{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tố chất của nhà lãnh

Tố chất của nhà lãnh

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bạn có tố chất của nhà lãnh đạo? N u b n t ng m c làm ch m t doanh nghi p, dù là nh , ch c ch n ế ơ ướ ủ ộ b n cũng đã băn khoăn li u mình có đ năng l c và kinh nghi m đ đi u ể ề hành doanh nghi p hay không. M i b n tr l i 5 câu h i d i đây, chúng ờ ạ ả ờ ỏ ướ s giúp b n xác đ nh xem mình đã có nh ng t ch t nào: 1. B n là ng i làm vi c chăm ch ? ườ Đ thành công, b n c n có tinh th n làm vi c chăm ch và nhi t tình. Có th b n ể ạ s m c ph i sai l m, g p nhi u v n đ nh ng n u b n s n lòng h c h i và làm ư ế vi c h t mình, t l thành công c a b n cũng s tăng lên. ế ỷ ệ 2. B n là ng i t tin? ườ ự Khi đ ng ra t m công ty riêng, t làm ch , nghĩa là b n ph i t ti p th chính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Tố chất của nhà lãnh

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online