sucmanhcuacamxuc

sucmanhcuacamxuc - Sc mnh ca cm xc Nhng nh kinh doanh hiu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S c m nh c a c m xúc. Nh ng nhà kinh doanh hi u bi t hi u r ng, nh ng s n ph m thành công ế h p d n t trái tim ch không ch tâm h n. ỉ ở Nhi u năm tr c đây, khi con trai tôi đăng ký cho đ i bóng r đ u tiên YMCA ướ ổ ầ c a nó, tôi đã đ a nó t i ph mua s m đ mua gi y ch i bóng r . Tôi không ư ơ bi t ai trong chúng tôi h ng thú h n. M c dù tôi đã có c m giác ( sau khi ch c ế ơ ch n ) r ng con trai tôi s không th tiên t i gi i bóng r nhà ngh M NBA, v n có cái gì đó đi u th t đ c bi t trong đôi m t đ y c m c a tr th . ầ ướ ơ ủ ơ Chúng tôi t i c a hàng và b t đ u l t m t qua các hàng lo t các ki u dáng và ớ ử ầ ướ màu s c trên các b c t ng. T khi con trai tôi ch m i có 7 tuôi, tôi đã r t quan ứ ườ tâm v ch t l ng c a đ trong gi y. Nó đã không th c hành hàng gi cho t i ấ ượ ế khi k t thúc. Tôi cũng không quan tâm đ n s lâu b n, con trai tôi đã l n nhanh ế ế không đi v a gi y tr c khi chúng b h ng và mòn đi. Và tôi đ ng nhiên không ướ ị ỏ ươ mu n chi tr quá nhi u, ti n c a tôi s đ c đ t vào tình th t t h n khi s ẽ ượ ế ố ơ d ng đ ki m l i nhu n cho qu hoc cao đ ng c a nó. Tuy nhiên tôi mu n nó ể ế c t n h ng giây phút này, và tôi nghĩ r ng tôi s nên đ nó t ch n đôi gi y ứ ậ ưở nào nó thích. Cũng không lâu l m tr c khi con trai tôi l y vài đôi Nike kh i t ng và đi vào ướ ỏ ườ chân v a khít, ng c nhìn tôi đ y hy v ng. Tôi đã thú nh n r ng, đôi gi y nhìn ướ nh là chúng làm con trai tôi đàn ông h n gi a các chàng trai trong đ i bóng. ư ơ Chúng màu đen và nh ng s c đ ch y t gi a lên đ n trên đ giày r n ch c, ạ ừ ữ ế ế nh ng ti ng s t so t đ c tr ng. Chúng làm tôi th c s h ng thú, giá c a chúng ế ư ự ứ không yêu c u tôi ph i m t thêm t c m c th hai, nh ng khi tôi ti n g n đ n ờ ầ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

sucmanhcuacamxuc - Sc mnh ca cm xc Nhng nh kinh doanh hiu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online