sếp kém cỏi

Sếp kém cỏi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 thói quen c a nh ng v s p kém c i ị ế Nhi u thói quen có th làm h i và c n tr chúng ta trên con đ ng ti n t i ườ ế thành công. V i các nhà qu n lý kém c i, đi u này cũng không ph i là ngo i l . ạ ệ 1. Không ti n hành hành đ ng: ế Luôn có r t nhi u lí do khi n nh ng v s p ế ị ế kém c i không ti n hành hành đ ng, ch ng h n nh h mu n ch đ i đ có ế ư ọ ờ ợ ể nhi u thông tin h n, nhi u l a ch n h n, nhi u quan đi m h n. Nh ng nhà lãnh ơ ề ự ơ ơ đ o gi i s th hi n m t xu h ng kiên đ nh v i hành đ ng. Nh ng ng i không ỏ ẽ ể ệ ướ ườ m c sai l m thì s không làm đ c vi c gì c . ượ 2. Gi bí m t: N u b n x s v i nhân viên theo ki u tr con, h cũng s c x ế ử ự ớ ẽ ư ử theo cách đó - đi u đó nghĩa là m i th s tr nên khó gi i quy t h n. N u b n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Sếp kém cỏi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online