{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thang tien - Cng chuyn mn cng nng lc v xut pht t mt im nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng ng ườ i “bi ế t c á ch” th ă ng ti ế n Cùng chuyên môn, cùng năng l c và xu t phát t m t đi m nh ng không ph i ư bao gi cũng có th cùng nhau đ n đích. Ch ng đ ng đi t m t nhân viên bình ế ườ th ng đ n m t ng i lãnh đ o có ti ng còn có nhi u n s và nh ng b c đi ườ ế ườ ế ướ thăng tr m, t t nhiên, đ ng đ n thành công ch ng lúc nào là b ng ph ng. ườ ế Tham v ng - m t kho ng cách khác bi t H i m i ra tr ng, c An và Minh đ u là nh ng c nhân kinh t v i t m b ng ườ ế đ i h c lo i u. Không ai có th nói mình h n ai. H cùng đ u quân cho các ạ ư ơ công ty tài chính ch ng khoán. Trong khi Minh an ph n v i m c l ng cao ng t ng ng và nh ng đãi ng khó ươ ưở có th t ch i, An l i c m th y ch a bao gi hài lòng v hi n t i. An không ch ể ừ ư mu n m t m c l ng t ng x ng, m t ch đ đãi ng mình x ng đang đ c ươ ươ ế ượ h ng, m c tiêu An đăt ra hoàn toàn không d ng l i thu nh p nh bao nhân ưở ̣ ạ ở ư viên khác. Tham v ng c a anh chính là chi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}