i vai trò c a mình, và ph i tin vào kh năng c a chính mình đ ự ế ớ ủ ả ả ủ ể lãnh đ o ng i khác. Đây là tiêu chu n c b n nh t đ tr thành m t nhà lãnh ạ ườ ẩ ơ ả ấ ể ở ộ đ o. ạ 2. Bạn có cần phải là một chuyên gia? Để lãnh đạo người khác thì kinh nghiệm về công việc mà họ làm sẽ rất có ích. Bạn sẽ được mọi người nể trọng vì khả năng chuyên môn của mình, điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều quyền hạn hơn. Nhưng nhiều người lãnh đạo lại nhận thấy rằng họ không có nhiều kinh nghiệm chuyên môn như những người mà họ đang dẫn dắt. Đây không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên những người lãnh đạo những người mà họ đang dẫn dắt....
View Full Document

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

Ren luyen tro thanh - Nh ng chú ý trong quá trình rèn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online