Thang tien - Nhngngibitcchthngtin Cng chuyn mn, cng nng lc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Những người “biết cách” thăng tiến Cùng chuyên môn, cùng năng l c và xu t phát t m t đi m nh ng không ph i ư bao gi cũng có th cùng nhau đ n đích. Ch ng đ ng đi t m t nhân viên bình ế ườ th ng đ n m t ng i lãnh đ o có ti ng còn có nhi u n s và nh ng b c đi ườ ế ườ ế ề ẩ ướ thăng tr m, t t nhiên, đ ng đ n thành công ch ng lúc nào là b ng ph ng. ườ ế Tham v ng - m t kho ng cách khác bi t H i m i ra tr ng, c An và Minh đ u là nh ng c nhân kinh t v i t m b ng ườ ế ớ ấ đ i h c lo i u. Không ai có th nói mình h n ai. H cùng đ u quân cho các ạ ọ ạ ư ơ công ty tài chính ch ng khoán. Trong khi Minh an ph n v i m c l ng cao ng t ng ng và nh ng đãi ng khó ứ ươ ưở có th t ch i, An l i c m th y ch a bao gi hài lòng v hi n t i. An không ch ể ừ ạ ả ư ề ệ mu n m t m c l ng t ng x ng, m t ch đ đãi ng mình x ng đang đ c ứ ươ ươ ế ộ ượ h ng, m c tiêu An đăt ra hoàn toàn không d ng l i thu nh p nh bao nhân ưở ̣ ạ ở ư viên khác. Tham v ng c a anh chính là chi c gh c a tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/26/2011 for the course ECE 102 taught by Professor Phillipwong during the Spring '10 term at Portland State.

Page1 / 3

Thang tien - Nhngngibitcchthngtin Cng chuyn mn, cng nng lc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online