tầm nhìn rộng

Tầm nhìn rộng

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7 l i khuyên giúp các nhà lãnh đ o có đ c t m nhìn r ng ượ ầ Nhà lãnh đ o ph i có suy nghĩ và t m nhìn r ng, thì m i có th truy n c m h ng, kích thích kh năng sáng t o c a các nhân viên và d n d t t ch c đi theo con đ ng đã ắ ổ ườ v ch ra m t cách thành công. N u thi u nh ng hành đ ng đúng đ n, cách nhìn nh n ế ế sáng su t c a h , thì sáng ki n dù có đ c đáo, s n ph m/d ch v dù có tuy t v i, gi i ố ủ ế ệ ờ pháp kinh doanh dù có xu t s c đ n đâu cũng khó có th phát huy đ c tác d ng. ấ ắ ế ượ Sau đây là 7 l i khuyên đ các nhà lãnh đ o có th phát tri n đ c kh năng suy nghĩ sáng ượ t o, h ng t m nhìn r ng l n t i m i v n đ mà h ph i đ i m t. ướ ọ ấ ả ố N m b t t t c nh ng ý t ng ắ ấ ả ưở Đ ng bao gi cho r ng nh ng ý t ng v a v t đ n trong đ u là quá táo b o, vi n vông hay ưở ế ng ng n. Hãy n m b t và ghi nh t t c nh ng suy nghĩ y đ khi có th i gian b n có th ớ ấ ả xem xét l i m t cách th n tr ng h n. Bi t đâu, nh ng đi u t ng nh không kh thi đó l i là ơ ế ưở ư “ng n đu c” th p sáng nh ng v n đ mà b n đang v ng m c. V y nên s d ng t t c nh ng ướ ử ụ ấ ả cách th c có th giúp b n ghi nh và phát tri n nh ng suy nghĩ c a mình nh : ghi nhanh trên ư gi y, v hình ho c minh h a b ng s đ , cùng chia s , th o lu n v i m t đ ng nghi p g n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 2

Tầm nhìn rộng

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online