sự thật khi lãnh đạo

Sự thật khi lãnh đạo

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5 s th t khi lãnh đ o (ph n ự ậ 1) Khi m i đ c thăng ti n lên v trí lãnh đ o, b n s "va" ph i nhi u th c t mà b n ch a ớ ượ ế ự ế ư t ng g p ph i tr c đó, chúng có th khi n b n lúng túng. ướ ế S th t th nh t: C n nhi u "băng thông r ng" Lãnh đ o là s pha tr n c a trách nhi m. Đ lãnh đ o m t cách hi u qu , b n c n ph i có kh năng có đ c l ng ượ ượ thông tin l n nhanh chóng và gi i quy t nhi u công vi c ế cùng lúc. Trong thu t ng máy tính, b n c n nhi u "băng thông r ng". Khi b n đ c thăng ti n vào v trí lãnh đ o, b n có th b t ượ ế ể ắ đ u c m th y r ng t c đ x lý công vi c c a b n đang ộ ử ch m d n. Càng nhi u đòi h i c a v trí m i có th càng ỏ ủ b c l nhi u lĩnh v c mà các k năng c a b n ch a đ c ộ ộ ư ượ phát tri n đ y đ . Đây không ph i là m t l i c nh báo, mà ộ ờ ả là m t th thách lãnh đ o tích c c. Khi là lãnh đ o, có 7 khía c nh mà b n c n chú ý: - Thói quen làm vi c cá nhân , bao g m vi c gi các đòi h i và cam k t t i các cu c h p, l ch ế ạ trình và ph i h p v i nhóm và nh ng ng i khác. ố ợ ườ - Qu n lý c m xúc cá nhân và s căng th ng : Khi b n v trí lãnh đ o ạ ở ị , c m xúc c a b n s nh h ng đ n nhi u ng i khác. B n không đ c đ s căng th ng c a mình lan r ng ra ưở ế ườ ượ ể ự toàn t ch c. - C s h t ng và h th ng lãnh đ o c a b n ơ ở ạ ầ ệ ố , bao g m cách b n x lý v i ngân sách, h i đ ng h tr , các ch c năng h tr c a t ch c nh tài chính, ngu n nhân l c, công ngh thông ỗ ợ ỗ ợ ủ ư tin và ch c năng ho t đ ng c a t ch c. - T m nhìn và chi n l c: ế ượ Nh ng đi u này c n ph i đ c phát tri n đ chúng luôn rõ ràng, ả ượ phong phú và khuy n khích nh ng ng i khác ti n hành đúng h ng. Trong khi vi c qu n lý là ế ườ ế ướ tránh nh ng khó khăn mà b n g p ph i, thì vi c lãnh đ o đòi h i b n ph i m m t đ ng đi ỏ ạ ườ cho nh ng ng i khác. ườ - M i quan h c a b n v i các thành viên ban lãnh đ o ệ ủ : M i quan h làm vi c t t là cách ệ ố hi u qu nh t cho b n th c thi ch ng trình lãnh đ o c a mình. ươ - M i quan h v i c ng s và c p d i: ệ ớ ộ ướ Nh ng ng i này s tác đ ng đ n thi n ý và s tin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Sự thật khi lãnh đạo

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online