sauphamchat - Su phm cht cn thit trong ngh thut qun l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sáu ph m ch t c n thi t trong ngh thu t qu n ấ ầ ế Warren Bennis, m t chuyên gia n i ti ng v ngh thu t lãnh đ o công ty đã t ng nói ế r ng: “Qu n lý là m t cu c th nghi m g t gao trong cu c đ i m i cá nhân, và đi u đó s mài giũa h tr thành các nhà lãnh đ o”. V y đ thành công trong cu c th ọ ở nghi m này, nhà qu n lý c n chu n b cho mình nh ng gì? Công vi c qu n lý th t nhi u thú v , đ ng th i cũng là m t quá trình khó khăn gian ị ồ kh . M i ng i th ng hay nh c đ n thu t ng “nhà qu n lý b m sinh” khi nói v ườ ườ ế thành công c a m t s nhà qu n lý. S th t không h n nh v y. Nhà qu n lý gi i có ộ ố ự ậ ư ậ th là b t c ai, b t c đâu khi anh ta h i đ các ph m ch t c n thi t. Ch nhìn vào ấ ứ ở ấ ứ ộ ủ ấ ầ ế nh ng nhà qu n lý thành đ t t i các công ty, chúng ta có th th y đ c nh ng ph m ạ ạ ể ấ ượ ch t c a h khác bi t th t là xa so v i nh ng tr ng phòng hay giám sát viên đ n ấ ủ ưở ơ thu n. M t cu c nghiên c u c a t p chí Nihon Keizai, Nh t B n, đã đúc k t đ c 6 ủ ạ ế ượ ph m ch t có quan tr ng nh t t t c các nhà qu n lý thành công: ấ ở ấ ả 1. Ph m ch t c a m t v t ng gi i ấ ủ ộ ị ướ Khi xông pha tr n m c, m t ng i c m quân “trăm tr n trăm th ng” ph i là ng i ườ ầ ườ bi t đi u binh khi n t ng, thông tu binh sách, m u l c... Nhà qu n lý cũng c n ế ể ướ ư ượ ph m ch t nh v y v i s hi u bi t c n k v m t lo i hình ho t đ ng đ c bi t nào ư ậ ớ ự ể ế ặ ẽ ề ộ ạ ộ đó, nh t là lo i hình ho t đ ng có liên quan đ n các ph ng pháp, các chu trình, các ạ ộ ế ươ th t c hay các k thu t trong công ty. Trong s các ph m ch t c a m t nhà qu n lý, ủ ụ ấ ủ ph m ch t k thu t là y u t đ c nh c đ n nhi u nh t, và trong th i đ i chuyên ấ ỹ ế ố ượ ế ờ ạ môn hoá ngày nay, ph m ch t này càng đ c chú tr ng. H u h t các ch ng trình đào ượ ế ươ t o qu n lý ch y u h ng đ n vi c phát tri n k thu t chuyên môn qu n lý. ủ ế ướ ế M t v t ng gi i còn là m t ng i bi t đ a ra nh ng quy t đ nh chu n xác nh t ộ ị ướ ườ ế ư ế ị trong th i gian ng n nh t. Trong qu n lý kinh doanh hi n đ i, ng i ta không xây ườ d ng chi n l c nh tr c đây, b i các chi n l c t t nh t cũng s tr nên không còn ế ượ ư ướ ế ượ ố
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 5

sauphamchat - Su phm cht cn thit trong ngh thut qun l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online