timduong - Tm ng cho cc cuc trao i vng vo "Mt thi gian...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tìm đ ng cho các cu c trao đ i vòng ườ vo "M t th i gian mà ch ng đ c vi c gì c " - đó có th là suy nghĩ kèm theo ti ng th dài ượ ế đ y ngao ngán c a nhi u ng i khi tham gia m t cu c trao đ i "vòng vo tam qu c" mà ườ ch ng đ a đ n gi i pháp th ng nh t nào. ư ế Đa s chúng ta đ u đã, đang ho c s ph i tr i qua nh ng cu c h p nh th . Các cu c ư ế trao đ i không có h i k t và t n th i gian ồ ế này di n ra trong các tr ng h p: ườ - M i ng i c m th y h không đ c l ng ườ ả ượ ắ nghe và do đó, liên t c l p đi l p l i m t ụ ặ ặ ạ quan đi m. - Khi m i ng i trong phòng h p có v nh ườ ư đã c n ki t ý t ng. ưở - M i ng i c m th y h đã đ l m t vài ườ ả ể ỡ khía c nh quan tr ng c a v n đ và do đó sa vào vi c phân tích. - M i ng i t h i: "T i sao chúng ta không ườ ự ỏ trao đ i l n n a?". ổ ầ - M i ng i c m th y h ch a có t t c nh ng đi u c n thi t đ g n v i hành đ ng. ườ ả ư ấ ả ế ể ắ - Có hàng trăm lí do t i sao các gi i pháp đ c đ a ra đ gi i quy t v n đ t t s th t b i và
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

timduong - Tm ng cho cc cuc trao i vng vo "Mt thi gian...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online